Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Simon Sonnerus Simon Georgii, Cumoensis 2598. Vht: talollinen Kokemäen Sonnilan kylässä Jöran Markusson († 1657) ja Anna Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1677/78 Sonnerus Sim. Georg:ii Cum _ 134. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Simon Sonnerus. | Adj. Min. in Nyby postea | Collega scholæ Raumoënsis. | obiit. — Apulaispappi Marttilassa (1683), erotettu 1698. Rauman triviaalikoulun alempi kollega 1699–1713. † isonvihan aikana.

Pso: (jo 1684) Sofia Mattsdotter Judius (‡ 1722).

Sukulainen(?): sotilas Johan Sonnerus 4072 (yo 1694/95).

Lanko: huittislainen talollinen Matias Ruolenius 2457 (yo 1676, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 178b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #228; KA mf. ES 1749 (cc 10) Marttilan käräjät 28.6.1682 f. 101v (Vertaa 1426), (cc 11) Marttilan käräjät 23.–24.1.1683 f. 7v (Coadjutoren H:r Simon Sonnerus kom drucken för Rätta); KA mf. ES 1750 (cc 12) Marttilan käräjät 22.–23.1.1684 f. 1 (... emellan honom [Sacellanus H:r Mathias Judius] och dhes Måg Coadjutoren H: Simon Sonnerum ...); KA mf. ES 1847 (kk 10) Marttilan käräjät 5.–7.8.1693 s. 272 (Skomakaren Mickel Tulle beswärade sig öfwer medhhielpparen H:r Simon Sonnerus, hwilcken andra Böndagz afton hafwer öfwerfallit honom på Prästegårdz åker här i Socknen medh åthskillige smäde ordh och Swordom); KA mf. ES 1848 (kk 12) Marttilan käräjät 11.–12.10.1695 f. 367 (Förekom Nembdeman Michel Matzsson i Kiukas och tillijka med des hustro Hebla Michelsd:r beswärandes sig öfwer Coadjutor Wällärde Simon Sonnerus, hwilcken kallat bem:te Hebla till Trul Käring, begiärandes, att han kunde påläggias beskyllningen bewijsa, eller efter lag plichta. Jatkuu (kk 13) Marttilan käräjät 6.–8.2.1696 f. 194v); KA mf. ES 1849 (kk 14) Marttilan käräjät 29.–30.1.1697 f. 193 (Coadjutor H:r Simon Sonnerus fordrade af sin Swärmoder Sahl: Cappellans Matthiæ Judij Enckia Hustro Margeta Hindricsdotter), Marttilan käräjät 15.–16.10.1697 f. 387v (Coadjutor Wällärde H:r Simon Sonnerus angaf Predikantten Robert Rancken 3130, för det han nu under Tingz tijden i andra stugan skall haf:a slagit honom på Munnen; Begiärandes att han derföre plichtta måtte), 388v; KA mf. ES 1849 (kk 15) Marttilan käräjät 22.–23.8.1698 f. 306 (För detta Coadjutor Wällärde H:r Simon Sonnerus); KA mf. ES 1850 (kk 15) Marttilan käräjät 13.–14.10.1698 f. 370 (Coadjutor Wällärde H:r Simon Sonnerus och des Swåger Simon Matzson i Jutila); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 30.–31.8.1675 f. 75 (Till Simonis Georgij i Sonnila begäran förordnades aff Rätten Matz Thomasson i Gråtila och Thomas Matsson i Ylistaro att uthmätha hans witterlig geld här i Sochnen, så wijda debitorerne den tillstå, men finnes dher iäf uthi, innehålles till lagh och rätt); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 8.–9.9.1679 s. 112 (Henrich Jörensson i Sonnila een bördzrättz bondhe förekom nu och sadhe sigh ingådt medh sina Yngre brödher Jacob, Markus, Simon och Michel Jöransöner, Sampt Systren Walborgh Jörensdotter een wenligh förlijkningh om all dhet Arf som dhem i löst och fast efter dheras föräldrar Jören Markusson och Anna Henrichzdotter tillkommer som förlijkningz Skriften af den 7 Septembris dhet wijdare uthwijsar ... Nembden intygadhe den yngste brodhren wara myndigh och sin 24 åhr Gammal, Henrich Jörensson ähr Elste brodhren); KA mf. ES 1935 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 2.–4.10.1705 f. 366 (Collega Scholæ i Raumo Stadh, Wyrdig och Wällärde H:r Simon Sonnerus); KA mf. ES 1936 (mm 46) Kokemäen käräjät 4.–6.7.1707 f. 376; KA mf. ES 1937 (mm 47) Euran käräjät 12.–14.2.1708 f. 83; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 3.4.1682 s. 14; KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 3.8.1699 (Höraren uthi Trivial Scholan wällärde H:r Simon Sonnerus, hwilken logerar uthi Teukus Gårdh, näst widh Thomas Thomasson Käki, framsteegh berättandes, att denne Käki offta hållit stoort owäsende medh sin Modher, kallandes henne åthskillige gånger, Gl: Sathan, Gl: Aas, Diefwuls hampn och skapnadh), Rauman RO 7.8.1699; KA mf. ES 1396 (r 7) Rauman RO 23.11.1703; KA mf. ES 1396 (r 8) Rauman RO 2.5.1704; KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 10.4.1705 (Collegan här wed Triwial Scholan, Wähllärde H:r Simon Sonnerus, lätt opwijsa een Testament-Skrifft, daterad d: 31 Julij 1701, oprättadt emellan honom och hans Hustru, Sophia Judia, förmälandes huru dhe hwar annan hafwa Testamenterat, all deras ringa Egendom i löst och fast, att alldeles behållas af hwilckendera, som af dem längst lefwer, effter som dhe förmäla sig ingen Egendom på någondera sijdan ärfft, så och att dhe nu redan så ållderstegne, att dhe inga Bröst Arfwingar kunna sig förmoda), Rauman RO 8.4.1707, Rauman RO 22.3.1709, Rauman RO 5.4.1709, Rauman RO 19.6.1711, Rauman RO 30.6.1712. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Simon Sonnerus fick förmaning"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #228. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 434; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 277.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Sonnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2598>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.