Helsingin yliopisto

Tiedot

24.10.1666 Staffan Linaeus Stephanus Jacobi, Viburgo-Carelius 1845. Kotoisin Karjalasta. Ylioppilas Turussa 24.10.1666 Linneus Steph. Jacobi Vib _ 89. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1666. d. 24. Oct. Stephanus Jacobi Linneus. Vib-Car. — Kuopion kirkkoherra 1669. † Kuopiossa 13.5.1675.

Pso: 1:o Brita Kristersdotter Lackman; 2:o Maria Andersdotter Skoopa (jäi leskeksi).

Vertaa: Liissilän kirkkoherra Jakob Linnerius 242 (yo 1641/42, † ~1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #61; KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 12.–15.1.1674 s. 36 (Kyrkioherden, Wyrdige H:r Stephan Linæus, katso 1302), Kuopion käräjät 6.–9.7.1674 s. 121, Kuopion käräjät 13.–16.1.1675 s. 32 (Kyrkioherden wyrdige H:r Stephan Lineus beswäradhe sigh at Mårten Grelsson Toifwanen medh en främmandhe Lars Mietinen haf:a förledne höst fijskat prästegårdz fiskiewatn och förhindrat dhem som medh Kyrkioherdens förloff dher fiskiat hafwa), Kuopion käräjät 8.–10.6.1675 s. 125 (Elias Samuellsson, fullmächtigh å Sahl: Kyrkioherdens änckias h: Mariæ Anderssons wägnar, angaff Lars Staphansson Jatinen en torpare, at han i förledne höst när Sahl: Kyrkioherden sitt alltare Smör upbära skulle, hafuer han fält desse ordh, tullengo waskiperselle wielä woita pitj wiemen, eikö hän muille idzensä tainut taytä Se kockinasta etc: dhet är, skall man bära Smör till dhen Kuppar röfuen, och koch hooran? skall hon intet medh något annat blifwa upfylt? ... här om war Rättens omdömme at emädan Lars Laitinen, af wredzmoodh hafuer kallat sin siählesöriares hustru, Maria Anderssd:r till Kockhoora och kupperröff /: Salvâ reverentiâ :/ och nu tillstodh sig, intet annat weeta medh hänne, än ähra och dygdh altsså ehrkändhe Rätten hänne Marja Andersd:r för hans oqwädan frij och Lars Laitinen böthe 40 m:r för huardhera oqwädhens ordh är 80 m:r el:r plichta medh kroppen effter Kongl: Maij:tz Strafordningh), 127 (Efftersåssom Gudh alzmächtigh förmedelst sin Guddomeliga försyyn Nådigast haffuer behagat genom dhen timmeliga dödhen nu för 8 dagar sedan ifrån dhenne Jemmerdal hädankalla för dhetta Cappelanen här sammastädes, och nu hoos Gudh j mehra Sahl: hederlige och wällärdh H:r Samuel Petrj Fabricium [Kuopion kappalainen Samuel Petri Fabritius, † 4.6.1675], och dess Ställe eij längre kan tohla Vacant och ledigt Stånda emädan Kyrkioherdhen ochsså lijtet tillförendhe Genom Gudz behaagh, är hädan rycht; altså är Sochnens enhälliga Votum och tienstl: ödhmiuke begäran hans Höghwyrdigheet H:r Biskopen och dhet Ehrewyrdiga consistorium Wiborgense Höghgunstigast tächtes förhielpa och och befordra hederlige och wällärdh D:um Samuelem Christiernnj [Kuopion kappalainen Samuel Christierni Lackman, † 1679] i dhen aflednes Sahl: H:r Samuelis Fabricij Ställe, at blif:a Cappellan här i Sochnen; hälst emädan hans Sahl: fadher en rundh tijdh, så wäll för Cappellan som Kyrkioherdhe, dhem trolig:n tient hafw:r, wällbem: H:r Samuel ochså en tijdh utan någ:n löhn och Cappelans rättigheet för dhem medh Siungandhe och Predikandhe flijtigdt arbetat), Kuopion käräjät 21.–23.8.1676 s. 89 (Sahl: Kyrckioherdens W:ge H:r Stephan Linæi Enckia Hustro Maria Andersdotter beswärade sigh, at hon intet kan bekomma igen 1 T:a Sp:l, Som hennes Sahl: man uthlänt til arbetzfolck, som Prästegårdz Huuss upbygdt och reparerat hafwer), 90 (Erasmus Erichsson Haara skall betahla till Kyrckioherdens Enckia H: Maria Skoopa (vertaa U235) bekänd och witterlig gäldh 10 Cappor Rogh dhet 16 Cap: Rådhst: B: L: L: lijkmätigdt), Kuopion käräjät 15.