Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1676 Johan Rivelius Johannes Laurentii, Ostrobotniensis 2449. Vht: Maalahden kirkkoherra Lars Rivelius 616 (yo 1648, † 1687) ja Valborg Kempe. Ylioppilas Turussa kl. 1676 [Rivelius] Johan [Ostrob _ 121]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Johannes Revelius. | 1687. Sacerdos. ‹Teksti Vice Pastor in Wöro. on yliviivattu.› | Adjunctus Ministerii in Wörå. Sacellanus in Pedersöre 1695. Obiit eodem anno. Ylioppilas Uppsalassa 23.10.1679 Johannes L. Rivelius. Uudestaan ylioppilas Turussa 1680/81 [Rivelius] Joh. Ostrob _ 148. Respondentti 10.4.1686, pr. Anders Wanochius 2021. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1687. — Vöyrin pitäjänapulainen 168(7). Pietarsaaren pitäjän 2. kappalainen 1695. † 1695.

Pso: Anna Grandell tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun opettaja Olof Ringius 2292 (yo 1673).

Appi: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Grandelius, myöh. Grandell 1066 (yo 1654/55, † 1693).

Poika: Mårten Rivelius U603.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b, 160b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #245; KA mf. ES 2082 (ss 8) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 2.–3.11.1686 s. 246 (Notarien Lars Riwell förehölt allmogen, att såsom någon förandring torde skee medh Capellans tiensterne här i församblingen, och hans Brodher Johannes Riwelius sinnader ähr, där någon vacantie sigh yppa skulle, Ansöökningh giöra om Succession till Cappellans tiensten härsammastedes. Så wille Sochne mennerne draga reflexion icke allenast till dedt att fadren wördige och wellerde H:r Lars Riwelius Kyrckioherde i Malax före dedta Pædagogus i Waasa, haar så långan tijdh Arbetat i församblingen uthan och bemelte Johannes Riwelius har sammastedes sitt goda prof wijst, Och derföre wara godhe att dee vocera honom till Cappellans tiensten enär bemelte vacantien skieer); KA mf. ES 2083 (ss 11) Vöyrin käräjät 25.–27.8.1689 s. 144 (Wördige och Wällärde H:r Johan Riwelius); KA mf. ES 2084 (ss 15) Vöyrin käräjät 19.–21.8.1693 s. 306; KA mf. ES 2086 (ss 19) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.1.1697 s. 80 (Wördige och wällärde H:r Benedictus Cederbergh 3440 på Sahl: Sacellani i Pedersöre, wördige och wällärde H:r Johans Rivelii Enckia, dygdesamme Matronas Anna Grandels wegnar, beklagade sigh öfwer åthskillige Sochnens ledamöter, som på någre åhr inttet Clarerat sine Präste Ränttor); KA mf. ES 2087 (ss 19) Vöyrin käräjät 18.9.1697 s. 328 (Skrifwaren Mathias Flander, befullmechtigad uthaf Capellanens i Pedersöre, nu mehra Sahl: H:r Johans Rivelij Enckia, dygdesamme hustru Anna Grandell, fordrade uthaf Bertill Dunder i Mäkipää 2 T:r 2 wackar Rågh, som han uthaf Sahl: Rivelio, till uthsäde bekommet hade); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–6.9.1699 s. 362 (att fuller Cappellanen Sahl: H:r Johan Rivelius sutet een kårt tijd på merberörde hemman [Klåckar hemmanet a 1 Mantahl belägen i Kyrkioby], Men intet öfwer een Tridie dehl af åkren upbrukadt och elliest ingen reparation på hemmanet giordt; uthan hafwer effter wälborne Häredzhöfdingens Erich Tawaststiernas frånfälle åhr 1693 Råkat uti ödesmåhl och alt sedan waret uthi obruk); KA mf. ES 2089 (ss 24) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.3.1702 s. 339, 351 (Dygdesamme Matronans Hustru Anna Grandels Fullmechtige Michael Westberg); KA mf. ES 2091 (ss 27) Lapuan käräjät 19.–21.8.1705 s. 1565 (Enckan Mad: Anna Grandel i NyCarlby Stadh); KA mf. ES 2092 (ss 28) Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.–17.2.1706 s. 160; KA mf. ES 2093 (ss 31) Uudenkaarlepyyn käräjät 10.–11.9.1709 s. 730 (dygdesamma Hustru Anna Grandel ifrån NieCarlby Stadh ... denna Enckian nu i denna swåra tijden sittia i stoor nöd och fattigdoom, Så skall och hennes Son wid Academien i Upsala för medellösheet skuld upgifwas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI), 191 (XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 261; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 22 (10.9.1703, ‡ sahl. Johannes Rivelius. Ei tämä?); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #245; Akademiska konsistoriets protokoll XIV 1680–1681 (Uppsala 1974) s. 79 (26.5.1680, Uplästes Ricks Cantzlerens recommendation för Johanne Rivelio at få stipendium Regium. Consist:m res. att han gifwer sit an i faculteten och låter sig examinera då så snart som rum öpnas, skall han blifwa effter H:s Ex:ces recommendation accommoderad), 85 (9.6.1680, Inskrefwes effterfölliande till stipendium in fac. theolog. ... men der emot får Rivelius Kadows donation 30 dr.), 471; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 306 (4.6.1684, Joh. Rivelius Bothniensis begärer disputera de conscientia, det och bewilliades); Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 132. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 85, 98; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4201R; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 22; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 132; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #934, 1966 (?), 3434 (?), 4297R, 4447.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rivelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2449>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.