Helsingin yliopisto

Tiedot

1642/43 Gustaf Aejmelaeus Gustavus Andreæ, Satacundensis 307. Vht: Kokemäen Näyhälässä ja lopulta Euran Vaanissa asunut kamariviskaali Anders Jakobsson († 1660) ja Margareta Hansdotter Kettermannus. Ylioppilas Turussa 1642/43 [Æimilæus] Gustavus _ 18. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Gustavus Æimelæus | Vice Judex Territorialis. Esitti Virgoa ylioppilaskomediassa Surge 6.5.1647. Respondentti 30.5.1649, pr. Johan Ketarmannus 21. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1649 – kl. 1650. Respondentti 6.12.1650(?), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1650 – sl. 1652. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1653 – sl. 1653. Respondentti 1656 (Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. — Turun hovioikeuden asianajaja 1659–60. Ylä-Satakunnan tuomiokunnan lainlukija 1658–60, Hollolan tuomiokunnan 1660–64. Omisti Harjavallan Näyhälän. † 1664.

Pso: Margeta Persdotter Plagman (‡ 1664).

Veli: kornetti Hartvig Aejmelaeus 308 (yo 1642/43).

Veli: kihlakunnantuomari Jakob Aejmelaeus 1172 (yo 1656/57, † 1686).

Sisarenpoika: komissaari Anders Carelius, myöh. Carlin 2474 (yo 1676, † 1727).

Lanko: Porvoon pormestari, lainlukija Johan Plagman 446 (yo 1644/45, † ~1683).

Lanko: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Lanko: Köyliön kirkkoherra Henrik Carmelinus 2394 (yo 1675, † 1721).

Vävy: Huittisten kirkkoherra Johan Keckonius 1581 (yo 1662/63, † 1719).

