Helsingin yliopisto

Tiedot

29.7.1690 Edvard Nybeck Edvardus Johannis, Ingermannus 3686. * noin 1671. Kotoisin Nevanlinnasta. Turun katedraalikoulun oppilas 28.6.1688 (in cl. rect. circ. infer., Edvardus Johannis Nybäck Neoviensis Pastor in Suecia). Ylioppilas Turussa 29.7.1690 [Nybeck] Edvard Ingerm _ 188. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1690] d. 29. Julii. Edvardus Nybeck. Ingerm. — Liissilän kirkkoherran apulainen Inkerissä (1693). Moloskovitsan kirkkoherran apulainen 1693. Narvan katedraalikoulun konrehtori 1696. Järvisaaren kirkkoherra 1698. Pakeni sotaa Suomeen noin 1703. Kirkkonummen kirkkoherran apulainen 1704. Tallinnan suom. seurak. kirkkoherra 1709. Pakeni uudestaan Suomeen 1710. Finströmin kirkkoherra 1712. Pakeni Ruotsiin 1714. Resmon ja Örbylundan kirkkoherra Öölannissa 1716. Lääninrovasti 1722. Valtiopäivämies 1726–27. † valtiopäivien aikana Tukholmassa 22.1.1727.

Pso: (ei vielä 1695) Katarina Brynolfsdotter Govinius († 1750).

Veli(?): Narvan kappalainen Johan Nybeck 3505 (yo 1688).

Lanko: Moloskovitsan kirkkoherra Baltasar Govinius 3061 (yo 1683, † ~1701).

Poika: Edvard Nybeck. * noin 1710. Kalmarin koulun oppilas 1721. Ylioppilas Uppsalassa 19.7.1732 Calmariensis, † ylioppilaana ja ‡ Uppsalassa 24.2.1734.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #251; KA valtakunnanregistratuura 17.2.1712 f. 273 (Till Biskopen Gezelius, at föreslå för detta Kyrkioheerden Nibeck til något Pastorat i sit stifft ... Såssom för detta Kyrkioherdne Edvard Nybeck, hwilken först ifrån Ingermanland och sedan ifrån Revel har most fly undan underdånigst anholler at blifwa försedd med någon lägenhet hwarwid han kan giöra Gudz försambling tienst, och hafwa därwid sit uppehälle), 21.10.1712 f. 327 (Fullmackter för någre Pastores och Lectores i Åbo samt Wexiö stiffter, hwilkens nampn här in uti finnes antecknade ... Fullmackt för Edvard Nybeck at wara Pastor i Finström Försambl. på Åhland), 17.11.1719 f. 199 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Gabriel Frondelius 3836 at wara Kyrkioherde wid Finströms Pastorat på Åland ... förmedelst Kyrkioherden Eduart Nybecks befordran til Resmo och Morbylunda Pastorat, som han på Åland förwaltat är wordet ledigt); KA mf. ES 1890 (ll 23) Kirkkonummen käräjät 6.–8.3.1706 s. 254 (Pastor H:r Edwart Nybäck, som äfwen och då warit i Kyrckian), 260; KA mf. ES 1891 (ll 25) Kirkkonummen käräjät 8.–9.6.1708 s. 501 (Kyrckoherden H:r Edvold Nybeck inkom med des Skrifwelsse af den 8 hujus huru som han för någre wecker sedan slött sig från Kållsarby, och ingen Åbo sig der wid ännu infunnit, begierandes att de närboende med andre måtte åthwarnas att skada samma Bostelles ägor); KA mf. ES 1892 (ll 28) Kirkkonummen käräjät 22.–23.2.1711 s. 71 (Tullner Forströms hustrus Margreta Westz Testamente af d: 16 nästl: Novemb:, som Pastor H:r Edvolt Nybeck attesterat); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 16.–21.1.1693 s. 43 (bekommit igenom Pastoris 242 uthskickade hielp Präst H:r Edvardum Nybäck muntel: swar); KA mf. ES 1793 (ff 10) Ylim. käräjät Narvassa 29.3.1697 s. 191 (Coadjutoren widh Moloschowitz H:r Everdt Nybeck). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 248 (LI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 121; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 35; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 190 (1688:II), 192 (1689:II), 193 (1690:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 366; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 5; H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 82; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 139; B. Olsson, Kalmar stifts herdaminne IV (1951) s. 361; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 93; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 148; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #243; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4901 (1716); G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 572.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Edvard Nybeck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3686>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.