Helsingin yliopisto

Tiedot

1641/42 Jakob Linnerius Jacobus Andreæ, Fenno 242. Vht: Turun kaupunginkirjuri, sitten Halikon ym. kihlak. lainlukija ja lopulta Uudenkaupungin pormestari Anders Sigfridsson ja N.N. Ylioppilas Turussa 1641/42 Linnerius Jacob Andreæ Fen _ 12. — On luultavasti sama henkilö kuin: Jakob Linnerus. Nevanlinnan triviaalikoulun kollega 1679–81. Moloskovitsan kappalainen (jo 1685). Liissilän kirkkoherra 1688, virassa vielä 1699. † luultavasti noin 1700.

Pso: N.N. (mainitaan 1685–96).

Vertaa: Kuopion kirkkoherra Staffan Linaeus 1845 (yo 1666, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b; KA mf. ES 1846 (kk 7) Maarian ja Ruskon käräjät 13.–14.3.1656 (Efter Jöran Matzsons begäran, bleff bewilljat arffskifte på Ladwoj Emellan fordhom Lagläsarens Andhers Sigfredhsons barn och dheras å bäggie sijdor och kullars Stiuffmodher, Margretha Jacobzdåtter); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 2.–6.10.1688 f. 84v (skickat effter Pastorem Loci H:r Jacobum Linnerum); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 16.–21.1.1693 s. 43 (Pastorem Loci H:r Jacobum Linnerum hade häradzhöfdingen genom skrifwelsse tillspordt, af hwem han hördt det han tillkenna gifwit, att [Hinrich] Walitu och [Johan] Rambain några åhr bårtåth öfwat emot hwar andra widskeppelsse, men bekommit igenom Pastoris uthskickade hielp Präst H:r Edvardum Nybäck 3686 muntel: swar, att han det af Bobullen Haikon och ett rychte hördt); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Lopen, Järvisaaren, Liissilän ja Inkeren käräjät 10.–12.1.1698 s. 12 (Kyrckioherden i Lisilä Sochn Ehrewyrdige H: Jacobus Linnerus), 34; KA mf. ES 1880 (kkk 15) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 9.–14.1.1699 s. 58 (Kyrckioherden i Lisila Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Jacob Linerus); KA mf. ES 1792 (ff b) Jaaman läänin käräjät 16.6.1684 f. 15 (förestälte witnen, Corporalen Ruuth, och Mattz Linerum, huilke uthi Edzstadh uthsade, som föllier); KA mf. ES 1792 (ff d) Jaaman läänin käräjät 7.–10.6.1686 f. 95v (Een af Capellanen H: Jacobo Linnero underskrifwen Ransakningz- ock Wärderingz Längd); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 23.11.1644 (Fordom Laghläsare W:t Anders Sigfredzson framsteeg och begärade adt förnimma Stadzens Consens och eening om de wille honom hafwa till deras förman och Bårghmestare effter som de honom den tijdh han war här i Weemo Härede Laghläsare, der till begärt hafua). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 15 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 134, 140, 144, 146 (11.12.1644, Jacobus Andreæ Linnerius Nondalensis haf:r belägrat en pijga ... altså relegeras be:te Jacobus til 3 åhrs tijdh), 198, 201 (10.12.1645, ... effterlåtes honom komma till Acad. igen nästkommande den 20 Jan. 1646), 224, 259 (Jacobus Andreæ Merimassc.), 272, 285, 291, 341, 378. — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #197.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Linnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=242>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.