Helsingin yliopisto

Tiedot

5.4.1667 Mårten Thurén, myöhemmin Thoranius Martinus Gregorii, Viburgensis 1895. Vht: Sakkolan kirkkoherra Grels (Gregorius Martini, † ~1673) ja N.N. Ylioppilas Turussa 5.4.1667 Thurén Martin Gregorii Vib _ 90. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1667 d. 5 Apr.] Martinus Gregorii Thurén. Vib. — Sakkolan vt. kappalainen (1670). Sortavalan kappalainen 1674. Sakkolan kirkkoherra 1680 (ei luultavasti astunut virkaan). Sortavalan kirkkoherra 1681. † 1692.

Pso: Helena Nilsdotter Colliander (jäi leskeksi).

Poika: Sortavalan kirkkoherra Johan Thoranius 5232 (yo 1713, † 1749).

Sukulainen(?): Kärdan kirkkoherra Johan Thoranius U1137 († 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #64; KA valtakunnanregistratuura 16.5.1692 f. 265 (Kyrkioherde Fullmacht för H. Jacob Printz 2549 på Sordawalla Pastorat ... såsom Sordawalla Pastorat genom H. Mårten Toranij dödelige afgång är kommit at blifwa vacant och ledigt), 31.5.1692 f. 278 (Collation för H:r Andreas Ahokius (katso 4264) ... såsom medelst Mag. Mårten Thorani dödelige frånfälle Sordavalla Pastorat är kommit at blifwa vacant och ledigt, blifwandes Oss till dess ersättiande underdånigst recommenderat och föreslagen Capellanen därsammastädes Andreas Ahokius); KA mf. ES 1821 (ii 28) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.2.1706 s. 107 (Dett haar Handelsman if:n Nyen Wählach:dh Morten Hend: Siliak på Sahl: Past: Tereni Enkia Dygdesame Matrona Helena Colliandri wägnar att fodra effter Een Transport Sedel af Vice Pastoren j Taipalsari Ehrewyrd:e H:r Christer Avenarius 2419, hwilken samma Sedel d: 3 Feb: 1705 accepterat att betala 7½ T: Rågh för däss barns kåsthåldh); KA mf. ES 1794 (gg 1) Sakkolan käräjät 8.–9.10.1674 f. 53 (her Martini Gregorij Attest af den 13 Sept: 1670), 53v (Begerade Kyrckieherden Wällärde her Gabriel Hermigier U1222 att Rätten den twisten, som emellan honom och hans antecessoris Sahl: Her Gabriel[!] Martinj Arfwingar Upwuxen ähr, och i synnerheet hwad han emot Her Mårten Gregorij hafwer att föredraga, Uptaga och afhielpa wille), Sakkolan käräjät 19.–20.3.1673 f. 139v (wällärde her Mårten Gregorij begeran ... [Nembden och Menigheeten] förönskandes der hooss, att han uthj sin Sahl: Faders ställe här i Sochnen till deres Kyrckieherde förordnadt och Surrogerat blefwo, hwilket bem:te her Mårten till ett Laga bewijss meddeles); KA mf. ES 1795 (gg 1) Raudun käräjät 16.–17.3.1668 f. 624 (Effter Henrich Kåpoinens egen bekännellsse afsades han att bettala D:no Martino Gregorij dhe resterande 4 T:r Spanmål han honom för een häst skylldig blifwit hafwer); KA mf. ES 1795 (gg 2) Kiteen käräjät 9.–12.2.1683 f. 41, Salmin ja Suistamon käräjät 13.–15.3.1683 f. 89, Pälkjärven käräjät 12.–13.9.1683 f. 161v (Betygade Kyrckieheerden her Sigfredh Marthinij, dett fordom Kyrckieheerdens här i Pelgi Järfwj Sochn, Sahl: her Matthiæ Canutj Enckia haar opå sitt yttersta då han henne med herrans Nattward besökt, begärt att Kyrckieheerden i Sordawala wällärde her Mårthen Thoranius skulle för henne Lijk Predikan göra, dett samma ok her Johan Illianus betyger, att hans Sahl: Moder dett begert hafwer, hwilket man således haar ad notam tagit och detta till bewijs meddelt), Sortavalan käräjät 22.–24.9.1683 f. 170v (Prestebohlet); KA mf. ES 1796 (gg 2) Sortavalan käräjät 7.–8.3.1682 f. 302 (Angaf Kyrckieherden her Mårten Gregorij, Huruledes 5 stycken Swijn förledne Sommar, honom tillhörige, uppå Pastoratz Åker Ihiällslagne), Sakkolan käräjät 31.3.