Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Erik Ancherus Ericus Arvidi, Vemoensis 43. Kotoisin Vehmaalta. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Arvidi Ericus [_ 3]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Ericus Arvidi, Wemoënsis. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Torsten Stålhandsken rykm.) saarnaaja (1643). Iitin kappalainen (1650), kirkkoherra (1655). † 1669.

Pso: 1:o (jo 1643) Anna Danielsdotter; 2:o 1663 Karin Persdotter Asikanus tämän 1. avioliitossa.

Veli: pappismies Tomas Ancherus 44 (yo 1640).

Veli: Helsingin kappalainen Gabriel (Gabriel Arvidi) 45 (yo 1640, † ~1655).

Tyttärenpoika: notaari Erik Barck 3190 (yo 1684, † 1721).

Sukulainen: apulaispappi Gustaf Abraham Ancherus 15287 (yo 1835, † 1849).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 12a; HYK ms., Bor. osak. matr. #3; KA mf. ES 1782 (ee 4) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 19.2.1641 f. 89 (S: Her Daniells [Hauhon kappalainen Daniel Abrahami] Enckia hustru Anna Thomasd:r), 89v (Begäradhe Hustru Anna Thomasd:r S: Her Daniells Enckia, i Hauho Kyrckieby, däsza beskedhelliga främmande män, att Skiffta och dhela emillan sigh och sina Stiuffbarn), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 2.6.1642 f. 174 (Dömdis H: Anna Her Larsses [Hauhon kirkkoherra Laurentius Andreæ Herkepaeus] Hustru i Hauho Sidt Söölf Stooph igen aff Mårthen Skräddare i Nurmis Såm hon till hånåm för 9 Cannor Öll i Pandt Sadt hafwer, hwillckedt Stooph H: Annas Stiuff Sån Johannis Danielis till sigh lösth hafwer för K: M:tt Peningar 4 ½ d:r Alldtzå skall Mårthen gifwa samma Peningar till be:ltte Johannem, och Lefwerera Stoopedt till H: Anna Igen), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 18.2.1643 f. 219 (Uplystes förste gångån Iohannis Danielis Hemman Vthj Hauho Kyrckieby om 4 1/6 Skadt Jordh, såm han will försällia D:ni Erici Arvijdj och i Laga Kiöp Vpdraga Hwillcken ähr hans Syster man), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 14.8.1643 f. 227v (Dömdes D: Ericj Arvijdj adt han skall bekåmma aff den bonden N: Anders Bertillssonn i Hachkiallaby Rågh 4 Cap:r aff dhen Rågen Han hafwer Uthsådt på dedt Ödhes Hemmanedt han Uthi be:ltte Hachkialla by Her Erick Uptagidt haffwer, Och Bonden skall sedhan affsthå mz: Jorden), 227v (Kåm för rädta Her Erich Arffwidhssånn Feldt predicant Vnder Rydtmestaren E: och W:t Hendrich Larssåns Compagnj och begeradhe adt Vptaga edt Ödhes Hemman i Hauho S: och Hachkiallaby, åm 6 ör Landh såm een b:dh Anders Bertillssånn tillförenne åbodt haffwer, Och för 6 åhr sedhan samma Hemman till skadt werkh och Ödhe kastadt hafwer), 228 (Däsza män skalle besee Hwadh arffwådhe Her Erick hafwer ahnwändt på dädt hemmanedt han hafuer waridt i Kiöph mz: Bengdt Bengdtssånn i Hachkialla), 229v (Fällttes Her Ericus Arvijdj Fälltt Predicant Vthj Hauho Kyrckieby för Oqwädins Ordh han hafwer fälldt Vthj Hastig modhe emodt Margretta Daniellsd:r ib:m Saak till 3 m:r dhem han för rädten icke tillsthår Vthan Sådandt Rygger); KA mf. ES 1782 (ee 5) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 24.2.1644 f. 19v (Framträdde för rädta Johan Daniellssånn i Hauho Kyrckieby, och gaff tillkänna adt han af sin frij willia hafwer i laga kiöp Updragidt och försållt D: Ericj Arvidj Fällt Predikandt Under General Stållhanskens Regemändte sitt faders hemman åm 4 1/6 ör skatt, belägin i Hauho Kyrckioby så mykyt på hans ahndeell belöper, och därföre bekänndde sig i fulla nöijo hafwa Upburidt, och bedtallning bekåmmidt Rijkz D:r 30 st: Spanmåll 35 T:r såm Her Erick hafwer bedtallt