–18.1.1678 s. 33 (Såsom Anders Ruodzalain een Torpare her j Cuopio widh senaste Tingz intedt tilstädes war och för Sahl: Staphan Linæi Änkia hustru Maria Skoopa sagdt uth sin dryckenskap, att Erasmus Haras hustru Maria Jonasd:r [Lillius] skoladt för honom sagdt: att H:r Johann Monnius 2238 skoladt belägradt henne, hwar före hon så wähl som han är frijkände ... Altså fältes Anders Ruodzalain för Läppeqwäldh till 3 m:r, effter 34 Cap: j Tingm: M: Ll: och hustru Maria Jonasdotter för hans ogrundade och obewijslige beskylningh ehrkändes frij), Kuopion käräjät 10.–12.6.1678 s. 111 (Såsom Cappellanen Wyrdige och Wällärde H:r Samuel Christierni föregaf sigh hafwa några Pertzeler att fordra af Sahl: H:r Stephani Linei Effterlefwerska h: Maria Andersd:r å sin Sahl: Systers wägnar, och bem:te hustro Maria skall dher emoth hafwa något att bekomma af H:r Samuel, Som hon honom försträckt haf:r; altså förordnades aff Rätten Befahl:n Wäl:t Johan Ifwardsson [Argillander] medh twänne Tolfmän Olof Wäisäinen och Oloff Karhuinen att giöra een richtigh Rächningh och liqvidation dhem emillan, uthi bäggies deras Närwaru), Kuopion käräjät 13.–16.1.1679 s. 24 (Tillnämbdes af Rätten Bookhållaren Wälb:de Carll Kranck jempte Befahl:n Wäl:t Johan Ifwardsson att liqvidera och Ställa een Pertinent Räckningh emellan Capellanen H:r Samuel Christierni och Kyrckioheerdens H:r Stephan Linæi Enckai h:u Maria Andersdotter, Angående hans Syster Sahl: Brijta Christersdotters medgifft och indfördzell, jempte annat dhe hafwa sins emillan); KA mf. ES 2004 (oo 5) Kuopion käräjät 17.–19.1.1681 s. 41 (Effter Uthi Rätten Formerat Rächning emillan Sahl: Pastoris H:r Christierni Lackmanni [Kuopion kirkkoherra Christiernus Gabrielis Lackman] Enckia, dygdesamma Hust:o Juliana Larss dotter, Och Kyrckioheerdens H:r Staphan Linæi Effterlefwerska dygdesamma Hustro Maria Anderss dotter, Angående de Pertzedler eller med gifft, som Hustro Brijta Christerss dotter Uthj boo med sin Sahl: Man H: Staphan infördt hafwer, befinnes Hustro Maria wara Skyldigh 188 dahler 24 öre Kopparm:t); KA mf. ES 2005 (oo 6) Kuopion käräjät 11.–13.6.1685 s. 186 (Henrich Toifwain och Bertill Toifwain sig högeligen beswäradhe öfwer sahl: Kyrkioheerdens H: Stephanj Linærj Enckia, hustru Maria Anders dotter att hon hafwer förmedelst Befallningzmannens Johan Ifwarsons tillhielp bekommet dheras börde hemman i Toifwala by om ½ Skattm:r ... Hustru Maria Andersdotter inlade sahl: Laglässarens Nicolaij Petrellij Ransackningh och Doom af d: 12 Jan: 1677 uthi hwilken han betygar, detta hemmanet een rund tijdh Ödhe warit, och af det tillfället hafwer Befallningzmannen Johan Ifwarsson henne dher uthi imitterat, inläggandes dher hoos een Lagmans dom, af d: 8 och 9 Decemb: 1679); KA mf. ES 2005 (oo 7) Kuopion käräjät 1.–3.3.1692 s. 105 (Sal: H: Christer Gabrielis Enckia hustru Juliana Larsdåtter eller dess Swär Son Lars Biörn uppå ett Skattehemmans wägnar i Safwilax); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 22.