–1.4.1682 f. 348 (Framtedde D:nus Pastor i Sordawala her Mårten Gregorij Thoranius een Specification, uppå den prætension, han hooss fordom Kyrckieherdes Sahl: her Gabriel Hermigiers U1222 Arfwingar), Sortavalan käräjät 25.–26.9.1682 f. 419v, 423v, Suistamon käräjät 11.–12.3.1681 f. 549v (I denne saaken infan sig och designatus Pastor i Sackula wellerde H:r Mårthen Thoranius såsom Consistorij Fullmechtige), Sortavalan käräjät 15.–16.3.1681 f. 557v (Designatus Pastor i Sackola wällärde H:r Mårthen Thoranius), Sortavalan käräjät 16.–17.12.1681 f. 638 (Wellerde H:r Mårten Thoranij fullmechtige Simon Hendersson, den han antagit att upbära dieknepenningar hwilcka han H:r Mårten betalt föruth i Wijborg, sampt Wijnsädh och annan sin rättighet, pålades nu wedh 40 D: S:M:tz wijte att Clarera medh bem:te H:r Mårthen och betala det han upburit), 640v (Kyrckieheerden wellerde H:r Martinus Thoranius ... besitter ett hemman wed kyrckian emoth 40 D:r K:m:tz afgifft åhrl:), Sakkolan käräjät 19.–20.2.1680 f. 774v (Caplanen i Grefskapet Sordawala wyrdige och wällärde H:r Martinus Thoranius kom för Rätta och föredrog: Att såsom Gudh haar genom döden hädankallat Kyrckieheerden här wedh Sackula Församling, nu mehra hoos Gudh sahl: H:r Gabrielem Hermigier U1222, och Församblingen nu moste med een annan godh Man igen försorgd blifwa, hwar til han sin önskan och åstundan fattat haf:r, så wijda Gudh och höga Öfwerheeten det så disponera och förunna täckes; Altså begärade han tienstl: att Rätten nu herom den gemehne Mans tanckar inhempta wille. Hwaropå tillspordes både Nemden och alle närwarande Sochnemän och almoge, om och huru wijda dhe alle samptl:n äre med detta anbod benögde och i så måtto det samma åstundan eij bättre nöija skee, än at den gode Mannen H:r Mårthen deras Siälesöriare och Kyrckieheerde förblifwa måtte, till hwilcken deras lagliga vocation och wahl dhe äre beweckte icke allena af hans goda qvaliteter och dageligit omgänge, uthan och hans sahl: Faders berömliga förestående wedh denne församblingen uthi samfelte 40 åhr om icke mehr), 777v (Caplans i Sordawala wellerde H:r Martini Thoranij Giäldz prætension till sahl: Kyrckieheerdens H:r Gab: Hermigiers arf:r), Sakkolan käräjät 11.–13.3.1678 f. 1082v (förre Cappellans H:r Mårten Thoranij hustru), Sakkolan käräjät 19.–20.8.1678 f. 1091 (förra Kyrckioheerdens Son, Caplanen ifrån Sordawala H:r Mårthen Thoranius), 1093v, Sakkolan käräjät 23.–24.3.1675 f. 1197 (förra Kyrckieherdens Sahl: her Grels Martinj förlåff), 1199v (Ehuruwäll Mårtn Såcka tillstår sig uthaff her Mårtn Thoranio een 2 Åhrs gammel Oxe, hwilken för 24 Cappar resterande Carppior Exeqverat ähr, såssom till fodhers emottagit hafwa, och borde den igen förskaffa; Lijkwäll emedan her Mårtens egen broder och Syster Capplans her Johans (katso 7993) hustro, hafwa uthj denne bondens frånwaro till Wijborg samma Oxen uthan hans folkz wetskap lönligen der ifrån för 3 wekur sedhan tagit, och nu förledne weka Slachtat; Altså ehrkendes denne Såcka derföre ledig och frij, och sökie her Mårtn sin broder och Syster här om uthj dett Foro som wederböhr bäst han kan; detta dett 9 och 10 Cap: i Köpmåhlum lijkmätigt), 1202 (Emedhan her Mårtn Gregorij hafwer effter Consistorij förlijkningz skrifft, som emellan honom och [Capplanen] her Johan Snäck uprättat ähr, skyldig blifwit 4 t:r Spanmåhl, 1 Båth och 1 parmes halm; och nu tillstår her Johans hustro, att hoon hafwer affördt den Rågstaaken, som her Mårtn hafwer uppå dett Swidie hafft, som han effter hennes förlåff uppå hennes Ägor huggit hafwer, som ok Kyrckieherdens förrige dreng Hans ben:dh med tillbudhin Edh witnade, Att her Mårtn med sin Systers förlåff dett huggit hadhe); KA mf. ES 1797 (gg 3) Sakkolan käräjät 30.