Opettaja: Johan Ketarmannus 21.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 2a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #26; KA valtakunnanregistratuura 11.6.1642 f. 454 (Öpet breeff för Cammar Fiscalen Anders Jacobsson att niuta Tree hemman vnder 3 hästars Rosstiänst odrefwen till sin och sin hustrus lifztijdh ... Tree hemman, Nähili, Fimele och Carnoija i Kumo Sochn), 28.2.1645 f. 36 (Öpett breff för en gammal Capitein Matz Hindersson Granne be:dh att niuta Hafuiokoskiby tuenne hemman frij för alle wisse och owisse vthlagor till behageligh tijdh), 4.4.1651 f. 78 (Expectance på 4 hemman i Finlandh för Cammar Fiscalen Anders Jacobson ... [Wij Christina etc.] hafwe vndt skiänkt och gifwit, som wij här medh och i dette wårt öpne brefs kraft, unne skiänke och gifwe honom, hans hustru och äkta manlige bryst arffuingar och så arffuinge efter arfwinge Expectancen oppå fölliande hemman Neder Sata grunden och Hwittis sochen belegne, som hans Swåger Capiteinen Mathes Granne under Adelig frijheet till sin lijfs tijdh förunte ähro, Nembl. Hafwikoski, Matz Grenne, Tree och Trefiärdedels öres skatt, Mantal twå trediedehls ... Vertaa (mm 7) Huittisten sakkoluettelo 1651 f. 307v capteins Matz Grannes Hustru Lisbetha Jacobzdotter); KA mf. ES 1921 (mm 5) Kokemäen käräjät 11.–13.3.1642 f. 216v (Om Lendzmans Jacob Jönssons Ärfuingar Uthi Äimälä hafue opbygt thz hemman med laga Hwss och sat åbor der opå som deres Fader Under sigh slaget hafuer, Såsom och om Uthi samme Äimälä är hållet nogon Jordrefning, och der igenom tilägnadt huar gård som öde hafuer legat sine ägor igen; der til war be:te Jacob Jönssons Sons Cammar Fiscalens W:tt Anderss Jacobssons /: som nu war med Cammar håldningarne dragen til Stockholm :/ schrifftligh swar nu Uthi Rethen, huilcken schrifft hans Swåger Häredz Fogten Wälacht: Sigfred Jacobsson (vertaa 1632) inlade), Euran käräjät 26.–27.5.1643 f. 317 (Företrädde för Retten å satte Ting, Befalningzman i Nedre Satakunda Häredet W:tt Sig:dh Jacobzson och opå Cammar Fiscalens W:tt Anders Jacobzsons wägne fordrade); KA mf. ES 1921 (mm 6) Kokemäen käräjät 8.–9.8.1645 f. 66 (Oplyste Cammar Fiscalen W:t Anders Jacobzson och hembödh Slechten Hertoala hemmanet, som han å sin Faderbroders framleden H:r Simons [Kokemäen kappalainen Simon Johannis] barns wegne lagligen kiöpt, och sedhan Leutenantens Manhafftigh Henrich Thomassons hustru försålt hadhe. Skedde nu Utj annat Ting, Och ingen stodh der emoth), Euran käräjät 13.–15.6.1648 f. 433 (Oplystes Wanis skatte gårdh Andre gången den Enkian Margeta Nilsdotter hade Cammar Fiscalen W:tt Anders Jacobsson för 700 D:r Kop: M:tt för Utan Vännegåfuo Opdragit och försålt); KA mf. ES 1929 (mm 22) Kokemäen käräjät 18.–20.6.1692 s. 240 (Sal: Lagl:s Göstaff Æimelæi original obligation ad 200 D:r Daterat d: 16 Jan: 1659 ... af Sal: Æimelæi Arfwingar och måg Kyrkioherden i Hwittis Ehrewördige H:r Johan Keckonio); KA mf. ES 1783 (ee 8) Vuoden 1664 tuomiokirjan lopussa, Hollolan ja Tennilän käräjien 22.–23.7.1664 jälkeen f. 507v (Denne doomboock wara ordh ifrån ordh lijka lydande medh min Sahl: Brodhers, fordom Laghläsarens i Hållåla Häradh Gustavi Æimelæi författadhe Protocoll, betyger Underschriffwen Jacobus Æimelæus), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 13.–14.2.1665 f. 550v (katso Palmroth 1929); KA mf. ES 2037 (rr 25) Hailuodon käräjät 29.6.1688 s. 47 (Landt Fiscalens Anders Jacobsson Æjmæs 1649 åhrs oprettade Jordebok). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 17 (III), 478 (Tillägg och rättelser. III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 378, 397, 398, 424, 449, 451–452, 453, 455, 468, 470, 510–511, 589, 592; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 35, 42, 49, 65, 68–69, 153, 156, 158, 161, 163; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 25; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 155 (3.4.1664, ‡ Gustavi Eimilæi hustru); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #26. — J. Chronander, Surge (1647); J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4400; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 2 (Aeimelæus Taulu 2); W. Palmroth, Kertomus Hauhon seurakunnan vaiheista (1929) s. 169–174 (Käännös Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjillä 13.–14.2.1665 (ee 8 f. 550v) käsitellystä noitajutusta, jossa selvitetään onko lainlukija Kustaa Antinpojan vaimovainajan Marketta Pietarintytär Plagmanin kuolema aiheutunut eräiden veljesten asettamasta kirouksesta); Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 152; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 358; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2030G, 2065R, 4375R, 4400R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #308G, 1347, 1638R, 1703R, 2126R, 2362; U. Koskinen & V. Nissilä, Mustan Maijan ja hänen miehensä suku. Margareta Kettermanna ja Anders Äimä. Genos 83 (2012) s. 82 (artikkelissa kyseenalaistetaan perustellusti Bergholmin esittämä tieto Anders Jakobsson Äimän 1. puolisosta, joka olisi Gustafin äiti).

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 19.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Aejmelaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=307>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.