Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Henrik Carmelinus vanhempi Henricus Sigfridi, Vemoensis 2394. Kotoisin Vehmaalta, ilmeisesti Karmaluodosta. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. infer., Henricus Sigfridi Wemoensis) – 14.5.1674 (Henricus Sigfridi Wemoens. depositus accepto testim.). Ylioppilas Turussa kl. 1675 Curmelinus‹¿› Henr. Sigfridi Vem _ 117. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Henricus Sigfridi Carmelinus Wemoensis. | Pastor in Kiulo | ubi obiit. — Oriveden pitäjänapulainen 1679. Ruoveden kappalainen 1690. Köyliön kirkkoherra 1695, pysyi virassa isonvihan ajan. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1697. † Köyliössä 1721.

Pso: 1:o (jo 1678) Elin Andersdotter Aejmelaeus tämän 2. avioliitossa († 1686); 2:o 1687 Elisabet Lucander (elossa 1726).

Pson edell. aviomies: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Appi(?): Längelmäen kirkkoherra Henrik Lucander 1161 (yo 1656/57, † 1703).

Poika: Köyliön kirkkoherra Henrik Carmelinus, myöh. Carmelin 5240 (yo 1713, † 1730).

Poika: Ruokolahden kirkkoherra Johan Carmelinus 5473 (yo 1725, † 1748).

Tyttärenpoika: Ruokolahden kappalainen Anders Häggroth 6736 (yo 1741, † 1770).

