Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Elias Gjös Elias Simonis, Cumoensis 1394. Vht: Kokemäen kirkkoherra Simon Göös (Simon Bartholdi, yo Uppsalassa 11.11.1615, ‡ 1674) ja Elisabet Grelsdotter Mojerus. Ylioppilas Turussa 1659/60 Gjöös Elias Simonis _ 63. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1659/60] Elias Göös Cumoënsis. | Consul Raumoënsis. Turun hovioikeuden auskultantti (1664). — Kokemäenkartanon läänitysvouti (1671). Rauman pormestari 1675. ‡ Raumalla 8.8.1680.

Pso: 1673 Kristina Reinholdsdotter Böning tämän 1. avioliitossa († 1717).

Veli: kornetti Gabriel Gjös 112 (yo 1640).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 72b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #104; KA mf. ES 1844 (kk 3) Mynämäen käräjät 27.–28.2.1643 f. 308v (Kom för rätta Cappelanen her Hindrick Georgij [Henricus Gregorii] och begärade att uptaga ett ödes hemman i Raimela by); KA mf. ES 1844 (kk 6) Mynämäen käräjät 7.–8.1.1667 f. 13v (Företrädde Wällförsichtigh Elias Göös, och kärde uppå sin Fadhers och Kyrckeherdens i Cumo Sochn, sampt alle andra fordom Cappellanens i Wirmo Sochn, eller hans Moder broders, S: H:r Hindrich Gregori Moeri [Mynämäen kappalainen Henricus Gregorii Mojerus, vertaa 769] arffwingars wägnar, till hans effterlåtne Änckias, Hustro Walborgh Jespersdotters i Raimala nu warande man, H:r Abram 244, om arff, så wijda lösören wedkommer, efter be:e S: H:r Hindrich, helst emedan han är barn löös ifrån denne Werlden, igenom den tijmmeligen dödhen Hedankallat, Hwar om dee blefwo på Sidstonne sin emellan med Handsträckningh Wänligen förlijkte Nembl: Sålunda, att hustro Walborgh Jespersdotter i Raimala Contenterar och betalar Elias Göös, och alla andra S: H:r Hindrichs arffwingar i hoop uthi ett för alt 350 D:r K:m:t för all deras arffs prætension her uthinnan, eller för alt det dee samtl: efter S: H:r Hindrich ärffwa borde; Och der med woro dee öfwereens och förlijkte å både Sijdor, att ingen skall mera hafwa macht efter denne dagen, der på uttermera klandra, eller denna förlijkning Owällia. Begerandes fördenskuldh att detta måtte i protocollet infördt blifwa dem framdeeles till effterrättelsse); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 22.–23.9.1671 s. 140 (Befallningzmannen Wählbetrodh Elias Göös på sitt herskaps wägnar begärte nu confirmation opå det Enges Skiffte som den 23 Junij nästleden hölts emellan dhe Inderöö boor öfwer deras Engiar), Ulvilan käräjät 22.6.1672 f. 24 (Befallningzmannen på Cumo gårdh Wählbetrodh Elias Göös på sit herskaps bondes wägnar), Ulvilan käräjät 15.–16.7.1673 f. 53v; KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 9.–10.7.1674 f. 23v (Befallningzmannen H:r Elias Göös), Kokemäen käräjät 30.–31.8.1675 f. 79 (Borgmestaren i Raumo Wälb: Elias Göös); KA mf. OS 489 (1a) Kokemäen käräjät 30.–31.7.1677 f. 122v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 22.–23.6.1680 s. 50 (Karinoja hemman, katso U62), Ulvilan käräjät 14.–15.3.1681 s. 75, Ulvilan käräjät 6.–8.9.1681 s. 402; KA mf. ES 1925 (mm 13) Ulvilan käräjät 14.–16.2.1682 f. 78; KA mf. ES 1395 (r 3a) Rauman RO 14.8.1675 (Designatus Borgmästaren Wälb:tt Elias Gööss framsteegh præsenterandes wälborne H: Landzhöfdingens Fullmacht); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 26.1.1680 (höltz Rådstugu dagh af Borgmest: Wälb:g Elia Göös med effterskrefne Rådmän), Rauman RO 9.2.1680 (Opå Borgmestarens Sahl: Wälb:g Eliæ Göös Enckias wegnar tillfrågades Bårgerskapet om Nåde åhret, hon Wälb:g Frw Christina Böningh effter sin Sahl: man at få niuta), Rauman RO 21.2.1680 (Förekom Wälb: Frw Christina Böningh och Insinuerade i Rätten ett Testamentz breef uthgifwit af hennes Sahl: mans Wälb:g Eliæ Gööses fader, Wälb:g och Ehrewördige Sahl: H: Simon Göös, fordom Kyrckieheerde i Cumo Sochns församblingh, Dat: Anno 1673, och sedermera af Modren dygdesamma Matrona hust: Elisabeth Greelsdotter det sanna Anno 1679 och 1680 ...), Rauman RO 10.3.1680 (Wälbet: Arrendator på Sampanala Säterij, Ehreborne och Wällförståndigh H: Johannes Walstenius 1578, haf: effter Stadzens Votum bekommit af H: Landzhöfd: Högwelb: H: Harald Oxe Fullmacht, at blifwa Borgmestare här i Raumo Stad, effter Wälb:g Eliæ Gööses dödelige frånfälle, dy oplästes Fullmachten, och han bem:te Walstenius effter Lagh sin Borghmestare eedh å book aflade), Rauman RO 6.12.1680 (Befal: Wäll:t Joseph Skogzman fullmähtig af Landz Fischalen Wäll:t Elias Johansson 1376 låter första gången opbiuda Sahl: Borgmest: Wälb:g Eliæ Göös gård; huilcken gård för Cronones Räst Elias Johansson till Underpant af Rätten är bewiliat fram för andra Creditorer, som Protocollet af d: 17 April hujus anni uthwijsar), Rauman RO 14.3.1682 (Madtz Madtzson Bergh förekom framwijsandes Sal: Borgmestarens Eliæ Giöses twenne Obligationer, hwaruthinnan han hafwer giordt sigh skyldigh til her Jacobum Tammelandrum 1731 180 D: K:m:t hwar uppå bem:te Tammelander förmådt sigh H:s N:des Wälborne H:r Landzhöfdingens Mandatorial så til Borgmestare och Rådh, som til Cronones Befallningzman, at bem:te Giäld skole Exsequeras af Sahl: Giösens egendom, ehuarest den kunde finnas; Men emedan här i Raumo intet mehra är at tilgå; sökie Fullmechtigen Sahl: Giöses Enckia och Ryttare hemmanet Corwen Oja i Cumo Sochn, så bäst han kan och gitter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82 (XX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #104. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 146 (Gjös Tab. VII); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 71 (Giös Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3959D (1664, Dn. Eliæ Göös, Regio in Dicasterio Auscultanti).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Gjös. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1394>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.