Helsingin yliopisto

Tiedot

1670-luvulla Erik Orenius Ericus Christierni, Tavastensis 2500a. * noin 1658. Vht: Lopen kirkkoherra Krister (Christiernus Matthiæ Citarlandus, † 1691) ja Ingeborg. Ylioppilas luultavasti 1670-luvulla, mainitaan ensimmäisen kerran ylioppilaana kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa Lopella 7.9.1685. — Lopen kirkkoherran (isänsä) apulainen (1691), sitten vt. kirkkoherra. Apulaispappi Karkussa (1694). Kiskon Suomusjärven kappalainen 1702, pysyi virassa isonvihan yli. † Suomusjärvellä 9.12.1739.

Pso: Anna Maria von Lindelöf († 1747).

Veli: Hattulan pitäjänapulainen Krister Orenius 3998 (yo 1693/94, † 1732).

Veljenpoika: Tammelan jahtivouti, katselmuskirjuri Isak Orell 6066 (yo 1733/34, † 1796).

Tyttärenpoika: Paraisten kappalainen, FM Erik Borgström 7607 (yo 1751, † 1784).

Tyttärentyttären poika: Laihian kappalainen Mikael Lindfors 10343 (yo 1787, † 1821).

Vävy: Suomusjärven kappalainen Johan Urnovius 5940 (yo 1732, † 1783).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 16.1.1685 f. 18 (Swar till Landzhöfdingen Lorentz Creutz angående godzet Hämenkyhle ... det breff Regiementz Qwartermästaren Carl Carlsson som kallar sig Lindelöff har sig d. 16 Maij sidstledne angående Godzet Hämenkyhle i Bierno Sochn och Hållika Härad, i anledning af hoosgående Wår Reductions Commissions bref, uthwärkat ...), 24.11.1685 f. 649 (Sköldebref för Regiments Qwartermästaren Carl Carlsson Lindelöf), 1.10.1692 f. 488 (Collation för Jacob Kaskas 1942 ... såsom medelst Christiern Matthiæ dödelige afgång, Loppis Pastorat i Tawastehuus Lähn är kommet att blifwa vacant och ledigt); KA mf. ES 1720 (bb 4) Lohjan käräjät 8.2.1645 f. 48 (Uthj een Twistige Sack, Angåandhe emellan Bertill Perssån i Sittarla, och een dieckne Christiernus Mathiæ kiärande, I dätt at Bertils Häst, skall hafua Jaagatt effter b:te Christiernusas Häst, Så at hans foott der igenåm ähr förbrächtt Uthaf, Och der af dödh blifuit), Lohjan käräjät 9.3.1649 f. 180v (Framträdde, Christer Madssån i Sittarla, och kärdhe till Peer Hindrichssån i Mynderlä, dätt han skall hafua Hinderlisteligen Omgått, och der igenåm fhåt af hans Mhoor een grytha, den i pant warit för Råg 2 T:or, af Johan Marckussån i Heedas, effter Noga och granna Ransackan, Dömbdes Peer Hindrichssån, at fulgiöra och bethala dee tuå T:or Spanmåll, emedan han grythan medh Listighet, af hans Sahl: Mhoor Uhtbekommit, Och han lether sitt Hwar han gitter); KA mf. ES 1881 (ll 3) Lopen käräjät 1.10.1663 f. 28 (een Caplan N: H:r Christer Mathæj, katso 43); KA mf. ES 1882 (ll 5) Lopen käräjät 27.–28.9.1670 f. 37 (Före kom Wällärde H:r Christer Matthiæ och begäradhe uptagha tuänne Ödhes hemman i Loppis by Lydande Under Regementet som Regementz Skrifuars Hendrich Jabels Attest Dat: d: 28 7:bris 1670 det uthwijsar, der Brusius Olofsson och Anders Hendersson tilförende åbodt hafuer och öfuer 40 Åhr Ödhe Legat, Inga hws på tompten); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan, Lehijärven, Vanajan ja Rengon käräjät 12.