effter sin egen Obligation till Hindrich Jacobssånn bårgare och Inwhånare i Hellssingfhårs, för hwillcka Peningar och Spanmåll han nu affhänder först:ne hemman Undan sigh och sinåm arrfwåm, och tillägnade Under be:ltte Her Erick och hans rädta bryst arfuingar medh Hws tompt åker Eng skoghmarck fiskie watn, Qwarn och Qwarnställe, och allåm Omägåm såm där till af ållder tijdt och legadt hafwer ... her Erick äger Johan Daniellsånns Syster, såm och är arfftagin till hemmanedt ... Män hwadh hans Systers deel ahnbelangar såm ähr Anders Mickillsånns hustrw), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 23.8.1644 f. 32v (Dömdis dädt arffskifftedt Stadigdt och fast, såm aff Erlige beskedelige män hållin ähr 1642 den 13 Feb: Effter S: Her Daniells barn i Hauho Kyrckioby, såm ähr twänne kullår, Emädan och Erfwingarna sigh der medh Nöija låtha, effter såm och dänne S: mansens förrige Hustrus Sån Iohannis Danielis sin zedell dhär å och gifwit hafwer adt han sigh godhwilligen Nöija låther), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 10.6.1645 f. 73v (eet ahrffskiffte S: Her Daniells hustru Emellan och hännes barn), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 13.1.1646 f. 89 (Dömdes H: Ericus Arvijdi Peningar 15 D:r K: M:tt aff Olåff Larsån i Kellckais för eedt Stod han för be:ltte Her Erik förspillt hafuer, Emädan han whar hans landbonde), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 3.11.1646 f. 114v (Dässe män skolle Uthmädta dee 3 Rijkz D:r såm D:nus Ericus Arvijdj i Hauho Kyrckebyn, Corporaln Hans Peerssånn i Laidickala skylldigh ähr); KA mf. ES 1782 (ee 6) Uudenkylän ja Iitin käräjät 12.2.1650 f. 42, 43v (Cappellanen Uthj Ittima wällärde herr Erich Arvidi, begärade att Uptaga ett ödhes hemman i Causansaariby af 2 öres Skatt, som een ben:d Christer Thomasson tillförenne åbodt), Uudenkylän ja Iitin käräjät 11.3.1652 f. 206v (Dömbdes Herr Erich Arvidi i Lyöttilä, att niuta och behålla sitt omkring dijkadhe gambla hopstycke), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–22.3.1652 f. 225v (katso 62), Uudenkylän ja Iitin käräjät 18.–19.11.1653 f. 328 (Cappelanen Uthj Iittima Herr Ericus Arvidi, gaf tillkenna, Huruledes såsom Iittima Prästebooll, tillijka medh Kellttis boor, Uthaf Ålder skulle hafwa häfdat och warit berätigh till een Uthmark, Inginmaa ben:dh widh hwilken Uthmark dhe och sedhermehra förmedelst Lagligh Syyn Confirmerade ähre); KA mf. ES 1783 (ee 6) Uudenkylän ja Iitin käräjät 24.–25.11.1654 f. 434v (Herr Erich Arvidi ifrån Iittima), Uudenkylän ja Iitin käräjät 10.8.1655 f. 512 (Kyrckeheerden Herr Erich Arvidi som medh sin Antecessoris Sal: Herr Severini Enkia, Hustro Karin Gutrich war twistigh om Prästegården. Vertaa (ee 8) Uudenkylän käräjät 19.–21.7.1660 f. 55), 512v, Uudenkylän ja Iitin käräjät 29.3.1656 f. 562v (Prästegårdz huus byggningh); KA mf. ES 1783 (ee 8) Uudenkylän käräjät 26.–27.1.1660 f. 18 (Kom för Rätta å satte Tingh Kyrckieheerden i Ithimaa Kyrckiegield Wällärde H:r Ericus Andreæ Ancherus och begierte lagligen om eett förlammat Crono hemans uti Löyttylä by om 2 ö: Skatt 2/3 m:ll beschaffenheet, som Simon Erichsonn tillförende åbooth och Under Infanteriet lydt hafwer, Lagligen Ransakas måtte, efter som han det på Frijheet at Optaga sinnader woro), Uudenkylän käräjät 19.–21.7.1660 f. 55v (katso 691), 56 (Yterligare kärde Ericus Herkæpeus 962 till be:te Kyrckieheerde [uti Itimaa Wällärde H:r Ericum Arvidi] om hans Sal: Swerfaders fordom Capellans i Hauho bööker som uti eett Skoop i Hauho Kyrckieby inlöste woro, samptelige Arfwingarne till skiptes, och H:r Erich opbrutit och eenskylt schulle bortfördt, begierandes på Daniell Daniellsons sampt hans Syskons wägnar till deres deehl af samme bööker komma. Asian käsittely jatkuu Hauhon käräjillä 27.