Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Johan Grandelius, myöhemmin Grandell Johannes Johannis, Ostrobotniensis 1066. * noin 1635. Kotoisin Kokkolan pitäjästä. Ylioppilas Uppsalassa 1.12.1653 Johannes Johannis Grandelius [O-Bothnienses]. Ylioppilas Turussa 1654/55 [Grandelius] Joh. Joh Ostrob _ 51. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1654] Iohannes Joh. Grandelius. Upsaliæ depositus. | Pastor NyCarlebyensis 1681. Obiit 1693. Stipendianomus 8.5.1655. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1655. Respondentti 12.11.1656, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.4.1660. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun vt. ylempi kollega noin 1656, konrehtori 1657, rehtori 1674. Uudenkaarlepyyn kirkkoherra 1681. Valtiopäivämies 1664. Saarnaaja pappeinkokouksessa Vaasassa 1670. † Uudessakaarlepyyssä 1693.

Pso: 1:o Kristina Bochmöller († 1670); 2:o Vendla Wernberg tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Lapväärtin kirkkoherra Johan Wendelius 3486 (yo 1688, † 1719).

Veli: Kokkolan kappalainen Matias Grandelius 629 (yo 1648, † 1667).

Poika(?): Konrad Grandel U390.

Lanko: turkulainen asianajaja, raatimies Daniel Wernberg 1398 (yo 1660, † 1698).

Lanko: Uudenkaarlepyyn pormestari Jakob Bochmöller U317 († 1701).

Vävy: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Cajanus 1320 (yo 1659, † 1710).

Vävy: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun opettaja Olof Ringius 2292 (yo 1673).

Vävy: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Johan Rivelius 2449 (yo 1676, † 1695).

Vävy: Kannuksen kappalainen Johan Mathesius 3416 (yo 1687, † 1702).

Vävy: apulaispappi Karl Scholberg 4621 (yo 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #115; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (8.5.1655); KA valtakunnanregistratuura 6.10.1685 f. 508 (Till Stats Contoiret för Ny Carlby försambling om Tullfrijhet På een klåcka), 17.11.1693 f. 696 (Kyrkioherde Fullmacht för Johan Forssman 2365 i NyCarleby ... Kyrkioherde Embetet uti Ny Carleby Stad förmedelst Kyrkioherdens H:r Johan Grandelij dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 2026 (qq 2) Uudenkaarlepyyn ylim. käräjät 6.6.1679 #448; KA mf. ES 2080 (ss 4) Uudenkaarlepyyn käräjät 27.–30.8.1681 s. 198 (A:o 1680 enär Kyrckioheerde Walet war, katso 2085); KA mf. ES 2081 (ss 4) Uudenkaarlepyyn käräjät 6.–8.3.1682 s. 148; KA mf. ES 2081 (ss 7) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–14.1.1685 s. 3; KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin käräjät 18.–19.2.1686 s. 196 (Rådhman ifrån Nycarleby Johan Carlsson insinuerade å Kyrckioherdens der sammastädes wyrdige och wellerde H:r Johanni Grandells wegnar een af Honom d: 17 Febrarij nestledne underskrifwen Skrifft, Hwilken lydde således Ordh ifrån Ordh som her effter föllier: ... dedt præjudice som Jagh å min Hustrus wegnar måst tåhla wedh Arffskifftet förledit åhr in Februario, effter Sal: Swerfahr Fordom Kyrckioherden i Wörå H:r Christiern Wernbergh ... min Hustru och Hennes Syskon, hwilka af dhen äldre och förrige Kullan ähro ... den protest som min Hustrus Broder Daniel Wernbergh 1398 widh sidstledit Häradz Sommar Tingh i Wörå Sochn Insinuera låtit), Vöyrin käräjät 19.–20.8.1686 s. 148; KA mf. ES 2082 (ss 9) Vöyrin käräjät 17.–18.2.1687 s. 123, Vöyrin käräjät 26.–28.5.1687 s. 29; KA mf. ES 2082 (ss 10) Vöyrin talvikäräjät 1688 f. 84; KA mf. ES 2083 (ss 13) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.8.1691 s. 149; KA mf. ES 2084 (ss 14) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1692 s. 223; KA mf. ES 2084 (ss 15) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–12.2.1693 s. 264, 278; KA mf. ES 2085 (ss 17) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.2.1695 s. 256, 279; KA mf. ES 2089 (ss 23) Uudenkaarlepyyn käräjät 2.–3.9.1701 s. 1022 (Sahl: Kyrkioherdens Grandelii Effterlefwerska dygdesamma hustru Wendela Wernberg); KA mf. ES 2093 (ss 31) Uudenkaarlepyyn käräjät 10.–11.9.1709 s. 730 (Det inskickade dygdesamma Hustru Anna Grandel ifrån NieCarlby Stadh en Skrifft hwar medelst hon berättar sig och sine med arfwingar hafwa hafft hoos Sal: Kyrckioheerden H: Johan Forsman 2365 865 D: 25 ö: K:m:t Arff som hennes afledne Sambroder Wilhelm Grandell hafwer tillfallet, för hwilket Arff bem: Kyrckioheerde då hans barns Möderne d: 12 Julii 1706 afwitrades sigh sielf debiterade och hafwer äfwen der uppå något werkel:n betalt). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240 ("Johannes Grundelius Both."); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 65 (XV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 30, 32, 73; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 72–73, 78, 190; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 408; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 137; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #115. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 86, 287, 288; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #714D, 983D, 997D, 4055D, 4201D, 4401R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #809; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 63; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #251, 805, 1091D, 1704R, 2018D, 2019D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Grandell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1066>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.