Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 24.4.1648 Jöran Georgius Matthiæ, Wiburgo-Carelius U166. Kotoisin Karjalasta. Depositio 20.4.1648. Ylioppilas Tartossa 24.4.1648. — Mäntyharjun kappalainen (1654). Kivennavan kappalainen 1655, kirkkoherra 1665. † helmi-huhtik. 1681.

Pso: Maria Kristiansdotter Herkepaeus (elossa 1693).

Poika: Taipalsaaren sijaiskirkkoherra Krister Avenarius 2419 (yo 1675, † 1727).

Poika: Savitaipaleen kirkkoherra Matias Bromerus, myöh. Avenarius 2527 (yo 1677, † 1736).

Poika: ylioppilas Anders Avenarius U466 († 1690).

Tyttärenpoika: Säämingin kappalainen Jordan Lavonius 5012 (yo 1708, † 1735).

Vävy: Kivennavan kirkkoherra Jakob Paulius 2418 (yo 1675).

Viittauksia: KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–17.2.1654 f. 110 (Kom för Rätta Capellanen i Mänduhariu Sochn Her Jören Matthiæ, och inlade i Rätten Befalningzmans Anders Olofzsons Zedell, dat: nästförledne den 26 Januarij, Lydande, dedt Philpus Halssi i Skyttälä by hafwer godwilligen afstådt sitt hemman i be:te by 1/8 deel skatt, som war under Ryttarnes Fordeel, hwilket hemman Fougden wälbe:de Her Jören inrymbdt hafwer, Begärade fördenskuldh Her Jören, dedt honom Lagligen måtte der widh Confirmerat blifwa), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 8.–9.8.1655 f. 182 (Företrädde Capellanen i Mänduhariu Wällärde Her Anders Andreæ (katso 4968), och inlade i Rätten Befalningzmans W:tt Anders Olofzsons inrymbningz Zedel, dat: den 23 Junij 1655, Lydandes, att emedan Philpus Halssi i Mänduhariu Kyrckiegieldh hade afstådt dedt Fordeels hemman han een tijdh hade skattat föhre 1/8 deel skatt, till Capellan der sammastädes Wällärde Her Jören; Men emedan be:te H:r Jören bleff förordnat till een annan legenheet, Nembl: Kiwennäb Sochn till Capellan, Altså är be:te Her Anders samma hemman af Befalningzman blifwit inrymbdt, der aff att bettala skatten till den som wederbör); KA mf. ES 1835 (jj 10) Äyräpään kihlakunnan käräjät 10.–12.11.1663 s. 90; KA mf. ES 1836 (jj 13) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.6.1666 s. 42, 43; KA mf. ES 1836 (jj 14) Äyräpään kihlakunnan käräjät 20.–22.6.1667 s. 29; KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 13.–16.11.1672 s. 102 (Då framstegh Kyrkioherden i Kiwinäbb Wällärde H:r Jöran Mathiæ och beklagade: Att ehuruwähl han hafwer fulleligen betalat sine uthlagor aff 1/8 Skatt för Per Anderssons Hammars Befallningzmanne Åhr, så fordras Lijkwäl ännu aff honom 4 Dal:r Sölf:r M:tt förber:de Per Anderssons rest, och 1663 Åhrs Tijonde ½ Tunna); KA mf. ES 1838 (jj 22) Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–28.8.1680 s. 1 (Pastorens i Kifwinäbb S:n wäl:de H:r Georgij Matthiæ klagan öf:r een deel af Allmogen, som hafwa sigh absenterat ifrå Kiörkian i detta Åhrs Store Bönedagar); KA mf. ES 1838 (jj 23) Äyräpään kihlakunnan käräjät 18.–19.12.1682 s. 93 (framledne Kyrkioheerdens, Sahl: H:r Jören Matthiæ effterlefwerskas klagan, att hon intet kunde komma till sin betalning, för des huus, hennes Man på Prästebohlet, af egne Medell upsatt hafwer); KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–26.11.1685 s. 459 (Corp: Jören Jörenssonn Hafwerman); KA mf. ES 1840 (jj 28) Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 22.–24.3.1693 s. 34 (Uthaf dhe 21 D:r och 19 öre S:mt sambt 2 Tunnor och 4 Capp:r Skarpsädh, som H:r Rådman Wäl:t Peter Thesslef fordrar af Sahl: Kyrkioheerdens i Kifwinebbz Sockn H:r Jöran Avenarij Enckia, hust: Maria Hærkepæa, hwilcka penningar hoon blifwit Skylldig till H:r Rådman Thesslefz Antecessor Matrimonij, Sahl: Befallningzman Carl Öman (katso 4225) för Cronans Extraordinarier, uthlåfwade hennes Såhn Opbördz Skrifwaren Jöran Haberman, att i anseende till hennes Fattigdoom och Medellöösheet betahla een Fembtedehl, förmehnandes han att dhe andra fyra hans Syskon utj Betrachtande af sin Barnslige Skylldigheet, icke lära undandraga sigh, att giöra dhet samma), Muolaan ja Kivennavan käräjät 15.–18.11.1693 s. 188 (Kärde Opbördz Skrifwaren Jöran Haberman uppå sitt Dragone-hemmans wägnar, som han utj Harfwola by Äger, till Ryttare Bonden Anders Paricka ifrån Lechtokylä); KA mf. ES 1841 (jj 30) Koiviston käräjät 3.–5.2.1697 s. 32 (dhen 1/8 Sk: [i Kotterlax Byy], som ... nu Åbohs af Opbördz Skrifwaren Jöran Haberman, hwilken dhet samma 1696 om hösten optagit); KA mf. ES 1841 (jj 32) Koiviston käräjät 21.–23.8.1697 s. 97; KA mf. ES 1841 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 23 (Upbördzskrifwaren Jörgen Haberman). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #718. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 392, 396; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 42.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran (Georgius Matthiæ). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U166>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.