Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Anders Wallius Andreas Henrici, Gratiæ Vallensis 3651. Vht: naantalilainen raatimies Henrik Henriksson († 1695) ja Brita Jakobsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 24.9.1684 (in cl. syntact., Andreas Henrici Gratiavallens.). Ylioppilas Turussa kl. 1690 [Wallius] Andr. Henrici Gratia Vall _ 185. — Porvari Naantalissa (1700). Elossa 1718.

Pso: (jo 1708) Agneta Mattsdotter.

Setä: Marttilan kirkkoherra Pehr Wallenius, myöh. Wallius 1426 (yo 1660/61, † 1682).

Sisarenpoika: Erik Johan Portman 5676 (yo 1729).

Veljenpoika: opiskelija Henrik Wallius U1140 († 1705).

Lanko: Maskun kappalainen Jakob Charinius, myöh. Caringius 3057 (yo 1683, † 1729).

Kaima: sotilas Anders Wallius 4383 (yo 1698/99).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 205a; KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 9.–10.6.1673 f. 41 (Framsteegh Hindrich Hindersson i Nåndaall, och begärdhe uppå sin fadhers, och fordom Tulnärens Hindrich Simonssons wägnar); KA mf. ES 1849 (kk 14) Raision ja Maarian käräjät 11.–12.2.1697 f. 255 (Studiosus Mons: Andreas Wallius fordrade af Corporalen Erich Bloom 6: T:r Spanmåhl som Corporalen af des Moder 1695: Larsmess tijden till läns bekommit ... Studiosi Mons: Wallij Moder hustro Brijta Jacobzdotter); KA mf. ES 1851 (kk 19) Raision ja Maarian käräjät 22.–23.9.1702 f. 186v (Rusthållaren Jacob Jacobsson i Ladwo befinnes wara skyldig till Borgaren i Nåendahl Anders Hindersson Wallius, Fembhundrade Nijtijo Dahl:r 9 ö: K:m:t. Jatkuu (kk 20) 24.–26.9.1703 f. 199v ja (kk 21) 21.–23.1.1704 f. 158v); KA mf. ES 1852 (kk 24) Nousiaisten ja Maskun käräjät 8.5.1706 f. 230 (Saaken emellan Borgaren i Nåhndahl Johan Andersson Rapako och Anders Wallin ... Rådman Daniel Hindrichsson intet oppwijst någon Sufficient Fullmacht af sin Broder Wallin); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 4.9.1665 s. 17 (Hinrich Hinrichsson opå sijn faars Hinrich Simonssons wegnar), Naantalin RO 9.2.1678 s. 4 (Hendrich Hendrichsson Rådhman lätt upbiuda sin Sal: Mohrs halfsysters Brendwijns panna, som ähr pantsatt Hendrich Hendrichsson, uplystes förste gången), Naantalin RO 22.1.1679 s. 1 (Ibland andra ährender kom för rätta Dn: Petrus Henrici 1426 Kyrckioherre i Nyby Sochn, och tiltalte sin Broder Hendrich Hendrichsson om insatte saker som aff theras Fader Wäl:t Hendrich Simonsson är tillfallen aff arf skiffte uppå hans anpart), Naantalin RO 20.12.1679 s. 16 (Hendrich Hendrichsson Inlöste aff Tulnären Wäl:t Samuel Nilsson [Gisselkors], sijn Faders Hendrich Simonssons huus, som hans Broder Axel Hendrichsson 2214 hafwer försåldt åth bem:te Tulnähr, hwilka huus ståå uppå tompten i Brooenda för peningar 90 D:r Kopp:r Mynt), Naantalin RO 23.2.1682 f. 1v (Rådhmannen wäll:t Hindrich Hindersson krefdhe af Erich Walli, sin Sahl: Broders Samuel Hinderssons inneståendhe gieldh 30 D: K: M:t), Naantalin RO 24.2.1682 f. 2v, Naantalin RO 13.3.1682 f. 3v (Wäll:t Hindrich Hindersson kärdhe til sin Brod:r Axell Hindersson 2214 om 1 stoor Stugu, medh farstugun och qwisten, Som han den 8 Martij nästledne hadhe uthan hans wetskap och Consens försåldt til Booktryckiaren i Åbo Mest: Johan Winter för 108 D: K: M:t williandes intet effterlåtha honom försällia et sådant huus, uthur Stadhen, och sin Sahl: Fadhers gårdh, twärt emoot Rijkzdråtzens och då warandhe General Govuerneur Sahl: Höghwälborne H:r Peder Brahes Resolution af d: 9 Aprilis 1650 Hwar med förbiudes, at inga huus Skall föres uthur Stadhen, uthan häller försällies i Stadhen, til den som willia sig nedersättia, at byggia och boo; Föreslåendhes för dy samme hus Tullnären Samuel Gisselkors, som der til Consenterade), Naantalin RO 1.6.1687 f. 7v (Rådhman Hindrich Hindersson, som hafwer någon tijdh till sängz legat, håller sigh ännu wedh sin opassligheet; Dy är han uhrsehtat), Naantalin RO 24.1.1693 (katso 2522), Naantalin