–13.6.1674 s. 63 (Cappellanen i Låppis Wällärde H:r Christiernus Matthiæ protesterade in för sittiande Rätt emoot det Jorde Kiöp, som H:r Christers Hustros Moorsyster, Gertrudh Michellsdåtter om Miemala Ryttare Hemman medh Regementz Qwarteermestaren, Manhaftig Jonas Hirn skal något hafwa emedan Hemmanet skall wara åth H:r Christer aff Hustro Gertrudz man H:r Erico Arvidi skenkt och gifwit hwilcket honom å ligger medh skäll bewijsa), Lopen käräjät 28.1.1678 s. 30 (Alldenstundh Erich Christerssonn haf:r kiöpt och sigh tillhandlat Een Rijffla byssa aff Samuel Håkonson Dubb, för 15 D:r K:m:t som Erich sielf tillstodh; dy dömes honom Ericum at betahla innanben:dhe byssans wärdh 15 D:r Samuel tillhandha sielf Stendigdt), Lopen käräjät 11.3.1680 f. 15v (Emedan Christer Hindersson i Loppis haf:r i hiäl slagit H:r Christierni Matthei Swijn, wärderat aff Nembdemanen Matz Jörensson till 4 Dal:r K:m:); KA mf. ES 1883 (ll 7) Lopen käräjät 17.2.1681 s. 53; KA mf. ES 1883 (ll 7) Lopen käräjät 11.7.1681 f. 54 (Kyrkioherden ifrån Loppis H:r Henricus Appius framsteg och sig beswärade der öf:r at honom är på trengder en Caplan H:r Christiernus Mathiæ, der lijkwähl ingen Caplan uti hans Antecessoris tijdh warit haf:r i Sochnen utan Pastor Caplans Ränttan nutit, emedan Församblingen warit ganska ringa); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lopen käräjät 7.2.1683 f. 51 (recommendation); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lopen käräjät 2.3.1685 f. 16 (Kyrkioheerden H:r Christer Matthiæ anklagadhe een kona Gertrudh Hinderssdotter i Loppis, hwilken bekändhe sigh tree reesor tilförne medh lönskeläger försedt, och nu 4 reesan medh Johan Christersson ibid: Kyrkioheerdens Son, hwilken nu första reesan fallen är), Lopen käräjät 7.9.1685 f. 123v (Qwartermest: manhaftigh Samuel Dobbe, insinuerade Högwälb: H:r Landzhöfd:s Original Mandatorial, af d: 30 Julij 1684, hwarest förbiudes dhe Sajaniemi boor till att bortföra dhen sädh, som dhe på Läppälehenmaa, Joentaka boes uhrfiäldh, swidiat och sådt hafwa, beklagandhes sigh öfwer twenne uti Sajaniemi, Nembl: een Ryttare Erich Simonsson, och een Inhyses man, Matz Simonsson, hwilka emoot H:r Landzhöfd: förbudh samma sädh bortfördt. Ryttaren och Inhyses man tillstå sigh dedh giordt, och intet wetat den skogen wara Joentakas, utan Sajaniemis, såssom och sigh intet wetat af H:r Landzhöfd:s förbudh; Men Qwartermest: bewijste med D:ni studiosi Erici Christierni intygandhe, dedh bem:te studiosus på Kyrkbackan läsit och expliceradt på finska för dhem H:r Landzhöfd:s resolution, men dhe swarat, sigh ändå willia taga sädn bortta, hwilken sädh, Erich sielf bekänner, warit 8. Cap: och Matz 4 Cap:r), Lopen käräjät 21.2.1687 f. 21 (Studiosus Ericus Christierni saakfälles till 3 mk:r S:r m:te för stemningz försittiande att swara Sigfred Hindrehsson i Låppis Kyrckby för Råån och döra bråth effter skrifftel: stembning); KA mf. ES 1885 (ll 8) Lopen käräjät 9.8.1688 f. 165v (att Ransakas om hans [bostelles bonde Jöran Larsson i Ourajoki] bördzrätt. Hwar om Nembden tillspordes, och berättade sig intet besked der om weta, men Kyrkioherden Ehrewördig och Wällärde H:r Christer Mathiæ Citarlandus, jempte Sigfred Erichsson Melli berättade denne Jörans förfäder samma hemmanet för 50 åhr sedan af Öde uptagit); KA mf. ES 1885 (ll 9) Lopen käräjät 8.6.1691 f. 111; KA mf. ES 1886 (ll 10) Lopen käräjät 12.