–28.7.1660 f. 70v Blef afsagt, han [Ericus Ancherus] Arfwingarne deres deell af böökerne som till 64 dal:r Sölf:r m:t wärderadt äre, owägerligen bekomma låter eller medh peningar betala. Sammaledes schall och H:r Ericus Ancherus på sin Sal: hustrus wägnar, tillijka medh hennes Syskon betala till deres Stiuf Syskon hust: Annas barn, efter Arfskifftes Lengdens innehåld 33 D:r 31 öre lätt Sölf:r m:t som dee öf:r deres Quota Opburit hafwa), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 27.–28.7.1660 f. 67v (Sal: Corporalens Johan Daniellssons hemman i Portas by, katso 961), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 19.–20.4.1661 f. 117v (Förekom å satte Tingh Jacob Henrichzson i Hahkiala och gaf tillkienna, huru såsom han eett Crono hemman uti Hahkiala by om 6 ö: Skatt 1 1/6 M:ll på Frijheet at optaga sinnader wore, hwilchet Anders Bertillsson tillförende åboot och sedan H:r Ericus Arvidi af Öde optagit och öfwergifwit, men sedermehra gemene Knechterne tilldeelt blifwit, dy begierte om dess beskaffenheet lagligen Ransakas), Uudenkylän käräjät 7.–8.10.1661 f. 156v, Uudenkylän käräjät 3.–4.3.1662 f. 219, 224 (Kom för Rätta Ryttaren Grels Larsson ifrån Hyrckölä by och Hållåla Sochen och kärde till Kyrckieheerden i Itimaa H:r Ericum Ancherum om 12 R: dal:r Specie, som han hans Swåger Corp: Sal: Johan Daniellsonn Uthe i Fäldt ländt hade, begierandes nu till samme peningar hoos Kyrckieheerden förhulpen blifwa, emedan han Sal: Corp Ärft hade, H:r Ericus kunde eij neeka sigh wäll sin Sal Swåger Ärft, men eij allena Uthan och Corporalens syster Kirstin Daniellsdotter), Uudenkylän käräjät 13.–14.2.1663 f. 383v, Uudenkylän käräjät 26.–28.1.1665 f. 514 (Obligation af den 28 Januarij 1651 ... Altså dömbdes bem:te her Erich [Anchærus] efter dess Clara Innehåldh her Johann Röökman bettala så för Capitalet som interesset i ett för alt 132 D:r Sölfwer m:t, her flytande af ett godz i Hauho Kyrckieby); KA mf. ES 1784 (ee 8) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.2.1666 f. 849, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 28.–29.6.1666 f. 898v (Kyrckieheerden Uthi Itima Wällärde her Erich Ancharus, honorerar sin obligation och tillställer sine Stiufsönner efter skriftens Innehåldh af åhr 1663 Die 10 Martij Ett Sölfstop á wichten wedh pass till 8 Lodh), 898v (Framträdde Kyrckieheerden i Itima Wällärde her Erich Ancherus, och begärade att få tillträda ett förfallit hemman â 1 ½ öres Skatt och ½ gierde Mantal belägit i Tapiala by och Itima Sochn), Hauhon ylim. käräjät 16.–17.7.1666 f. 923 (blef efter för detta Befallningzmans Jören Sigfredhssons, wedh ordinarie Häredztinget begäran hans saak emodt hans Stiufbarn som ähre: Daniell Daniellsson, Johan Daniellsson, och Margeta, Anna, Elin, Lijsbetha, Saara, Ingeborg sampt Sophia Daniellsdöttrar, Angående deeres Fäderne och Möderne, efter Sahl: her Daniell och hustru Anna Thomasdotter ... Stiufbarnens Fullmächtige Dominus Johannes Florinus), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 10.–12.11.1666 f. 961v (Meddeltes Kyrckieheerden i Itima her Erich Ett bewijs opå Ett Ödhes godz i Wuolencåski â 2 öres Landh som Pååll Larsson allsijdzst besuttit hafwer, och uthi 4 Åhrs tijdh Ödhe Legat, Inga flera dogeliga hwss, Undantagandes ehn Rija), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.6.1667 f. 1023 (Blef förste gångon Lagligen Uplyst dett Jorda Kööp som Eskell Jacobsson ifrån Lampis Sochn Itima Kyrckiegäldh och Jaala by eller Suola Jåki medh Kyrckieheerden her Erich Anchero nästförledne den 8 Martij Ingådt hafwer, angående 1 öres bördes rättigheet i bem:te Jaala by), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 11.