Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 31.8.1698 Anders Kajander Andreas, Viburgensis U547. Vht mahdollisesti: Kivennavan kirkkoherra Anders Cajander U233 († 1689) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Tartossa 31.8.1698. — Apulaispappi Tohmajärvellä (1704). Tohmajärven 2. kappalainen 1705, isonvihan aikana vt. kirkkoherrana siellä ja Joroisissa 1714–15. Tuli viimein mielisairaaksi. † 1731.

Pso: Helena Sylvester († 1761).

Appi: Tohmajärven kirkkoherra Johan Sylvester 2536 (yo 1677, † 1725).

Vävy: Luumäen kirkkoherra Jonathan Gestrinius, myöh. Gestrin 5544 (yo 1727, † 1764).

Vertaa: Tohmajärven kappalainen Anders Cajanus U621 († 1730).

Viittauksia: KA mf. ES 1801 (gg 23) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 26.9.–4.10.1704 s. 119 (Det bleef Allmogen af Tohmajerfvi Sochn förhållet att Cappellan dersammastädes H: Greels Portanus (katso U489) är nyligen genom döden afgången, Och dess medelst bem:te tienst Vacant och ledig, då dhe blefwo tillsporde hwilken dhe utj bem:te sahl: H:r Greels ställe till Cappellan igen åstunda? hwarpå så Arendat: Wälbet:de Petter Schult som nembdemännerne Och närwarande bem:te Sochns Tingz lag eenhällel:n Voterade på Coadjutoren Wällärde H: Anders Cajander, åstundandes dhe hans persohn så mycket mehra som icke allenast ett skickeligit och ährbart lefwerne fört uthan och medh Gudztienstens förrättande een berömlig åhöga och flijt Församblingen till största nöije tijdh effter annan wijsat, hwilket dheras uthlåtande bleeff på begäran annoterat och till laga bewijs bem:te H: Anders Cajander meddelt och Extraderat). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1478. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 288; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 107; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 103, 138.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kajander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U547>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.