Lanko: lainlukija Gustaf Aejmelaeus 307 (yo 1642/43, † 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46b; HYK ms., Bor. osak. matr. #147; DI Antti Lehtosen tiedonanto 26.9.2005 (Henrik Carmelinuksen virkauraa koskeva korjaus: ei ole todisteita siitä, että Carmelinus olisi ollut Ruoveden pitäjänapulainen 1684 ja Virtain kappalainen 1687 (vrt. Strandberg I s. 280 ja 281). Herra Carmelinus on henkikirjoitettu Orivedellä vuoteen 1690 asti. Puolisona henkikirjoissa mainitaan Elin vuoteen 1686 ja Elisabet vuodesta 1688); KA mf. OS 489 (1a) Kokemäen käräjät 7.–8.9.1677 f. 171 (på D:ni Henrici Carmelini wägnar ... att cognoscera uppå hwars ägor den näfren ähr tagen som Carmelinus af Henrich [Andersson] i Carexela haf:r borttaga låtit); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 15.–17.6.1678 s. 53 (Till H:r Henrici Carmelini begäran förordnades Peer Mårthensson i Cackulais och Mårthen Sigfredsson i Harjawaldha att cognoscera huru widha hans grannar kunna medh wedh huggandhe åwerkat på hans äghor), 54 (att Cognoscera huru widha Erich Jacobsson i Æimelä kan hafwa upbrukat sin Åker jemgodh medh H:r Henrichz Carmelini ib:m, då och om dheras Fiske watn dhe äre twistige skall Cognosceras), 59 (Bengt Mattzsson i Æimelä dömbdes nu att bethala till Hustru Elin Andersdotter ib:m dhe klädhes böxor hon honom länt hafwer att Pantsettia); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 10.–11.1.1679 s. 10 (Wällärde H:r Henrich Carmelinus); KA mf. ES 1925 (mm 13) Kokemäen käräjät 14.–15.8.1682 f. 152 (Twisten emellan dygdesamma Hustro H: Elin Andersdotter i Äimälä, och Henrich Johansson i Mainickala); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Kokemäen käräjät 12.–16.9.1685 f. 109v (Första Gången oplystes Äimelä Ryttare hemmanet dhett hustru Elin Andersd:r till Wolter Mollijss (katso 3459), för 750 D:r K:rm:t i kiöp uplåtit, som Kiöpebrefwet af Dato d: 28 Martij sidstwekne förmähler doch slechten förbehållit sin rättigheet heruthinnan i acht taga och dheruthinnan vigilera); KA mf. ES 1926 (mm 14) Kokemäen käräjät 5.–7.7.1687 s. 191 (Framsteegh Inspectoren Wälbet:d Lars Nilsson Girs och inlade een protest på Sahl: Häradzhöfdingens Jacobi Æimelæi 1172 effterlåtne Änckias hust: Clara Lietzens wägnar, angående dett kiöp Wolter Mollijs hafwer ingått medh wählbem: Sahl: Häradzhöfdingens Syster Sahl: hust: Elin Æimelæa om Æimelä Bördz Rättz hemman, der utinnan hon hust: Clara förmenar sig wara närmast att inlösa); KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan ja Oriveden käräjät 21.–24.1.1681 s. 116 (Coadjutoren i Oriwesi Wällärde H:r Henricus Carmelinus förekom nu och beswärade sig öfwer Opbördz Skrifwaren Henrich Almqwist); KA mf. ES 1965 (nn 6) Oriveden käräjät 15.3.1684 s. 1358 (Hindrich Sigfridzson i Päilaax som icke comparerat Lensmans Anders Karpz Stembning att swara H:r Hindrich Carmelinii om förwijtelser och skäldzord, fältes nu till sine 3 m:r för Citations försittiande), Oriveden käräjät 18.11.1684 s. 1601; KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 15.–16.2.1686 s. 68, Oriveden käräjät 2.9.1687 s. 344; KA mf. ES 1968 (nn 11) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–7.3.1694 f. 83v (Uppå Caplans j Ruowesi H:r Hendrich Carmelinj begiäran förordnes Länsman Anders Blom och Nämbdeman Johan Jämingi att besee om någon Kalfhaga finnes på Caplans bolet j Tyrni eller om där finnes lägenheet där till, sedan skall widare Resolveras), Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–6.6.1694 f. 224 (Isach Törmis hemman j Rämingipohia); KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 25.–26.5.1698 s. 697 (nu mehra Pastor i Kiulo H:r Henrich Carmelinus); KA mf. ES 1978 (nn 30) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 13.–16.10.1711 s. 748 (en Qwinspersohn, Elin Hendersdotter wid nampn ... hwilken här wid förebar, sig wara Pastoris wid Kiulo giäld H:r Henrich Carmelini dotter, med Opwijsande af Predikantens wid Karuna Capell, Wällärde Forsters [Jakob Forsterus] den 27 Febr: 1709 henne meddelte attest, att hon 1708 tient på Päisterpä Gård, och så wida honom kunnigt är, fört ett Christerligit lefwerne, den 8 Sept: A:o 1709 har och Kyrckioherden i Masko H:r Simon Waccenius betygat, att bemälte Elin sig Ärl:n och wäl utj ett halft Åhrs tijd, utj bemälte S:n förhållit, och gudel:n sine Saligheetz Medel idkat, jämwäl Prästmannen Zacharias Lundanus den 24 Maji 1711, det hon j Åbo, den tiden hon der warit, utan förhinder nutit sine Sahligheetz Medel, Sammaledes har och Probsten här i Hwittis höglärde Johannes Keckonius den 13 Jan: A:o 1711 betygat, att denne Kringfarande Qwinspersohn nutit sin hälsa, och är frij för den å andra Orter grasserande smittosamma Siukdomen, Och emädan Rätten här wid erhölt den efterrättelsen, att Elin A:o 1710 om Sommaren haft med sig 1 Spädt Pige Barn, som afsombnat i Kårckiakoski by, och wid Hwittis Kyrckia är begrafwit, Så blef hon tillspord, hwem Fadren der till wara skulle, R: det hon A:o 1700 förr Krigetz begynnelse utj Åbo, begifwit sig utj Ächtenskan med En Corporal Thomas Frisk wid nampn, sampt med honom aflat 2:ne Barn, och i synnerheet detta senare wid des warelse i Riga ... Efter Middagen blef denne Elin Hendersdotter igen förehafd, då hon begiärte, det Rätten intet wille illa optaga hennes tillförne förebrachte osanning, och wägrade sig någon sin warit gift, eller haft flera än ett Barn, som här i Sochnen är begrafwit, och hon tillstår wara aflat af En Ogift dräng Thomas wid nampn, enär de bägge A:o 1709 om Sommaren, tiente hoos Bonden Lars i Seppala by, och Masko S:n, förebärandes Fostret wara Födt kort före Walburgii 1710 uti Pinomäki By och Lundo S:n ... hon för bemälte Lägersmåhl ännu intet är Lagförd eller dömbd). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 8, 703 (tillägg och rättelser); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 159 (1673:I), 161 (1674:I), 163 (1675:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 228, 276, 279, 280, 281; L. Ahla, Poimintoja euralaisesta Nuorante-suvusta. Satakunta 12 (1946) s. 10, 14; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 173; U. Koskinen ja V. Nissilä, Kokemäen Äimälän rusthollin kaupat 1686–1727. Genos 80 (2009) s. 84.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Carmelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2394>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.