Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1677 Lars Frisius Laurentius Johannis, Raumoensis 2522. Vht: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672) ja hänen 3. puolisonsa Karin Utter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1677 [Frisius] Laur [Joh:is Raum _ 128]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1676/77] Laurentius [J: Frisius Raumoëns:]. Stipendianomus 12.3.1684. — Hauhon Tuuloksen kappalainen 1692, toimi isonvihan aikana Hauhon vt. kirkkoherrana 1716–21. Peri isältään Naantalin Luolalan. † Tuuloksessa 1.6.1732.

Pso: 1:o (jo 1694) Anna Henriksdotter (Henricius); 2:o ~1711 Maria.

Poika(?): Johan Frisius 5261 (yo ‹ajankohta ei ole tiedossa›).

Lanko: Anders Henricius 3635 (yo (1690)).

Vävy: Tyrvännön kappalainen Henrik Brunnius 5279 (yo 1717, † 1725).

Vävy: Tyrvännön kappalainen Gabriel Palander 5338 (yo 1722, † 1752).

Vävy: Lammin kappalainen Tomas Lind 5673 (yo 1729, † 1784).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 67a; HYK ms., Bor. osak. matr. #162, tilikirja s. 24 (Laurentius Johannis Frisius. ‹Edellisen rivin päiväys "1677: 24. Martij." boreaalien tilikirjassa koskenee tätäkin riviä.›); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (12.3.1684, 3 kpl); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 24.1.1693 (Wählärdhe H:r Lars Frijsi fullmehtige D:nus Andreas Hendrici ... des Ryttare hemman Luolaia ... Kyrkioherdens i Hauho efterlåtne Änkia Hustru Chatarina Uther ... hännes Son H:r Lars); KA mf. ES 1854 (kk 27) Raision ja Maarian käräjät 21.–22.10.1709 f. 502 (Det opwijste Mons: Jonas Henrichson Fullmacht af dess Moder dygdesamme Christina Miöd, dat: den 19. hujus, hwaruthi han andrager sig till dess Swärson Cappellanen uthi Hauho Försambling H:r Lars Frisius giordt en försträkning på Nijehundrade Sexton D:r 22. ö: K:m:t som dess uthhändigade Obligation af den 24. Junij 1703. skulle uthwijsa förutan hwad han sedermehra så uthi Recreute Penningar som andra Crono uthskylder för Luolola Rusthåld betalt, sampt det han uthi Contanta Medel till Låhns ehrhållit, hwaröfwer Christina Miöd sig förbehåller, inom nästa Tingen richttig räckning oprätta, anhållandes fördy Mons: Jonas Henrichson om inprotocollering uthi Lars Frisij Börde Rusthåld Luolola i Reeso Sochn. Jatkuu (kk 31) 8.–10.5.1711 s. 79); KA mf. ES 1723 (bb 13) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.2.1692 s. 44 (H:r Cappelans Laurentj Frisi attest), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.9.1692 s. 210 (H:r [Petri] Frisij Successor Capelan H:r Lars Frisius); KA mf. ES 1724 (bb 16) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.11.1695 s. 345, 352; KA mf. ES 1725 (bb 20) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 15.–16.1.1700 s. 62; KA mf. ES 1726 (bb 20) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.10.1700 s. 461; KA mf. ES 1726 (bb 21) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 11.–13.11.1701 s. 307 (Syrientaka ... Cappelans bohlet); KA mf. ES 1726 (bb 22) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 29.–30.10.1702 s. 198 (Cappelan Ehrewyrdige H:r Lars Fris gaaf Rätten klageligen tillkenna den stoora skada honom på dess Rusthåldh Pohios neswekne Augusti Månadh treffat, j det han genom een heftig lööskommen eldh kommit i mistningen af een fullkomblig Rijeradh); KA mf. ES 1727 (bb 23) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 24.–25.11.1703 f. 182 (Pohios); KA mf. ES 1727 (bb 24) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–14.11.1704 f. 156; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 24.1.1693 (Wählärdhe H: Lars Frijsi fullmehtige D:nus Andr: Hendrici, förmedelst undfången fullmaht Daterat Åbo d: 22 Nästl: Angaf Rådhman Hind: Hindersson (katso 3651) derföre, at han hafwer uthan tilståndh och hans principals och bem: Possessoris låf huggit tembligh Skogh till kaste wedh, på des Ryttare hemman Luolaia, hwar igenom honom till een anseenligh skada länder, Begärandes at han Rådhman som uthan tilståndh, således det giordt, som sträfwer emoot Kongl: Maij:tz placat, måtte i så måtto derföre plihta, och skadhan omgälla. Bem: Hindrich Hindersson swaradhe dher till sigh icke uthan tilståndh huggit på berörd: hemmans ägor, hafwandes icke allenast Säkerligen låf af Kyrkioherdens i Hauho effterlåtne Änkia Hustru Chatarina Utter (katso 966), uthan och hännes Son H:r Lars sielf ... Fullmehtigen låfwadhe bewijsa, medh Capitein Leutnantens Attest innan kårt, at H:r Larses Modher icke hwarken före- eller i förledne åhr warit någon possessor, uthan han Sonen); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 1.4.1699 (Förekom wehlärdhe H:r Lars Fricij Sacellani i Hauho Fullmehtige och Swåger Mons: Hindrich Hindersson 3963 och upwijste een Fullmaht af d: 3 Junii nästl: hwar medh han af bem: sin Swåger fullmehtigh giörs, at uthföra een saak emoot Borgaren Daniel Hindersson (katso 3651), Angående een grå häst, som hans Swåger hadhe i förledne Sommars på bem: Daniel Hinderssons Skutha låtit insättia, och förmedelst des Ryttare hustru i Ståckholm at försällia, Men sigh der hoos öfwer besweradhe, at bem:te Daniel Hindersson hadhe hustrun owetandes samma häst till een man försåldt, och des ringa wärdhe sielf behållit, wetandes icke till hwadh ända han det giordt, hälst hans Swåger förmenar sigh uthi ingen dehl wara honom något Skylldigh), Naantalin RO 16.3.1708 (Borgaren Johan Mattsson begäradhe at Rätten wille, låtha honom referera een saak, Angående Någon gäldz fordran, Som Munsterskrifwaren uthi Tafwastehuus lähn, Sal: Hindrich Frijses effterlåtne Änkia hustru Anna Ammælin låter af honom 29 D: 16 ö: Kop:r Myndt medh een Öfwerskickat Räkningh, af d: 28 Junii Nästl: fordra, Ährflytandes af Een försåldh Ryttare häst, han Johan Mattsson på 170 D: 16 ö: ährhållit, under Kiikola hemmans Munterande, warandes Cappelan wählärde H:r Laurentz Frisius een Cautionist för heela Summan, som han och der hoos, medh sit hijt försände bref och skrifwelse af d: 12 Feb: nästl: betygar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 160 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 312, 326; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 496, 630. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 364; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1497D, 1855D, 2615D, 2631D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 95, 96.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Frisius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2522>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.