Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Röökman Johannes Matthiæ, Nousensis 62. Vht: Nousiaisten kirkkoherra Matias Ryökäs (Matthias Benedicti, † 1648) ja Valborg Jespersdotter tämän 1. avioliitossa (2. pso Mynämäen kappalainen Henricus Gregorii Mojerus, † 1664). Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Johannes Matthiæ, Nousensis. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Torsten Stålhandsken, myöhemmin Henr. Hornin ja Joh. Gallen rykm.) saarnaaja (1642), sittemmin rykmentinpastori (1647) ja sotarovasti (præpositus castrensis, 1656), ero 1658. Palveli sotilaspappina Saksassa, Tanskassa ja Puolassa yhteensä 16 vuotta. Oleskeli Nousiaisissa hakiessaan uutta virkaa. Vanajan kirkkoherra 1659. Lääninrovasti 1660. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1669. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. † 1679.

Pso: 1:o (jo 1652) Elisabet; 2:o (1657?) Margareta Johansdotter Collinius (asui leskenä Pälkäneen Laitikkalassa vielä 1684).

Isäpuoli: apulaispappi Abraham Remannus 244 (yo 1641/42).

Poika(?): Gustaf Röökman 1756 (yo 1665).

Poika: Hämeenlinnan kirkkoherra Gabriel Röökman 2233 (yo 1672/73, † 1699).

Lanko: Pälkäneen pitäjänapulainen Paul Collinius 619 (yo 1648, † 1665).

Vävy: Pälkäneen kirkkoherra Matias Lignipaeus 2529 (yo 1677, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #6; KA valtakunnanregistratuura 3.5.1682 f. 272 (Till Krigzmans huus Förstånderne för Ryttmestaren Röökman ... Effter såsom Ryttmestaren Pehr Matzon Röökman har tiänt redeligen och wäl sedan åhr 1638 och för ålderdoms skul, hwarken förmår längre giöra tiänst eller kan föda sig sielf; ty hafwe Wij nådeligen bewilliat honom underhåld af Krigzmanshuset i Finland i sin lifstijdh); KA mf. ES 1843 (kk 3) Nousiaisten, Maskun ja Lemun käräjät 9.10.1637 f. 43v (Emillan Her Matz Kyrckioherden och Hustru Agness Mölchiersdåtter är någon Skuld saak, efter S. Her Timotheum Melchioris [Huittisten ent. kirkkoherra] hennes Broder); KA mf. ES 1844 (kk 4) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 20.–21.6.1660 f. 61v (fordom Kyrckherdens hustro i Nousis, äller nu warande Cappelans hustro i Wirmo Sochn, Wällärde H:r Hinrichs); KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 7.–9.7.1683 f. 57v (Företrädde Ryttmestaren Manhafftigh Pehr Mattzsson Röökman och begiärade att få på frijheet optaga ett Militiæ Ödes H:n i Killais by och Nousis Sochn); KA mf. ES 1846 (kk 7) Nousiaisten, Maskun, Merimaskun ja Lemun käräjät 10.–11.10.1656 (Företräddhe D:us Johannes Matthiæ Röckman, och giordhe weeterliget, dhet hans Brodhers, Peer Matzsons Hustru haf:r igönom Wådheldh, Een Rija full medh korn i förledne dhen 16 Sept. bårtmist. Pöytäkirjasta on kopio niteessä kk 4 f. 31v); KA mf. ES 1847 (kk 10) Maskun ja Nousiaisten käräjät 26.–27.9.1693 s. 648 (Upbördzskrifwaren Johan Rökman ... ett Crono ödes hemman i bem:te Repola som Rökmans Swärmoder hustro Elisabetha Procopæa tillförende åboot och lembnat); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan, Lehijärven, Vanajan ja Rengon käräjät 16.–17.6.1679 s. 37 (effter obligation, Daterat d: 23 Julij 1663 uthgif: Dn: præpositum Wyrdige och Wälärdhe Sahl: Johan Röckman ... Sahl: præpositi Son Dn: Gabriel Röckman); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–22.3.1652 f. 225v (Fältt Predikantten Under öffwerstens Wälborne herr Henrich Horns Regementte, Herr Johannis Matthiæ Röökmans Uthskickade Abraham Jörensson i Hauho Kyrckieby, Inladhe på bem:te her Johans wegna, Cappellanens widh Ittima Herr Erici Arvidi 43 den 28 Januarij 1651 Uthgifne Skrifft, Lydandes huru såssom hans aflinge Godz af 4 1/6 öres Skatt Jord i bem:te Hauho Kyrckieby belägett, åhr 1646 ähr bleffwet bem:te herr Johan Röckman för frijhemman påfördt och bestådt, och emedan som Herr Erich ifrån bem:te åhr och in till 1651 af samma hemman ingen Rättigheet, antten till Herr Johan eller hans Fullmechtige giordt hafwer, eij heller göra kunnat, därföre hafwer han af sine frije wilie och wälberådde modhe, samma sitt Hemman, medh det Inventario som i sielfwa köpe breffwet förmähles, bem:te Herr Johann ibland alt annat Uthi betalningh Undt och Updraget, och fördenskulld afhänder det Undan sigh, sine barn och arffwingar, och tillägnar dett mehra bem:te Herr Johan sambt medh hws, Jordh, åker och ängh, Skogh och Uthmarck och alle andre där till Lydande pertmentier i wåto och tårrå. Altz inthz Undantagandes at niuta, brwka och beholla till Ewerdeligh ägo, och begärade bem:te Abraham Jörnssonn, at sådant effterkommandom till rättelse, mz Laga Heredzdomb Confirmeras måtte. Så ändoch at Herr Erich samma Hemman af sin frambledne hustros Broder och Swåger Johan Danielsson lijka som i Byrd köpt hafwer, som min Antecessoris Johan Simonssons den 24 Feb: 1644, sambt Underlagmans Henrich Jacobssons den 4 Feb: 1646, deroppå gifne Skotningar förmähla), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 10.–11.11.1653 f. 305v, 311v; KA mf. ES 1783 (ee 8) Uudenkylän käräjät 19.–21.7.1660 f. 56, Uudenkylän käräjät 26.–28.1.1665 f. 514; KA mf. ES 1970 (nn 15) Loimaan käräjät 22.–24.10.1698 f. 237v (Den här i Rätten anhängige saaken emellan Munsterskrif:n Johan Peersson Röökman kerande, och Schergianten Oloff Schöller swarande, angående någre förflugne ordh som emellan ben:de Schergiant och Röökmans hustru Christina Jacobsdotter Bock förflutne ähr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 479 (Herr Johans Röökmans bref); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 11, 80, 95–96, 119, 124, 126, 129–130, 163, 169, 191, 209, 212, 218, 222, 226–227, 233; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 241, 304 (?), 314, 330, 344, 355–356, 377, 378, 383, 433, 455, 472, 504, 506, 526–527, 540; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 172. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 153, 328; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 260; Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #169D, 2811D (Johannes Mat. Rochman); J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 191; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3295 (1648, aff Johanne Matthiae Röchman, Tryckt i Arnstadt), 4390D; J. Pousar, 1600-talssläkten Röökman. Släkt och hävd 2001 s. 187.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 29.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Röökman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=62>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johannes Matthiæ Nousensis. Bor. 6.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5.