Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1669 Anders Liuhander, vuodesta 1675 Wanochius Andreas Jacobi, Tyrvensis 2021. * Tyrväällä 10.11.1651. Vht: Tyrvään Liuhalan Knuutilan ratsutilallinen, valtiopäivämies Jakob Johansson († 1694) ja Margareta Henriksdotter. Porin triviaalikoulun oppilas 1662. Ylioppilas Turussa sl. 1669 Liuhander Andr. Jacobi Tyrvens postea Wanochius dict. _ 99. Rector Acad. ‹–›. Merkintä Indexissä Wanochius Andr. Jacobi Törv. _ 99. R.A. 183. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1669/70] Andreas Wanochius. Tyrvensis. | Philos. Mag: Philosophiæ Practicæ et Historiarum deinde Theologiæ Professor Celeberrimus, et simul Pastor in Resso Meritissimus. nec non Consistorii Ecclesiastici Assessor gravissimus. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1671 – kl. 1673. Respondentti 1673 (Lidén), pr. Petter Bång U182. Ylioppilas Uppsalassa 9.11.1673 Andreas Liuhander Finlandus, indidem. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1673 – kl. 1674. Respondentti Uppsalassa 12.6.1675, pr. teol. prof. Mart. Brunnerus. Respondentti Turussa 1.6.1678 pro gradu, pr. Samuel Gyldenstolpe 1427. FM 27.11.1679 priimus. — Södermanlandin ja Tukholman maakunnan inspehtori 1681–1700. — Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1679, ylim. fysiikan professori 1680, vakinainen käytännöllisen filosofian professori 1681–94, samalla ylim. teologian professori 1692, vakinainen 3. teologian professori 1694, 2. teol. professori 1697, samalla palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1689, Naantalin ja Raision 1694. Akatemian rehtori 1689–90. Turun tuomiokapitulin jäsen 1682–1700. † Turussa 16.3.1700.

Pso: 1:o 1680 Susanna Juliana Svenonius († 1697); 2:o Elsa Flachsenius (‡ 1702).

Appi: teologian professori (Lundin nim. piispa), FM ja TT Enevald Svenonius 132 (yo 1640, † 1688).

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jakob Flachsenius 787 (yo 1650, † 1694).

Setä: Lempäälän kappalainen Tomas Liuhander 955 (yo 1652/53, † 1699).

Poika: kapteeni Enevald Wanochius, myöh. Wanoch 4058 (yo 1694, † 1708).

Poika: kapteeni Johan Wanochius, myöh. Wanoch 4464 (yo 1699/00, † 1748).

Veljenpojan poika: Messukylän pitäjänapulainen Jakob Wanochius 7158 (yo 1746, † 1793).

Vävy: rusthollari Lempäälässä Jonas Spoof 3924 (yo 1692/93, † 1752).