–13.6.1693 s. 158 (Cronones Länsman Samuel Dubbe angaaf Lissbeta Eskelsdotter ifrån Loppis Kyrkby för lönskeläger, deruthi hon nu andre gången fallit, som hon sielf tillstodh, bekännandes att Skräddaredrengen förra Kyrkioheerdens Son härsammastädes Carll Christersson, som henne och tillförenne belägrat, nu jembwähl med barn rådt); KA mf. ES 1886 (ll 11) Lopen käräjät 19.4.1694 s. 196–199 (Coadjutoren Wällärde H:r Erich Orenius, beswärade sig öfwer Corporalen Wälb: Jochim Rennerfeldt ... honom öfwerfallet, och borttaget een Bössa ifrån honom ... ehrsettia des reesa och omkostnadt, som han derföre ifrån Carku hijt och till Hellssingfors, att sökia och Uthföra denne Saak, giöra måst), 199–206 (Kyrckioherden i Loppis Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Kaskas 1942, beswärade sig öfwer förra Pastoris arfwingar dersammastädes, serdehles Sonen Coadjutoren Wällärde H:r Erich Orenius, för det han lembnadt een dehl af Prästegårdz åker, sidsta åhret då Kyrckioherden, Wåhren der effter, 1693 Wallburgi, Pastoratet tillträdde, till een dehl med Råg säde om hösten 1692 osådt, och hwad som sådt blefwet, så illa låtet Såå, att der af föga wext förl: åhr hafwas kunde ... den ällsta Sonen H:r Erich ... den andra Sonen Christer ... Sampt tredie Sonen Johan ... här till swarade förra Pastoris Son Coadjutoren H:r Erich Orenius, att des framledne Fader Sahl: Kyrckioherden H:r Christiern Matthiæ, som 1686 blefwet Pastor i Loppis, funnit Prästegården både till huus och Bruuk wid des tillträde, myckit sämbre ähn den då wid des afgångh, och då arfwingarne der wid skilldes, warit. Herra Erik ei saapunut paikalle asian seuraavilla käsittelykerroilla 3.7.1694 s. 445, (ll 12) 23.2.1695 s. 101 ty blifwer bem: Coadjotor H:r Erich Orenius pålagt, att infinna sig till berörde Ransakning och wärdering Uthi Loppis, d. 22 nästkommande Maij, 8.10.1695 s. 494 H:r Erich sig dock eij der till instelt ja (ll 14) 22.–23.2.1697 s. 143); KA mf. ES 1889 (ll 19) Lopen käräjät 2.6.1702 s. 227 (Kaskas-Orenius-jutun käsittely jatkuu. Altså åligger Kieranden Coadjutoren Wällärde H:r Christiern Orenius der med att inkomma, sampt flere nödige Documenter och Fullmacht af alle des andre Syskon och medarfwingar att drifwa Saken så wijda den dem iembwähl angår, och dhe eij sielfwe komma tillstädes), Lopen käräjät 2.–3.10.1702 s. 354 (Cappellan H:r Erich Orenius och des Bröder Coadjutoren H:r Christiern sampt Upbördz Skrifwaren Abraham Orenius, inkommo med een Förteckning å dhe dagzwercken som skohla wara ahnwände å dhe Rog Swedier wid Loppis Prästegård som dhe och des medarfwingar till werckadt och Sådt, men Kyrckioherden nu mera framl: H: Jacob Kaskas, hwilcken effter deres afledne Fader förra Kyrckioherden dersammastädes Sahl: H:r Christiern Matthiæ, dijt kommit, skall hafwa widkendt och bergiat, fordrandes effter samma Förteckning 116 D:r 16 ö: Kopp:r m:t för giordt arbete der å, sampt 3 T:r 13½ Cappas Uthsäde, Item 15 D:r 24 ö: dito mynt Påske penningar som bem: Kyrckioherde Kaskas föregifwer hafwa af deras tillkommande Rettigheeter Upburit, och 73 D: 16 ö: Kopp:r m:t Expenser); KA mf. ES 1889 (ll 20) Lopen käräjät 9.1.1703 s. 3 (Coadjutoren Wällärde Christiernus Orenius anhölt å sine och des Syskons och medarfwingars wegnar om Uthslag uthi Saaken); KA mf. ES 1890 (ll 23) Lohjan käräjät 27.–28.9.1706 s. 559 (Capplan H:r Erich Orenius fordrade 4 T:r 26 Capp: Spannemåls gield af Hinrick Hindersson i Sittarla, som hans hustrus förra mans Jacob Anderssons Fader framl: Anders Thomasson skulle wara blefwen skyldig, efter Upwijst annotations och gieldzbook); KA mf. ES 1756 (cc 29) Kiskon ja Kiikalan käräjät 5.6.1702 f. 93 (Cappellanens Sahl: H:r Nicolai Kotthæri Änckia hustru Elisabetha Berttilsdotter ... hennes Mans Successor Cappellanen H: Erichus Orenius); KA mf. ES 1757 (cc 33) Perniön käräjät 27.