–31.5.1684 f. 133v (Såssom Grels Larssons Enckia Walborg Johansdotter j Sackula medh fordom Vice Sacellani h: Mårten Thoranij Attestatum de Dato d: 13 Sept: A: 1670 bewijste, att Matz Kåppane i Walkia Järfwj haar på sitt yttersta tilsagt och testamenterat honom bem: Grels Larsson, hwilken hans Stiuf Son warit, Nembl: 50 D: K:m:t); KA mf. ES 1797 (gg 4) Sortavalan käräjät 16.–17.10.1685 f. 145, 148v, 150; KA mf. ES 1797 (gg 5) Salmin, Suistamon ja Sortavalan käräjät 3.–8.3.1686 f. 53 (Kyrckieheerdens her Mårten Thoranij Hemman Puickola); KA mf. ES 1797 (gg 6) Sortavalan, Suistamon ja Salmin käräjät 21.–28.2.1687 f. 62, 63v (den 28 Dito lätt Kyrckioheerden [Mårten Thoranius] genom sin Gymnasist Ericum Bouman excusera sig att han eij kunde Comparera); KA mf. ES 1798 (gg 7) Sortavalan, Suistamon ja Salmin käräjät 27.–31.3.1688 f. 143v (Kyrckioheerden her Mårten Thoranius ... sin barns præceptorem Erich Bouman); KA mf. ES 1798 (gg 9) Salmin, Suistamon ja Sortavalan käräjät 7.–11.10.1690 f. 116; KA mf. ES 1799 (gg 11) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 29.2.–5.3.1692 f. 47, Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 30.9.–6.10.1692 f. 83 (Kyrckieheerden Wyrdigh och Wällärde her Johan Thoranius); KA mf. ES 1799 (gg 12) Sortavalan, Suistamon ja Salmin käräjät 6.–11.3.1693 f. 44 (Arrendat:n och Gräntz Inspectoren Wälbet:de Johan Mäther och Capplanen H: Erich Bouman från Sordawalla, Förlijktes här för sittiande Rätt, om alt det bem:te Capplanen har opå sin Swärmoders Kyrckioheerdens Sahl: H:r Mårthen Thoranij Enckias wägnar, här i Rätten angifwit och protocollera låtit); KA mf. ES 1799 (gg 13) Salmin, Sortavalan ja Suistamon käräjät 1.–6.10.1694 f. 118v; KA mf. ES 1799 (gg 15) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 12.–17.10.1696 f. 58v; KA mf. ES 1800 (gg 17) Sortavalan käräjät 21.–24.3.1698 f. 136v (Cappellanen Wällärde H: Erich Bouman anklagade Hindrich Lödiäin i Honkasenniemj det han uthi förledne åhrs Novemb: månad haar af hans Swärmoder dygdesamme hustro Helena Colliandra twå nöötfall kiött stulet); KA mf. ES 1800 (gg 19) Sortavalan, Suistamon ja Salmin käräjät 21.–23.3.1700 f. 95 (Kyrkioherdens H:r Johans Thoranj effterlåtne Enckia dygdesamme h:o Helena Colliandra fordrade genom des Mågh H:r Erich Boman af Jöran Pätkoin i Cordiala 5 D:r 20 ö: K:m:t); KA mf. ES 1801 (gg 24) Salmin, Suistamon ja Sortavalan käräjät 9.–11.11.1705 s. 168 (Kyrckioheerden i Sordavalla Ehrewyrdige H:r Erich Boumann); KA mf. ES 1801 (gg 25) Salmin, Suistamon ja Sortavalan käräjät 26.–29.11.1706 s. 238 (framledne Kyrckioheerdens sahl: H:r Mårthen Thoranij Enckia dygdesamme Helena Colliandra), 239; KA mf. ES 1802 (gg 26) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 9.–12.11.1708 f. 146 (På Kyrckioheerdens Sahl: H:r Thuranij Enckias Mad: Helena Koliandræ wägnar steg des Son Johan Thuranius för Rätta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 118 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 300; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 10. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 297; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2698 (katso T. Melander, Personskrifter, HYKJ 22:3, 1956, #1278).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Thoranius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1895>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.