Vävy: Messukylän kirkkoherra, FM Henrik Lilius 4504 (yo 1700, † 1745).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 121a, 206b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #172; KA valtakunnanregistratuura 5.3.1681 f. 186 (Vocation för Secreteraren Wanochio till Professionem Philosophiam moralis och Histor: widh Åbo Acad.), 26.10.1688 f. 660 (Till Biskoppen Doct:r Johan Gezelium om Sagu och Pemar Pastorater, katso 799), 9.3.1689 f. 152 (Till Stats Contoiret om 100 D:r S. M:t till Pemar kyrckias bebyggnad i Åbo Stifft), 20.6.1689 f. 725 (Kongl. M:tts nådige resolution angående Sagu och Pemar Pastorater wid Åbo), 8.3.1690 f. 132 (Confirmation för Mag. And. Wannockio at wara Kyrkioheerde jemte Professoratet i Præbende Pastoratet Pemar ... Wij Carl etc. Giörom witterl:t att såsom Consistorium i Åbo af d. 23 Aug. sidstl. åhr hafwer updragit och anförtrodt Professori Philosophiæ practices et historiarum wid Academien därsammastädes wyrdig och wällärd Mag. And. Wannochio Pastoratet Pemar, hwilket Wij till ett præbende under Academien lagt hafwe; Altså hafwe Wij ock uti anseende till dhe uthi den honom däröfwer meddelte Fullmachten anförde motiver och omständigheter i nåder welat confirmera och stadfästa, efftersom Wij jembwäl härmed i krafft af detta Wårt öpne bref confirmere och stadfäste honom Professoren Mag. Andream Wanochium till att jemte samma sin Profession förestå ber:de Præbende Pastorat Pemar), 4.1.1692 f. 7 (Fullmacht för Mag. And. Wanochio, att wara Extraordinarius Professor Theologiæ wed Academien i Åbo ... såsom Professio Extra ordinaria in Facultate Theologica wed Academien i Åboo förmedelst Mag. Johannis Flachsenii 981 befordran är blefwen vacant och ledig), 8.3.1694 f. 178 (Fullmacht för Mag. Andrea Wanochio, at wara Professor Theologiæ wijd Academien i Åbo ... den tredie ordinarie Professionen uthi Facultate Theologica wijd Academien i Åbo genom Doct. Johannis Flachsenij 981 befordran till den andra Professionen i ordningen, ähr worden vacant och ledig), 8.3.1694 f. 182 (Fullmacht för Mag. Johanne Munstero 2581, at wara ordinarius Philosophiæ Professor wijd Academien i Åbo ... Professio Philosophiæ Moralis och Historiarum wijd Academien i Åbo, förmedelst Mag. Andreæ Wannochij befordran till en Profession i Facultate Theologica, ähr worden vacant och ledig), 12.3.1697 f. 105 (Theologia Professor fulmackt i Åbo för Mag. And. Wanochius ... medelst D. Johannes Flachsenij 981 befordran till Professionem Theologiæ primariam wid wår academie i Åbo, Secunda Professio Theologica dersammastädes är kommen at blifwa ledig), 12.3.1697 f. 113 (Theologiæ Professors fullmacht wid Academien i Åbo för Mag. David Lundh 2257 ... medelst Mag. Andreæ Wanochij befordring till professionem Theologiæ secundam wid Wår Academie i Åbo, Professio Theologiæ tertia dersammastädes är kommen at blifwa ledig), 28.5.1698 f. 393 (Till Biskopen Doct. Joh. Gezelium swar, angående 2:ne Pastoraters separation och besättiande uti Åbo Stadh), 12.6.1700 f. 292 (Theologiæ Professors Fullmakt för David Lund 2257 ... medelst Andreæ Wanochii dödelige frånfälle Secunda professio in theologia wid Åbo Academia är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 19.–21.8.1678 f. 352v (Candidaten Höghwällärde Dns: Andreas Wanochius beswärade sig öfwer Cappellanen i Carku Wällärde H:r Johan Rajalenium 1583, som skall han nästledne den 12 Julij uthi Riddarla honom med neesliga skälsord injurierat, som och sökt medh Hugg öfwerfalla); KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 4.–6.7.1681 s. 292; KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 9.–11.10.1683 s. 1272 (Pistohlesmeden Mester Jören Liuhander uti Kaukola), Tyrvään käräjät 28.–30.7.1684 s. 1417 (Mester Jöran Jacobson Pistolesmedh ifrån Kaukola); KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 23.–27.10.1686 s. 274 (Uppå Regementz Pistolesmedhens mester Jöran Jacobsons wegnar inkom nu dhess brodher Thomas Jacobson i Liuhala); KA mf. ES 1967 (nn 9) Tyrvään käräjät 7.–9.3.1692 f. 96v (Pistol Smeden j Åbo M:r Jöran Jacobson ... dhes Rustningzhemman j Kaukoila); KA mf. ES 1968 (nn 12) Tyrvään käräjät 9.