–12.11.1667 f. 1083, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.2.1668 f. 1100 (Suolajocki); KA mf. ES 1784 (ee 9) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 8.–10.2.1669 s. 9 (det och Kyrckeheerden j Ittime H:r Erich Ancherus intygade), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.6.1669 s. 89 (Förekom Befallningzman Johan Aspelundz Skrifware Michkell Johansson och begierte ett Laga Attestatum om ett hemman Jaala be:nd belägit j Lampis Sochn som Kyrckeherden Sahl: H:r Ericus Anchærus sig för någon tijdh tillhandlat hafwer der medh Enckian icke wijdare sig i någon motto befalla will); KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 29.–30.7.1670 s. 148 (Sahl: Kyrckioheerde ... efterlåtne Enckia Karin Pärsdåtter); KA mf. ES 1722 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.10.1683 s. 245 (Oplystes ett Ryttarehemman i Hauho Kyrckeby som Capelan i Wåhno H:r Gabriel Röökman 2233 förleden d: 27 hafwer försåldt til en ben:d Lars Jörensson för 300 D:r Kåpp:r M:tt och sådant nu förste gångon); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 23.–24.3.1685 s. 62 (dhen gieldh som hon (katso 2707) af Capelans H:r Paulini (katso 51) Hustru Karin Persdotter hafwer att fordra ... Hennes Sahl: förra Mans Kyrckioherdens H:r Erici Ancheri obligation dat: 10 Martij 1663); KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 14.–15.2.1700 s. 211 (saaken emellan Medhielparen i Elimä H:r Olaus Combenius å des Hustrus och Swägerskas wägnar kärande och bem:te H:r Påhl [Paulin] swarande, ang:de Mödernes Arf efter dheras sahl. Moder Hustru Catharina Peersd:r), 214 (Det inlades nu i Rätten af Cappellan i Itis H:r Påhl Paulinus een af Probsten och Kyrckioheerden höglärde Mag:r Gustaf Berner till wittne underskrefwen, och af Klåckaren i itis Erich Ersson d: 29 Martii 1699 opsatt skrifft, des medelst bem:te Klåckare, i anseende till den opfostring han effter des framledne Moder Hustru Carin Peersdotter nutit, medh hwilken H:r Påhl trädt i giffte, affsäjer sigh all wijdare Arfz prætention); KA mf. ES 1813 (ii 1) Elimäen käräjät 8.–10.2.1660 f. 227v (Framkom Kyrckieheerden i Itimä D:nus Ericus Arvidj, och opå Prästebohls Ägors wägna der sammastädes anklagade dhe Siefwolaboor här i Elimä Sochnn), Elimäen käräjät 8.–9.1.1661 f. 255 (Framkom Kyrckieheerden i Itimä Her Erich, och ahnklagade dhe Philppula boor); KA mf. ES 1881 (ll 3) Lopen käräjät 1.10.1663 f. 28 (framledne Kyrckherde S:ge H:r Erich Arvidj för sin Ålderdoms Swagheet är een Caplan N: H:r Christer Mathæj (katso 2500a) till hielp i sin lijfztijdh Uthaf dett låflige Consistorio bewiliat, män nu sedan som Gudh hafuer bem:e S:ge H:r Erich hädan kallat, hafuer H:r Christer wedh samma Condition i Sochnen sigh Uphållit. Doch effter som een annan N: Hederligh och Wällärde H:r Hendrich Mathiæ Appius är sedermehra till deras Kyrckherde Confirmerat. Mainittu Ericus Arvidi († 1661), joka toimi Vanajan kappalaisena 1630-luvulla ja vuodesta 1645 Lopen kirkkoherrana, oli selvästi vanhempi kuin Vehmaan ylioppilas 1640 Ericus Arvidi), 29 (Framträdde för rätta Kyrckherdens S:ge H:r Erichz Arvidj som är barnlööss dödh blefuen, Erfuingar Nämbl: Carin Andersdotter, Hendrich Simonson S:ge H:r Erichz halfbroder, doch af een Fader. Och Nillss Bengtson medh sijne Syskon af een brodher, Bengt Arfuedson, begärandes nu lagligh Arfzskiffte efter bem:te Kyrckheerde H:r Erich; Ty såsom deras anmodan finnes deells Skähligh, Förmedelst Enckian H:o Gertrudh Michellsdotter, där emot), Lopen käräjät 10.9.1664 f. 44v (Efter 12 Man ransakan ehrkende retten, att S:ge Kyrkeherdens H:r Erichz Efterlåtne hustro Gertrudh Michellsdotter stadigt beholler ett Lijtet wisthuus, och giör der af huadh hon will), Janakkalan käräjät 20.