Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1677 Johan Sylvester Johannes Johannis, Viburgensis 2536. Vht: eräs viipurilainen Johan ja Katarina Staffansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 20.6.1677 Sylvester Joh. Joh. Vib _ 129. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 20. Jun.] Johannes Johannis Sylvester. Vib. — Sotilaspappina Narvassa. Apulaispappi Sortavalassa 1681. Kiteen kappalainen 1683. Tohmajärven kirkkoherra 1685. Pakeni sotaa 1710, oleskeli mm. Medelpadissa (1717) ja Njurundan pitäjässä, palasi virkaansa 1722. † Tohmajärvellä 3.5.1725.

Pso: luult. Kristina Larsdotter tämän 2. avioliitossa.

Poika(?): ylioppilas Johan Sylvester 4811 (yo 1704, † 1707).

Poika(?): Karl Sylvester 5103 (yo 1709).

Vävy: Tohmajärven kappalainen Anders Kajander U547 († 1731).

/ Tämän veljiä oli luultavasti: Stephanus J. Sylvester, Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1687, Impilahden kirkkoherra 1691, Parikkalan 1710, Jämsän 1712, † 1720. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 188b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #123; KA valtakunnanregistratuura 12.6.1685 f. 319 (Kyrckioherde Fullmacht för H:r Johan Sylvester på Tockmajärfwi Församblingh i Wijborgs Stifft), 14.10.1691 f. 510 (Till Öfwerste Cronman swar ang:de 2:ne föreslagne Präster (katso 3888) ... icke allenast till Regementz Präst under Edert anförtrodde Regemente uti Stephan Sylvesters ställe, huilken med ett Pastorat i Kexholms Lähn är blefwen försedd ...), 20.9.1711 f. 231 (Kongl. Maij:tts Confirmation för några Pastores och Lectores hwilkas nampn på bifogade Specification finnes upteknade ... för Kyrkioherden wid Jougio uthi Carelen, Stephan Sylvester d. 19 April 1710); KA mf. ES 1795 (gg 2) Kiteen käräjät 27.–29.8.1683 f. 138 (Så fälttes ok bem:te her Michiels U118 hustro till 3 m:r för swars lösa emot her Johan Sylvester, Angående dhe hwss, som hon å Capplans bohl honom eij uplåtha will, ehuru wäll hoon dem uthj Consistorio, till honom att afstå dömbd ähr); KA mf. ES 1796 (gg 2) Sortavalan käräjät 7.–8.3.1682 f. 302 (Coadjutoren her Johan Sylvester), Sortavalan käräjät 25.–26.9.1682 f. 424v (Kyrckieheerdens Sahl: her Måns Högmans Enckia ... hennes Fullmächtige her Johan Sylvester), Sortavalan käräjät 16.–17.12.1681 f. 637 (Coadjutor Dn: Johannes Sylwester), Sortavalan käräjät 16.–17.12.1681 f. 641 (Kyrckieherdens sahl: Ehrewyrdige H:r Måns Högmans Effterlefwerska, Gudfruchtige och dygdesame Matrona hustru Christina Larsd:r); KA mf. ES 1797 (gg 5) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 7.–12.10.1686 f. 103v; KA mf. ES 1797 (gg 6) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 26.1.–1.2.1687 f. 1v (Tochmajärfwj Prestebohl), Tohmajärven ja Kiteen käräjät 5.–10.9.1687 f. 159 (Kyrckioheerden Wyrdig och Wällärde her Johan Sylvester, Jempte bägge Capplanerna her Erich Wilckius och her Christier Avenarius alt detta Contestera och betyga); KA mf. ES 1798 (gg 7) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 16.–22.3.1688 f. 107v, 109v, Kiteen ja Tohmajärven käräjät 29.–31.10.1688 f. 206; KA mf. ES 1799 (gg 11) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 15.–20.2.1692 f. 22; KA mf. ES 1799 (gg 14) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 28.1.–2.2.1695 f. 9v; KA mf. ES 1800 (gg 15) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 27.–31.10.1696 f. 80 (Kyrckieherden Ehrewyrdige H: Johan Sylvester i Tochmajerfwi S:n berättade sigh förledne Åhr warit förorsakat göra omkåstnadh uti Prästegården med twå Nya Skårstenar jembwähl och 3 andre reparera låtit, hafwandes han till dess förfärdigande anwändt så till Tegels, Spieldz inkiöph, Muurmestarens Löön och förplägning i Tree weckor medh 3 särskilte karlar leer och Sandförande till 20 D:r S:m:t och anhölte af Sochnens Allmoge refusion och betalning); KA mf. ES 1800 (gg 16) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 22.–28.9.1697 f. 241 (Studenten Andreas Kijander 3684 å Kyrckioheerdens i Tohmajerfwj Ehrewyrdig H:r Johan Sylwesters wägnar fordrade af Bonden Niels Tollfwain 2 tunnor 30 Cp:r Rågh); KA mf. ES 1800 (gg 18) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 23.–31.10.1699 f. 202; KA mf. ES 1801 (gg 25) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 3.–6.12.1706 s. 251; KA mf. ES 1802 (gg 26) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 26.–31.10.1708 f. 134, 139 (Wådeld). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 163 (XXXVII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 281 (12.6.1685, Kyrckieheerde Fullmacht); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 19. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 356; A. R. Cederberg, Kiteen seurakunnan papisto ennen isoavihaa. Genos 15 (1944) s. 132; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 137; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7501 (1717, Joh: Sylvester, Pastor, mag.‹!›, fr. Karelen), 8480; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2033.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Sylvester. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2536>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.