–27.2.1693 s. 143 (Hindrich Hindrichssonn Toifwanen ifrån Julkula by beklagade högeligen, huru såssom hans fädernes Skattehemman utj Toifwola by á ½ Sk: m: haar warit een Långan tijdh ifrån honom, utj fordom Kyrckioherdens hersammasedes Sahl: H: Stephani Linæi Enckias, hustru Maria Anders dotters possession, begiärandes såssom rätta arfwingen att få dett inbyrda ... i saaken äre tilförene både Häradz och Lagmans domar ... Men som bem:te Enckia skall och nu wara af sigh kommen, och sanckat een stoor Rest så wähl Cronones, som sin huus bondes öfwer wigh, alt så är Cronones befalningzman för anlåten, att inrymma hemmanet, som Crono är, Upbördzskrifwaren Reinholt Stekman, som eij har någon lägenheet der han kan sigh begå och uppehålla); KA mf. ES 2010 (oo 23) Kuopion käräjät 9.–10.7.1709 s. 213 (Det will fuller Lars Biörn förmena sin framl:ne Hustros Anna Lackmans Syster Pastorskan dygdesamme Matrona Elisabeth Lackman [jonka puoliso oli ilmeisesti Kuopion kirkkoherra Petrus Æschilli Fabritius, † 1666] wara arfftagande till Sawilax skattehemman, som han med sin Sahl: Hustro bekommit ... Men som deremot å Hustro Elisabeth Lacmans sijda kommer i Consideration, att ... Fördenskull och i anseende till företedde Motiver ophäfwes Lars Biörns prætension till Sawisari[!] hemmanet, emedan efter det 5. Cap: Gift: M: B: L: L: Man eij är Arfftagande till hustruns fasta Egendoom, uthan blifwer hemmanet i fölie deraf Hustro Elisabeth Lackman till erkändt, såsom närmaste Erfwinge, aldenstund hennes Sahl: Syster dödde barnlöös); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 6.–7.2.1679 § 11 (Sahl: Kyrkioheerdens j Cuopio H:r Staffan Linei Enckia hustro Maria Skoopa föredrogh Conventet huruledes hoon för någon tijdh sedan optagit ett Ödes hemman uthj Cuopio Sochn om ½ Skattm:rs Räntta, hwilket uthj 7 Åhrs tijdh Öde legadt och dhen förre åboon effter sig lembnadt Een stor Räst Nembl:n 18 D:r Sölf:r M:t dher jempte tillkänna gifwandes huru hon förmedelst wådh Eldh mist alle sine huus och hennes ringa Booskap nästan alle stört, Ödmiuckel: fördenskuld anhållandes at Conventet behagade j anseende till hennes stoora lidne Skada förskona henne medh dhen på hemmanet befintelige Räst, hwar å Conventet intedt Resolvera kunde; Uthan sådant H:s Högh Grefl:e N:des egit gådtfinnande Ödmiukeligen heemstält); KA mf. ES 1836 (jj 15) Äyräpään kihlakunnan käräjät 8.–10.12.1669 s. 54 (Då framträdde Capellanen i Måhla Wällärde H:r Jöran Jacobi [Muolaan kappalainen Georgius Jacobi Linaeus] och begärade Nämbden måtte tillfrågas huru dedh är beskaffat medh dedh Hemmanet i Oijalaby och ber:de Sochn aff 1/8 Skatt som han nu Åboor och han 1664 hafwer låtit sigh inrymma); KA mf. ES 1837 (jj 16) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.7.1670 s. 49; KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–2.3.1672 s. 56 (Här emot inlade Påål Andersson Perssinen een Attest gifwen den 13 Octob: 1667 hwar uthi Cappellanen H:r Gregorius[!] Linæus betygar); KA mf. ES 1879 (kkk 13) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 12.–19.7.1697 s. 399 (Stadz Handlingz Skrifwaren i Nyen Bertill Linæus); KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin alaosan käräjät 23.–28.7.1688 f. 233 (Skrifwaren Bertil Linæus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 10. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 428 (Stefanus Jacobi Linnæus).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Staffan Linaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1845>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.