Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1675 Krister Avenarius Christiernus Georgii, Viburgensis 2419. Vht: Kivennavan kirkkoherra Jöran (Georgius Matthiæ) U166 († 1681) ja Maria Herkepaeus. Ylioppilas Turussa sl. 1675 Avenarius Christiern. Georgi _ 119. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Christiernus Georgii Avenarius. | Past. in Savitaipale ubi obiit. Vihitty papiksi noin 1678. — Apulaispappi Kivennavalla, armovuodensaarnaaja siellä 1681–82. Tohmajärven 2. kappalainen (1684). Taipalsaaren (piispan palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1694, pysyi virassa isonvihan yli. † Taipalsaarella 12.2.1727.

Pso: 1:o N.N. Elephant; 2:o (jo 1709) Gesken Schwindt.

Poika: kornetti Kristian Avenarius, myöh. Haberman 4845a (yo (1705)).

Poika: David Avenarius 5927 (yo 1732).

Poika: Vuolen kirkkoherra Georg Avenarius 5928 (yo 1732, † 1787).

Vävy: Sulkavan kappalainen Mårten Borgensis, myöh. (1692) Allenius 3540 (yo 1688/89, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; HYK ms., Bor. osak. matr. #153; KA mf. ES 1816 (ii 9) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 12.–13.6.1694 f. 97 (Kyrkioherden i Taipalsari Wäl:de H:r Christ: Avenarius); KA mf. ES 1817 (ii 11) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–12.1.1695 s. 52 (Kyrckioheerden ifrån Taipalsari församblingh Ehrewyrdigh H:r Christer Avenarius förekom beklagandes sigh öfwer den stoora olyckan honom skall händt sidstl:ne Staffans Mässo Natten i det nästan hans endaste Egendoom tillijka medh 2:ne st: stugur medh een fahrstuga och ett kiöck i Prästgården haar då om Nattetijden Upbrunnet, berättandes Kyrckioheerden huru som Elden är löös kommen af een Ugn som Uthanföre Eldas och att ingen Eldh der mehr syntz om aftonen då folcket lagt sigh, betygandes Nembdhen att af samma Ugn är äfwen tillförena i förra Kyrckioheerdens 2821 tijdh Elden lööskommen, dåch haar då eij så stoor skada skiedt), 58, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 7.–9.10.1695 s. 202; KA mf. ES 1817 (ii 13) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–13.5.1696 s. 278; KA mf. ES 1818 (ii 14) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–13.10.1697 f. 218v; KA mf. ES 1819 (ii 18) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–12.1.1699 s. 22, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 9.–11.10.1699 s. 228; KA mf. ES 1819 (ii 20) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 9.–10.10.1700 s. 251; KA mf. ES 1820 (ii 24) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 13.–14.1.1702 s. 19, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 12.–13.5.1702 s. 183; KA mf. ES 1820 (ii 25) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 12.–13.1.1703 s. 25 (Uppå Kyrckioheerdens i Taipalsari Församblingh Ehrewyrdige H:r Christer Avenarj anmodan, blef fuller tagit ad notam, det han nu lagl:n will hafwa Upsagdt sitt Dragon hem:n i Haikanlax, som han i 5 åhrs tijdh säger sigh innehafft), Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 8.–9.10.1703 s. 167 (Kyrckiotiufnadh); KA mf. ES 1821 (ii 27) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 6.–7.6.1705 s. 347, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 16.–17.10.1705 s. 546, 550; KA mf. ES 1821 (ii 28) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 6.–7.2.1706 s. 93 (Dett påstodh fuller Enkian Anna Elefant hemma if:n Ingermanlandh, dett hennes Swåger Kyrkioh:n Ehrewyrdige H: Christer Avenarius måtte påläggias att tillställa henne dhe Saaker som hennes Syster Sahl: Pastorskan tillijka medh sin införde Ägendom hafft hoos sig såssom i förwahr), 107 (katso 1895); KA mf. ES 1821 (ii 30) Taipalsaaren käräjät 9.3.1722 f. 5v (Kyrckioherden härstädes H:r Christianus Avenarius), Taipalsaaren ylim. käräjät 2.4.1722 f. 28 (angående de Beswär, som Vice Pastoren Ehrewördige Christianus Avenarius, Upbördzskrif:n Petter Couper, Sochn Skrif:n Anders Mattlin, emot Lieutenanten, under Nyslåttz lähns infant: Regemente, Abraham Sundh, hoos Högwälborne H:r Landzhöfdingen skriftel:n anfördt); KA mf. ES 1838 (jj 21) Äyräpään kihlakunnan käräjät 12.–14.3.1678 s. 12 (Effterskrefne äre saakfälte för tredsko medh Kifwinäbbs Sochns Prästegårdz reparerande till hwarie sine 3 m:r Anklagade af H:r Christer Georgij Nembl:n ...); KA mf. ES 1797 (gg 4) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 11.–18.2.1685 f. 14v (Alldenstund Nämbdemannen Henrich Turdinen betyger, att den Bäcken i een däld emellan Eskell Jaatises Ägor i Jouchkola och Capplan her Christer Avenarij, sampt hans grannars hiordwall ib:m haar warit för een skildnadh af ålder hållen, der öfwer Jaatinen eij något bruk hafwa böhr; dy afsadhes, att Eskell Jaatinen medh samme Swidie till her Christer afstår, och hafwj förwärckat Arfwodj sino, medh 3 m:r effter dett 17 Cap: i Byg: B:n L: L:), Kiteen, Tohmajärven ja Liperin käräjät 5.–8.10.1685 f. 133 (Oppå Capplans Her Christers begeran tillspordes Nämbden, Huru dett sig ähr beskaffat med dett Hem:n som honom förledne wåhr ett åhr sedhan i Jouchkola till att Skatta före effterlåtit och inrymbdt ähr); KA mf. ES 1798 (gg 7) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 16.–22.3.1688 f. 114; KA mf. ES 1798 (gg 8) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 13.–16.3.1689 f. 86 (Förordnades Nämbdemannen Matz Ratikain jempte Lensmannen Erich Erichsson Noreus att uthmätha hoos Capplanen her Christer Avenarium effter hans uthgifne Obligation af den 18 Martij 1688 15 D:r K:m:t och 16 Capp:r hafra); KA mf. ES 1799 (gg 11) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 15.–20.2.1692 f. 24 (Förmantes Allmogen af Tochmajärfwj Sochn att dhe upbyggia och reparera Capplans bohlet i Päiweniemj, emedan Capplanen H:r Christer Avenarius beswärer sigh, att dhe förriga husen opå samma Capplans bohlet äro uthgamla och förrotnade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 153 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 342, 363; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 137.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Avenarius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2419>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.