Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1692 Jakob Hoffrenius (myös Hoffren) Jacobus Henrici, Ostrobotniensis 3888. * noin 1666. Vht: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710) ja Elisabet Carlander. Ylioppilas Uppsalassa 16.7.1684 *Jacobus Hoffrennius Vijborgensis. Ylioppilas Turussa sl. 1692 Hoffrenius Jacob. Ostrob _ 199. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1692] Jacobus Hoffrenius. Ups. dep. | Pastor in Idensalmi. — Apulaispappi Iisalmella (1691). Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin saarnaaja 1692. Iisalmen kappalainen (1704), kirkkoherra 1711. Pakeni isoavihaa s.v., palasi 1723. † Iisalmella 7.2.1733.

Pso: 1:o Agneta Sculptorius; 2:o Anna Hansdotter Forbus tämän 2. avioliitossa († 1734).

Pson edell. aviomies: Pulkkilan kappalainen Matias Salonius 3796 (yo 1691, † 1716).

Poika: Sortavalan kirkkoherra Johan Hoffrén U697 († 1753).

Lanko: Siikajoen kirkkoherra Hans Forbus 2111 (yo 1671, † 1733).

Lanko: Elias Sculptorius 3227 (yo 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #403; KA valtakunnanregistratuura 14.10.1691 f. 510 (Till Öfwerste Cronman swar ang:de 2:ne föreslagne Präster ... Wij see utur Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 26 passato, hurusom I icke allenast till Regementz Präst under Edert anförtrodde Regemente uti Stephan Sylvesters (katso 2536) ställe, huilken med ett Pastorat i Kexholms Lähn är blefwen försedd, underdånigst nämbnen och föreslåen Medhielparen uti Idensalmi Jacob Hoffråhn, utan och till ersättiande af den tredie vacante Prästens ställe en Student ben:d Clas Molander 3419, hwilka begge Personer I det loford gifwen, att de till bem:Te Embetens förwaltande skole wara capable och skickelige; Men som Wij intet kunna meddehla dem någre Fullmachter, förr än Biskopens Attestatum hoos Oss blifwer upwijst öfwer deras capacitet och skickelighet; Altså hafwe I Oss det samma med det forderligaste att tillhanda sända), 26.9.1692 f. 476 (Till Öfwerst Cronman Swar ang. Regementz Predikants bestellningen under dess Regemente), 16.2.1712 f. 272 (Confirmation för någre Pastorer på deras lägenheter, hwilkas nampn här in uti uptecknas ... Jacob Hoffren Kyrkioheerde uti Idensalmi Sochn i Sawolax d. 23 Junij 1711); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 29.11.–2.12.1692 s. 304 (Pastoris Regiminis Ehrewördige och Wällärde H: Jacob Hoffreens Skrifft bleef upläsen, der uthi han föredrager, att hans Swärmoder fordom Kyrckieheerdens Sal: H: Andreæ Arvidi Enckia dygdesamma Matrona Anna Kyandra, hwarken will effterlåta honom dess hustrus fäderne, eller åthminstonne uprätta något Inventarium öfwer Qwarlåtenskapen uthi Sterbhuuset uthi sin Lijfztijdh, oansedt alle barnen äre kombne till sine Laga åhr, af hwilka han H: Jacob haar den yngste), Iisalmen käräjät 11.–14.10.1693 s. 544; KA mf. ES 2007 (oo 8) Iisalmen käräjät 3.–6.7.1695 f. 156v; KA mf. ES 2008 (oo 12) Iisalmen käräjät 7.–13.2.1699 f. 25 (Capellanen wyrdig och wällärde H:r Jacob Hofren ... Mattz Kållionens Skattehemman ... igenom ett wist slutit kiöp medh bem:te Mattz kommit till att bebyggia och besittia ... Och såssom Mattz och Anders Kållioser sedermera emot samma kiöp klandrat i mening sielfwe att inbörda hemmanet ... och aldenstund som åfwan förmält ähr Capellanen H:r Jacob Hoffren ähr lagligen kommen till åffta bem:te hemman [Colliola], Fördenskull i fölie af Kiöpe brefwet sampt i consideration af föregående skiähl och dedh 1, 2 och 10 Cap: Jord: B: L: L: blifwer här medh Capellanen H:r Jacob Hoffren, des hustru och Erfwingar, Mattz Kållionens hemman till dömt); KA mf. ES 2009 (oo 14) Iisalmen käräjät 14.–16.8.1700 s. 355 (Coadiutorn H:r Jacob Hoffren uppå Prästebohletz wägnar); KA mf. ES 2009 (oo 18) Iisalmen käräjät 1.–3.10.1704 s. 266 (Capellan H:r Jacob Hoffren); KA mf. ES 2009 (oo 19) Iisalmen käräjät 14.–15.8.1705 s. 209; KA mf. ES 2010 (oo 21) Iisalmen käräjät 11.2.1707 s. 57. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 257 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 290; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #403; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 86 (12.9.1688, Proponerade Rector Magnificus att Jacobus Hoffrenius Wiburgensis begärer testimonium. Som Consistorium intet hade honom sigh bekant, och hans inspector h. Prof. Lagerlööf war intet tillstädes, som samma person lärer känna, så slötz, att dhet dröyes medh testimoniumet tills man får tala med h. Prof. Lagerlööf). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 224, 230; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 808 (Lithovius Taulu 35); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6100; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 99, 99; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 25; H. Soininvaara (†), Hoffrén-suvun Savon haara. Genos 64 (1993) s. 108; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2770.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Hoffrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3888>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.