–28.2.1705 s. 109 (Dhet förekom Cappellanen ifrån Kisko Wällärde H:r Erich Orenius berättandes sig äga till hustru framledne Ryttmästarens Sahl: Wälb: Carol Lindelööfz dotter Anna Maria Lindelööf, den Sahl. Ryttmästaren med sin förra Fru sammanaflat, och som hans hustru eij uth bekommit än sitt arf hwarken uti Fäderne el:r Möderne, dy anhölt han dhet måtte sådant lagl:n intecknas); KA mf. ES 1761 (cc 39) Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.–14.10.1711 f. 408v (Cappellan Wällärde H:r Erich Orenius androg hurusom med hans Antecessors Cappellanens Sahl: H:r Niels Kotteri låf och tillhielp dess Swåger Ryttaren Matz Jöransson för någon tidh sedan opsatt på Cappellans tompten en liten Stugu och ett Fähuus); KA mf. ES 1785 (ee 10) Lammin käräjät 12.–13.2.1674 s. 12 (Oplystes 3:ie Gången et Ryttare hemman om 4 örs Land, som Christiernus Mathiæ, Cappellan i Loppis, hafwer d: 25 Martij försåldt, Förståndig Erich Michkelsson för 250 D:r Kop:r m:t. Vertaa Lammin käräjät 25.–26.2.1673 s. 59 ja 17.–18.7.1673 s. 136, joiden mukaan kyseisen Mulkoilan kylässä sijaitsevan tilan myyjä oli Lopen kirkkoherra Henrik Appius ja ostaja Johan Michelsson); KA mf. ES 1969 (nn 12) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–16.10.1695 f. 422v (Coadjutor utj Karcku Sochn Wällärde H:r Ericus Orenius opwiste Senatus Academicj Resolution af d: 14 Septemb: 1694, derutinnan Academiæ Befallningzman Wälbet:de Johan Hakes beordres, emot Sufficient Caution Jmmittera honom Kåjåla Hendrich Simonsons hemman Michaelis tidh, begiärandes H:r Erich, att om hemmanetz nu för tiden beskaffenheet Ransakas kunde, på det han på wederbörlig ställe finge sökia sig någon frijheet); KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.2.1696 f. 49 (Medhielparen H:r Erich Orenius), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–27.2.1696 f. 58; KA mf. ES 1970 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.10.1697 f. 455v; KA mf. ES 1972 (nn 20) Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–16.6.1703 f. 281v (Anders Michelsson Hoicka ifrån Kållias by och Karcku S:n, hwilken widh sidstl: Winter Ting härsammastädes blifwit angifwen, som hade han om ny åhrs dagen 1702 kommit druken i Karcku Kyrkian och giordt förargelse ... härwidh framsteg förra Coadiutoren här i Karcku S:n, men nu mera Cappellanen i Kisko S:n Wällärde H:r Erich Orenius, medh berättelse, att han, då detta passerat, förrättat Gudztiensten, uthj bem:te Karcku Kyrkian, och ...), Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–13.10.1703 f. 485. — Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 499 (14.9.1694, Oplästes Coadjutoris i Karku sochn Dni Erici Orenii inkomne suppliqve, begärandes att få skatta för ett Academiæ hemman i Cojola by, som Henrich Simonsson än åboor och nu är tillsagder att wijka derifrå). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 250, 397; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 168.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Orenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2500a>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.