–21.1.1665 f. 6v (Framtredde Simon Michelsson i Hyömäki och Hauho Sochen och framlade Prestens H:r Erici Ancheri Attest, dat: Februari 1646); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 3.9.1655 (Kyrkioheerdhen här j stadhen Wällärdhe her Elias Nicolaij bekändhe för Rätten, att dhen tijdh nähr Sal:e Arfwedh Thommassons bröllop stodh på Sallmis medh hustrun Lijssbetha Berttilsdotter, dhå hafuer fadren Berttill Blasijson (katso 442) lofuatt och gifwitt ått bem:te sin Mågh Arffwedh Thommasson, och dotteren hustru Lijssbetha Berttilsdotter sin gårdh Sallmis benämbdh, belägen här i stadhen fram för andre hans barn att niutha. Lisa Bertilsdotter mainitaan naimattomana tyttärenä vielä Uudenkirkon SAY:ssa vuonna 1643 (s. 143 Salmi), joten siitä päätellen Arvid Tomasson ja Lisbeta Bertilsdotter ovat liian nuoria ollakseen Ancherus-veljesten vanhemmat); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 23.2.1650 (Kiärde Rådhmannen Hendrich Jakobsson till Fordom Fougden i Tawastlandh Jören Sigfredhsson [Hollolan kihlakunnan kruununvouti 1641–44 Jöran Sigfridsson] på tretijo fem tunnor Spannemåhl, dhem han förmenar honom sigh Skylldigh wara att Tillställa på den Giäldh som een Scholaris Johannes Danielis b:tt [jonka isän oli mainitun kruununvoudin antecessor matrimonii, Hauhon kappalainen 1616–36 Daniel Abrahami] för een godh tijdh sedhan, ähr Skylldigh bleffwin, ehuilka dess Scholaris Swåger en Prästman H:r Ericus Ancherus b:tt finnes effter klar obligation De Dato Poihois den 19 Februarij A:o 1643 sigh för obligerat); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 13.2.1671 (Såsom Hans Larsson förmedelst uthgifwne qvittans af den 6 Septembris 1667 sampt revers af den 16 Martij 1667 fulkombligen bebunden finnes hafwa af Pastoris Enckia i Itimaa hustru Charin Peersdotter een påst Bockhuudar den hoos Cardwahnmakaren at beredas, såsom och 14 d: k:m:t till Chardewahnsmakarens afbetalningh upburit, och för detta altingen redo till Enckian giordt der till han sielf och icke neka kan; dy dömes han till Enkian, sedan Stadztienarens Eskils för sin löhn och reesepenningar till Kyrckslätt 15 m:r k:m:t afdragne äre, inn alles 22 d: 24 öre k:m:t till Enckian h: Karin Peersdotter innan Soolsätu at betala); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 28.5.1662 (Änn förekom Hindrich Sigfredss:n tillkenna gifwandes huru såsom han j förledne Winttras ombaadh M:r Jacob Hack at giöra anfordran på hans wäg:r hoos H:r Erich j Itime på sin skuldfordran), Helsingin KämnO 22.5.1663 (Förekom Hindrich Sigfredss:n och beswärade sigh öfwer Jacob Hacke Bardberare, huru såsom han A:o 1662 d: 20 Jan: haf:r lef:t till honom Kyrckieherdens I Itime H:r Ericus Ancheri obligation dat: 21 Feb: 1660 innehållandes at b:te Kyrckieherde ähr skyldig blifwen till Hindrich Sigfredzss:n 16 T:r Spanmåhl ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 142. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 236, 242; A. Tuurala, Ancherus – Paulinus. Genos 39 (1968) s. 100.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Ancherus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=43>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.