Helsingin yliopisto

Tiedot

1648/49 Johan Lilius Johannes Henrici, Satacundensis 690. * 1630/31. Vht: Längelmäen kirkkoherra Henrik Rainenius (Henricus Johannis, † 1657) ja Sofia Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa 1648/49 Lillius Joh. Henrici _ 34. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Johannes Lilius. | Philosoph. Magister. | Pastor in Längelmä. Respondentti 14.3.1651, pr. Jöran Alanus U9. Respondentti 7.1653, pr. Axel Kempe 168. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654 – kl. 1655. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1655. Respondentti 5.4.1656 pro gradu (De mundo sive totius universi constitutione), pr. Abraham Thauvonius 14. FM 5.6.1656. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.6.1657. — Armovuodensaarnaaja Längelmäellä 1657, kirkkoherra s.v. † Längelmäellä 17.5.1663.

Pso: Elin Andersdotter Aejmelaeus tämän 1. avioliitossa († 1686).

Pson seur. aviomies: Köyliön kirkkoherra Henrik Carmelinus 2394 (yo 1675, † 1721).

Serkku: Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Serkku: Längelmäen pitäjänapulainen Henrik Rainenius 1022 (yo 1653/54, † ~1665).

Veli: Längelmäen kirkkoherra Anders Lilius 1633 (yo 1663, † 1682).

Veli: Messukylän kirkkoherra Gustaf Lilius 2151 (yo 1671/72, † 1706).

Poika: Vampulan kappalainen Johan Lilius 3027 (yo 1682/83, † 1719).

Lanko: Lempäälän kirkkoherra Johan Maexmontanus 9 (yo 1640, † 1696).

Lanko: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685).

Lanko: lainlukija Gustaf Aejmelaeus 307 (yo 1642/43, † 1664).

Lanko: Ruoveden kirkkoherra Tomas Laxenius 691 (yo 1648/49, † 1687).

Lanko: Oriveden kirkkoherra Henrik Gummerus 765 (yo 1650, † 1682).

Lanko: apulaispappi Jakob Kriander 2846 (yo 1680, † 1693).

Oppilas: Lorentz Munck 1050.

