Helsingin yliopisto

Tiedot

1641/42 Abraham Remannus Abrahamus Nicolai, Fenno 244. Vht ilmeisesti: Lapväärtin kirkkoherra Nils Remannus (Nicolaus Henrici, † 1628) ja Botilla. Ylioppilas Turussa 1641/42 [Remannus] Abraham. [Nicolai Fenn. _ 12]. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (Henr. Sassin rykm.) saarnaaja 1658. Palveli rykmentinpappina Riiassa vielä 1660. Apulaispappi Mynämäessä (coadjutor, 1665), mainitaan SAY:ssa myös kappalaisena 1669–73.

Pso: noin 1664 Valborg Jespersdotter tämän 3. avioliitossa (jäi leskeksi).

Veli: sotilaspappi Henrik Remannus 243 (yo 1641/42, † 1657).

Poikapuoli: Vanajan kirkkoherra Johan Röökman 62 (yo 1640, † 1679).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; KA mf. ES 1844 (kk 6) Mynämäen käräjät 7.–8.1.1667 f. 13v (Företrädde Wällförsichtigh Elias Göös 1394, och kärde uppå sin Fadhers och Kyrckeherdens i Cumo Sochn, sampt alle andra fordom Cappellanens i Wirmo Sochn, eller hans Moder broders, S: H:r Hindrich Gregori Moeri [Mynämäen kappalainen Henricus Gregorii Mojerus] arffwingars wägnar, till hans effterlåtne Änckias, Hustro Walborgh Jespersdotters i Raimala nu warande man, H:r Abram, om arff); KA mf. ES 1846 (kk 9) Mynämäen käräjät 14.–16.10.1689 f. 56 (Carin Jacobzdotter i Åbo förekom nu och gaf Rätten tilkänna, huruledes Johan Mattsson (katso 3650) i Tammisari hafwer trädt til ett Arff effter Sahl: H: Abrahams Enckia Walborg Jespersdotter fallit, det hennes Sahl: Man Anders Jöransson som Mohrbrodren war, hade bordt tillkomma), Mynämäen käräjät 27.–29.3.1690 f. 37 (Framkom hust: Carin Jacobsdotter if:n Åbo Stadh och kärade till Rusthållaren Johan Mattsson i Tammisahri och Meri Masko Cappellgiäld angående Arff som hon efter framledne Coadjutoris H:r Abrahami Nicolai hustru Sahl. Walborg Jesspersdotter prætenderar, effter såsom hennes Sahl. Man skall wara bem:te H:r Abrahams Syster Son, och hon således å sitt Barns wägnar denne ansökningh är föranlåten giöra, hälst emädan Johan Mattsson medh den dödes qwarlåtenskap sigh befattat, dee likwist han uthan arf bordt sigh derifrån afhålla, inläggiandes een Attest af d: 18 Martij 1689, hwaruthi een gammal Qwinna Walborg Henrichzd:r i Nihattula berättas hafwa i 20 åhr tient hoos ber:de Jesspersdotter ... så beropade han [Johan Mattsson] sigh på Sahl. Menniskians egen ungefähr för 40 åhr sedan effter åthskilliges intygan giorde disposition, i dett hon uthi dess Lijfztijdh anbefallt honom att låta dess döda Kropp hederl: i Jorden komma, hwilket så Nembden som närwarande Tingzlaget wiste intyga, och medh dett öfrige Creditorerne förnöija ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 15 (II); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 4 (II); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 222 (30.8.1658, Dn Abrahamus Raumannus, som är Sacell. wnder dät regemente, som Dn Jeremias Agricola är regementz pastor); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 244 (26.11.1658, Dn Abrahamus Rehmannus compagnis predikant wnder Sasens regemente), 449–450 (5.9.1660, Riga. Regementz präst ... D. Abrahamus Nicolai).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Remannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=244>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.