RO 19.2.1695 (Wählärde H:r Råbbert Ranken 3130, som hafwer låtit Citera och stembna Jacob Jacobsson Glassmestare at swar honom om Injurier, berättandes nu först, huru som han i förledne lögerdagz k: 7 el: 8 om afftonen kom ifrån Prestegårdhen, och ärnat stiga in till D:um And: Wallium der at läggia sigh öfwer Natten ...), Naantalin RO 18.9.1695 (Sal: Rådhman Hindrich Hindersson ... Sal: Rådhmans effterlåtne Änkia ... på sin Moders wägna protesterade Anders Wallius ... hans Broders Daniel Hinderssons och Jacob Perssons eget Skutelagh), Naantalin RO 17.2.1696, Naantalin RO 19.2.1696; KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 28.5.1698 (Kyrkiowärdhen Daniel Hindersson), Naantalin RO 4.3.1699 (Andreas Wallius på sin Moders hustru Brita Jakobzdotters wägna, berättadhe huru som hon haf:r försträkt Borgaren Carl Johansson Filius 30 dal: kop: m:t hwilket står ähn obetalt), Naantalin RO 1.4.1699 (een saak emoot Borgaren Daniel Hindersson, katso 2522), Naantalin RO 26.1.1700 (Borgaren Anders Hindersson Wallius), Naantalin RO 14.7.1700 (Tullnären Mårthen Portman (katso 5676), medh Cappelan i Masko H:r Jacob Caringius 3057, Insinueradhe en inlago, Som af dhem begge underskrefwen war, hwar uthi de indraga, och författa, Om deres Swärfadhers Sal: Hindrich Hinderssons qwarlåtenskap, fordrandes nu af deres Swärmodher hustru Brita Jacobssdoter, des Fädernes arff effter lagh, Såsom dhen ägendomen ifrån 1695 uthj sin possession hafft, till denne tijdhen, Som des Inlago Omständeligare innehållandes warder), Naantalin RO 2.8.1700, Naantalin RO 4.8.1700 (Tullnären wäll:t Mårthen Portman föredrogh sin förre saak, emoot sin Swärmoder hustru Brita Jacobssdotter ... Föruthan det ähr hännes 2:e Söner till Ståckholm förreste ... Begärandes dilation der uthinnan till deres heemkompst ... Protesterade Tullnären der på at hännes Söner och Mågen Anthoni Ammerbusch, hafwa sielfwa gripit, förmedelst kiöp handell sit Fäderne), Naantalin RO 7.8.1700 (Rådhstugu Rättens Uthslagh ... deres Swärfaders Sal: Hindrich Hinderssons qwarlåtenskap den Anno 1695 förmedelst döden hädhan kallat blef ... Beståendes des Bröstarfwingar af 3:ne Söner Och 3: döttrar, hwilka dötrar nu förmedelst sine män, ähre effter lagh till sin Myndigheet kombne ...), Naantalin RO 17.3.1702 (Emedhan Sal: Rådhmans Hindrich Hinderssons Arfwingar, Anthoni Ammerbush, Daniel Hindersson, Anders Hindersson Wallin, blefwe efft:r åstundan sammankalladhe, at öfwer läggia någre ährender, Som deres Stärbhuus angå kunde, och dem emella ntwistigdt wore, men Mågen Tullnären Portman är til Åbo förrester, Proponerade Anders Wallin detta, således, at ...), Naantalin RO 23.5.1703 (Sammaledes Insinuerade Rådhmans Sal: Hindrich Hinderssons Son Hindrich b:d wälborne H:r Landzhöfdingens Skrifft af d: 18 Martij nästl: hwar medh han effterlåtes at blifwa på lijka sätt Borgare här i Stadhen, och således winna burskap, Effter han befinnes wara af dhe medhell, altså giordhe han sin Eedh, Ställandes icke deste mindre i Borgen för sigh, sin Brodher Daniel Hindersson och Mattz Mattsson), Naantalin RO 13.11.1707 (Hindrich Hindersson Läkeri). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 243 (L), 243 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 10 (28.7.1690, studiosus Andreas Olai‹!› Wallius ‹merkintä koskenee Andreas Henriciä, koska Olaita ei mainita muualla›); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 262 passim (mainitaan eräs naantalilainen Anders Wallius); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29, 33, 37; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 193 (1690:I, pro vale). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 206 (lähteenä Naantalin t.k. 4.3.1699 ja 4.8.1700).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wallius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3651>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.