–11.3.1695 f. 136 (Brita Sigfredzdotter j Jamala kärde till sin Swåger Pistolsmeden Jöran Jacobson, om ett pahr Pistolar, som han tagit ifrån hennes afledne Man Johan Jacobson och försålt till H:r häradzhöfd:n högachtadt Heinrich Klufvensich 1811, begiärandes att hennes Swåger måtte tillhållas samma Pistoler betala); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 17.9.1698. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 130 (XXX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 32, 59–61, 64–65, 68–69, 81, 108, 128, 178, 296 (nimenä tästä alkaen Wanochius), 313, 316, 410, 500; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 2 passim; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 226; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 252 (29.4.1697, ‡ hustru), 261 (1.5.1700, ‡); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 7 (20.2.1702, ‡ enka); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 262–263 #287 (26.4.1679), 264 #288 (2.6.1679), 278–279 #300 (13.5.1680), 280 #302 (13.5.1680), 281 #303 (23.6.1680); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. XIII, 184 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 119 passim; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #172; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 55 (6.5.1674, Liu[h]ander som har informerat lappen [Olaus Sirma], will låta examineran från sig, och söker någon recognition för omaket), 60 (9.5.1674, Om dhen finske studenten [Andreas Liuhander] som har informerat lappen Sirmo på någon tijd, slötz, att Rector låter undrätta sig af M:r Johan Örn 1307 huru lång tijd han informerade lappen, hwad exercitier han med honom dref, och hwad han derföre fick; så kan sedan Rector proportionera der effter hwad denne må skäligast gifwas), 62, 164 (22.12.1674, Slötz att Dn. Liuander får af cassa studiosorum det honom bewilliades för lappens Scirmos information), 355 (26.9.1675, Dno Laurentio [Andreæ] Wanochio bewiljades testimonium); Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 325 (15.7.1677, Effterlätz Andreæ Vanochio som har waret ifrån Acad:n på tu åhrs tijdh, testimonium, att han wäl förhållit sig den tijdh han war wid Acad:n); Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 313. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 86; J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 40 V#717; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 84, 110; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 152; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #29; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 682 (af Wanoch); H. Impola, Säätykiertoa eräässä satakuntalaisessa talollissuvussa Ruotsin ajalla. Genos 31 (1960) s. 109; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #15G, 24G, 33G, 39G, 45G, 114G, 115G, 717R, 925G, 990G, 1003G, 1325R, 1331G, 1415G, 1416G, 1417G, 1418G, 1419G, 1424G, 1426G, 1430G, 1431G, 1435G, 1458G, 1459G, 1466G, 1513G, 1515G, 1518G, 1521G, 1526G, 1529G, 1532G, 2191G, 2192G, 2193G, 2197G, 2320G, 2343D, 2344G, 2346G, 2347G, 2349G, 2361G, 2606G, 2734G, 2736G, 2738G, 2742G, 2746G, 2750G, 2752G, 2928G, 3352G, 3643G, 3809G, 3817G, 3831G, 3929G, 4010G, 4011G, 4012G, 4016G, 4022D, 4027G, 4028D, 4037D, 4054G, 4060G, 4187–4266P, 4188G, 4191G, 4192G, 4195G, 4197–4201G, 4203–4205G, 4207D, 4212–4214G, 4217G, 4220–4222G, 4227G, 4229G, 4230G, 4232–4237G, 4239G, 4241G, 4245G, 4249G, 4250G, 4252G, 4257–4259G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 111; M. Isotalo, Historianopetus Turun akatemiassa 1640–1713. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 202; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 112; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #12H (vih. 21.10.1680), 150H, 267H, 316H, 610H (prom. 1679), 653G, 696R, 758R, 978H (vih. 21.10.1680), 997H (vih. 21.10.1680), 1105H (vih. 21.10.1680), 1269G, 1373H (prom. 1679), 1730R, 1873G, 1990, 2031, 2032, 2493, 2494, 2567, 2576, 2657, 2702, 2722H, 2777, 2784, 2792G, 3056, 3080H (‡), 3094, 3137G, 3320D, 3320G, 3401H, 3637, 3795, 3799, 4054, 4078, 4249H, 4284G, 4292–4377.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wanochius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2021>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.