Helsingin yliopisto

Tiedot

1674/75 Emanuel Reuter Immanuel Danielis, Sahalaxensis 2373. Vht: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1674/75 Reuter Eman. Dan:is Sahalax _ 117. — Sahalahden kirkkoherra 1684, Hattulan 1697 (virkaan 1699). Pakeni sotaa Ruotsiin 1713, palasi rauhanteon jälkeen. Rovasti. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1693, saarnaaja pappeinkokouksissa 1697 ja 1707. † Hattulassa 1.1.1723.

Pso: Elisabet Ichtydius († 1737).

Poika: Henrik Reuter 4272 (yo 1697).

Poika: ent. luutnantti Daniel Reuter 4273 (yo 1697).

Poika: komissaari Erik Reuter 4819 (yo 1704, † 1741).

Poika: Hattulan kappalainen Samuel Reuter 5006 (yo 1707/08, † 1745).

Lanko: rykmentinpastori Erik Ichtydius 2107 (yo 1670/71).

Vävy: Vanajan kirkkoherra Henrik Seidelius 3637 (yo (1690), † 1739).

Kaima: Ruhnun kirkkoherra Emanuel Reuter U768 († 1768).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; Esko Karisalmen tiedonanto 4.9.2011 (Täydennyksiä Reuter-suvun tietoihin, lähteinä Hattulan käräjät v. 1726: commissarie Eric Reuter, sin moder probstinna madam Elisabeth Ichtydia, arfskiftet efter hennes man afledne probsten Emmanuel Reuter, son v. pastor hr Samuel Reuter ... hennes svärson pastoren Henric Seidelius 3637, Hattulan käräjät v. 1726: jungfru Maria Staare mot probsten Reuters enka Elisabeth Ichtydia. Hennes stiufmohrs syster capiteinska fru Beata Elsa Schilling, Hattulan käräjät 24.-28.3.1740: Capellan Samuel Reuters afledne broder lieutenant Daniel Reuters änka Elisabet Tauvonia skall vara nu i Stockholm vara boende. Daniel varit skyldig til handelsman i Åbo Hans Scheeles sterbhus, arfwingar, måg handelsman i Åbo Joachim Wittfoot. Capellan Reuters broder och fullmachtig Commissarien Eric Reuter. Afledne fader hr probsten Emmanuel Reuter. Deras innehafwande Skyttälä rusthåll i Pelkola by, Pälkäneen käräjät v. 1726: commissarien Eric Reuter som besitter Oxala rusthåll, des stiufson sergeanten Gabriel Gardimeister, Pälkäneen käräjät 28.11.1737: commissarie Eric Reuter, des måg cronobefallningsman Jacob Aspelin, aflidne moder Elisabet Ichtydia, broder vicepastor Samuel Reuter, Suku Forum Skinnare ålderman Skröder, Janne Asplundin viesti 26.8.2011 (Vuoden 1730 henkikirja, Tukholma: Afskiedade Lieutnants Enkan Elisabeth Thavonia, föder sig med Bakelser, flycktning ifrån Nyland, 45 åhr gl, fattig, har fordningar innestående; Afskiedade Corporalen Gustaf Reuters hustru Anna Favorina, född ? Tavastehus Hattulla sn, föder sig med spinnande och nålkande(?)), Hattulan Mierolan Rasi 1711 Anna Favorina corporals hru finnes i Padasjoki Osoila. Mainitaan myös Hattulan 1720-luvun rippikirjassa Mierolan Rasilassa. Padasjoen Osoilan korpraalinpuustellissa puolison nimi Riätehr. Annan isä on siis Hattulan kappalainen Matias Favorinus 2467. Hattulan käräjät 6.10.1738: capellan hr Samuel Reuter, stiufdotter jungfru Catharina Salvia, aflidne moder Catharina Aurelia. Perunkirja 4.2.1745 Hattula Pappila (Pelkola Skyttälä), Samuel Reuter, brors dotter befalningsmanska Aspelina, des fulmäktig inspectoren Forström, broder corporalen under dragoune Stephan Reuter, huushållerska jfru Lisa Haagberg med des fullmäktig hr fältväbel Krämer, allekirjoitukset: Maria Elisabet Reuter, J.B. Krämer, Stephan Reuter. Hattulan käräjät v. 1739: capellan i Hattula Samuel Reuter, afledne broder lieutnant Daniel Reuter); KA valtakunnanregistratuura 29.8.1696 f. 462 (Till Consistorium i Åbo om Kyrkioherden i Sahalax ... Såsom Öfwersten af Wårt i Nyland stående Cavallerie Regemente Johan Ribbing hos Oss uti underdånigheet tillkänna gifwit hurusom Kyrkioherden i Sahalax har utom Officerarnes wetskap förpassat 4 st. Ryttare af Ryttmäster Ridderkorps Compagnie till Revall, finnandes wij sådant af honom wara illa giort, i dy wij på det sättet blifwa om Ryttarne osäkre; altså är härmed till Eder wår nådige willie och befallning at I honom sådant alfwarsamligen förehållen med århwarning at han sig med sådant intet widare befattar, där han icke därföre will wara behörigen tilltalter), 30.6.1697 f. 421 (Kyrckioherde Fullmackt för Emanuel Reuter på Hattula Pastorat i Åbo Stifft ... Hattula Pastorat i Åbo Stifft är wordet vacant medelst Abraham Alftani 612 dödelige frånfälle); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 30.–31.1.1699 f. 330 (Kyrckioherdens Ehrewördig och Wällärde H:r Emanuel Reuthers bååth), 338v; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 7.–8.10.1699 f. 596v, 602v (Corporalens [Gabriel Reuther] Broder Kyrkioheerden Ehrewyrdige och wäll:de H:r Emanuel Reuther, katso 6718), Hattulan ja Lehijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 629v; KA mf. ES 1724 (bb 16) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.11.1695 s. 353; KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 528 (Kyrckioherdens i Sahalax Wällärde H:r Daniel Reuters och hans Sons Studiosi Emanuel Reuters Attest aff d: 26 hujus); KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 2.9.1687 s. 344, 349, Oriveden käräjät 15.10.1687 s. 444, Kangasalan käräjät 18.–20.2.1689 s. 1004 (Studiosus Dns: Hemmingius Ollon 2971 framkom nu för Rätta, opwijsandes sig gijfwne fullmacht d: 18 huius af Pastoren i Sahalax Ehrewörd:ge H:r Emanuel Reuter, att uthföra Saken emoot Jören Andersson i Wächkapundarj (katso 2374) om den beskyldningh som han tillagdt H:r Emanuel Reuter kallandes honom till Pitäjän häwitäiä); KA mf. ES 1967 (nn 9) Kangasalan käräjät 8.–10.2.1692 f. 5, Kangasalan käräjät 16.–18.6.1692 f. 137; KA mf. ES 1969 (nn 12) Kangasalan käräjät 28.6.1695 f. 280 (Kyrckioheerden ifrån Sahalax Ehrewyrdige H:r Emanuel Reuter, beswärade sig öfwer Bonden Christer Sigfredson j Rautio, hwilken medh sina Fiskebragder understådt igen stängia Konungz Ådran utj Rautio Åå, att dhe som äfwen före sine Katze och Miärde ståndh äga, där medelst nähr Fiskeleken ähr, mycket komma, att lida), Kangasalan käräjät 13.–14.9.1695 f. 353v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 381, 446–447, 450, 462; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 66, 156; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 229. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 303, 310, 312; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #141D, 2617D, 2625D, 4019D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 150; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3773 (1715), 4840 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3072.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Emanuel Reuter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2373>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.