/ Johan Lilius ei väitellyt 1656 De liliis. Bergholmin Sukukirjassa mainittu virheellinen tarina suvun nimen alkuperästä lienee syntynyt siitä, että nuorempi sukulainen Henrik Lilius 5997 puolusti vuosina 1741 ja 1744 kaksiosaista kasvitieteellistä väitöskirjaa Raamatun laaksojen liljasta De convallariæ specie vulgo Lilium convallium dicta. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #53; DI Antti Lehtosen tiedonanto 20.12.2006 (HMA Längelmäen kirkonarkiston tilikirjat 1645-1750 III Gl 1:1 mainitaan v. 1664 kirkkoherra Johan Liliuksen leski Elin Andersdotter); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 4.4.2010 (Johan Lilius syntyi 1630/31, sillä hän kuoli epitafitaulunsa mukaan 32-vuotiaana, lähde: Tuija Tuhkanen, ”In memoriam sui et suorum posuit” Lahjoittajien muistokuvat Suomen kirkoissa 1400-luvulta 1700-luvun lopulle (2005) s. 340); KA mf. ES 2000 (nn 62) Lempäälän käräjät 19.2.1659 f. 334v (Kom för Rätta Mag: Abrahamus Ikalensis 766 på sine Faderbröders och Systrars wägnar ... der emot Mag: Abraham beropade sig på eett annat [sin Sal: Faderbroders Under Lagmans Henrich Jacobzsons] Testamente Utgifwit Sal: H:r Henrici dotter i Lengelmää. Tästä päätellen Längelmäen kirkkoherran vaimo Sofia Jakobsdotter on todennäköisesti mainitun alilaamannin ja Ikaalisten kirkkoherran Abrahamus Jacobin sisar), Oriveden käräjät 27.–28.6.1659 f. 375v (Fältes Johan Swänsson i Wilckilä Saak till 3 m: för laga stämbningz försittiande at swara Kyrckieheerden i Längelmää Mag: Johan Lillium, Så och Coadjutorem der sammestädes H:r Henricum Johannis 1022, till någre Skälsord och förwijtelsser); KA mf. ES 1963 (nn 5) Oriveden käräjät 19.–21.10.1675 f. 152 (att wärdera Päskylä Ryttare Hemman, som Kyrkieheerdens i Längelmä, Sahl: H:r Johannis Henrici Erfwingar till arfz fallit är), Oriveden käräjät 17.–18.9.1678 f. 414 (Kyrkieheerden uthi Längelmä Wällärde H:r Andreas Lillius 1633 förekom nu och gaff Rätten tilkänna, huru att han med sin äldre broders Sahl: Mag: Johannis Lillij barns Johan och Henrich Lillij Förmyndare Häredzdomaren Wälbet:d Jacob Æimelæo 1172 och Ländzmannen Wäl:t Clas Hansson (katso 2611), om bem:te barns arff och prioriteten till Päskylä Hemman, ingåt een sådan förlijkning, att han H:r Andreas medh kläder och uppehälle, håller den äldre Sonen Johan 3027 i tre åhrs tijdh i Biörneborgz Schola, medh præceptore och dhet som dher, till hans Studiers fortsättiande lända kan, så och sedan låter Deponera honom och dher widh gifwer honom tienlige klädher. Yngre Sonen Henrich, lofwar han för sin andeel gifwa 100 D:r Kop:r m:t hwilken förlijkning Förmyndarna nu närwarande, och tilstodho. Och som samma hemman skall wara tre gångor lagligen upbudit, begärte H:r Andreas dher å laga Skötning ... Ty efter det 2 och 3 Cap:l Jorda B: L: L: dömbdes Päskylä Ryttare hemman H:r Andream Lillium till); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 24.10.1693 s. 615 (Gustaf Jonson Lilius ifrån Kuopio Kyrckieby); KA mf. ES 2008 (oo 11) Kuopion käräjät 23.–26.5.1698 f. 117 (Dedh anhölt fuller förr detta Lensmannens Erasmus Erichsson Haras Enckia, Maria Johans dotter Lillia, att Saken, angående dedh hennes Faders Skatte Hemman Colliola (vertaa U579) á 1/3 Skattm:rs Räntta, är för dedh hennes framledne broder Gustaf Lillius, slagit Lens Mannen Oloff Strenghel, medh Kniff Åhr 1695 d: 25 Junij, af då warande Borgmestaren och Vice Häradzhöfdingen Carl Frese, bem:te Strenghell tilldömt kunde å nyio blifwa till skärskådande företagen, effter som hon förmenar sigh igenom Börderättigheet wara närmare till samma Hemmans besittiande, än Strenghell), Kuopion käräjät 15.–17.8.1698 f. 158v (Gustaf Lillij Enckia); KA mf. ES 2009 (oo 14) Kuopion ylim. käräjät 16.6.1700 s. 294 (Förra Lendzmans här i Cuopio Sochn Sahl: Jonas Lillii dotter Maria ben:d ifrån Cuopio Kyrckeby); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 21.7.1658. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 12 (1657. 3 martii, D:nus Henricus Johannis Pastor in Längelmä vitam in auras disparsit, 22 ejusdem mensis sepultus), 13 (1663. 17 Maji M. Johannes H. Lilius pastor in Lengelmä spiritum efflavit. 18 Sept. R:dus Pater, M. Nicolas L. Nycopens. Episcopus Wijburgensis funeratus); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 548, 567, 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 8–9, 11, 17, 31; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 55, 55 passim (isä), 68, 74, 79, 82, 112; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #53. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 287; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 784 (Lilius Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #165G, 166R, 2031G, 2033R, 2034D, 3914R, 3919G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 59; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #240R, 901, 2030, 2074R, 2362, 3495, 3768R, 4255; U. Koskinen ja V. Nissilä, Kokemäen Äimälän rusthollin kaupat 1686–1727. Genos 80 (2009) s. 84.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=690>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.