Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Pehr Wallenius, myöhemmin Wallius Petrus Henrici, Fenno 1426. Vht: Naantalin tullinhoitaja Henrik Simonsson (luult. Naantalin kappalaisen poika) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1660/61 [Wallenius] Petr. Henrici Fenn _ 64. — Kosken Tl. kappalainen 1671. Marttilan kirkkoherra 1679. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1675. † Marttilassa 1682.

Pso: ~1672 Barbro Svensdotter (Juvallenius, † 1709).

Veli: naantalilainen porvari Axel Wallenius 2214 (yo 1672/73).

Tyttärenpoika: Jääsken kirkkoherra Petter Warell 5401 (yo 1723, † 1753).

Veljenpoika: sotilas Samuel Wallius 3059 (yo 1683).

Veljenpoika: naantalilainen porvari Anders Wallius 3651 (yo 1690).

Vävy: katselmuskirjuri Johan Homenius 3177 (yo 1684, † 1705).

Pson sisarenpoika: aliluutnantti Håkan Ekelund 5033 (yo 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän käräjät 25.–26.6.1661 f. 61 (Företredde Tullnärens i Nåndaall Wälförståndigh Hinrich Simonssons och hans broders Samuel Simonssons ibidem fullmechtigh Sigfredh Larsson be:d och tilltalte Jacob i Rijais by och Rimittö Sochn, om eet förgylt Sölfbälte, såsom deras Moder hustro Margareta Matzdåtter skall hafwa lembnadt hoos sin dåtter Margareta Simonsdåtter, denne Jacob Matzssons i Rijaiss nu warande hustros Moder); KA mf. ES 1748 (cc 8) Marttilan käräjät 5.–6.2.1679 f. 60v (Futurus Pastor Ehrewyrdige H:r Petrus Wallius); KA mf. ES 1749 (cc 10) Marttilan käräjät 28.6.1682 f. 101v (H:r Simon Sonnerus 2598 skall haft otilbörligit tahl om bem:e Sahl. Kyrkioheerde), Marttilan käräjät 3.–4.10.1682 f. 158v; KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 16.–17.8.1693 s. 343 (Det påstår fuller Sahl. Hindrich Simonssons Son Hindrich Hindrichsson i Nåendahl tillijka medh des Swägerska hustro Barbara Swensdotter sig icke wara skyldige betahla); KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 13.–16.10.1684 f. 650v (Opå fordom Kyrckieheerdens uthi Nyby Sochn, Sahl: H:r Petri Henrici Wallij Enckias, dygdesamme hust:o Barbro Swensdotters Fullmechtiges Ryttmestarens Manhaftigh Johan Hammars wägnar, framträdde för detta Häredzdomaren uthi Hallickå Häradh, Wälbet:de Gabriel Melartopæus, och kärde till Henrich Greelsson i Mennisto om een post penningar, han henne skall skyldigh wara); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 5.2.1662 (Jören Axelsson Lijnwefware klagade öfuer Studenten Petrus Henricj, som hadhe med sijna finger neglar sorgat hans ansichte, begärte at hans blod wijter måtte af fremmande män beskodas och honom her ifrån rätten et bewijss till Consistorium meddelas der till nempdis skoda hans såår, Grels Knudtsson och Madz Jörensson Såra mol Bal med wilia 11 Cap:), Naantalin RO 5.3.1663 (Petrus Henrici Studiosus, kärde till Michel Jacobsson Tasainen, om ett puust såm Michell hadhe slagit Tullnärs Hinrich Simonssons Leghe poike, Madz Madzsson be:dt på gatan), Naantalin RO 25.8.1663 (Bertill Nilsson Fendrich, klagar öfuer Studenten Petrum Henrici), Naantalin RO 20.2.1664 (Petrus Henricj Studiosus, fullmechtigh giordt af Andrea Jac: 1155), Naantalin RO 10.2.1665 s. 4 (Kom för rätta Hinrich Hinrichsson medh sijn brodher Petrus Henrici, Studiosus, klagade, huru Simon Bergz Tobackz Compagnis underhafuande, Hinrich Jacobsson, Jörenn Sigfredzsson, och Hans Ryttare, hadhe nu den 9 Februarj nestförleden, kommit till Tullnähr Hinrich Simonssons Hwss, Och köpt af Tulnärs hustru Gertrud Persdotter Toback ...), Naantalin RO 11.8.1669 s. 14 (Tullnären Oloff Larsson 643, kärde till Hinrich Simonssonn såm hafuer till sigh Arrenderat aff wälb: h:r Åke Sölf:rsparre hans Frelsse godz här i Finland), Naantalin RO 14.10.1670 s. 17 (Hinrich Simonsson hadhe skickat sijn Son, Wällärde D: Petrum Henricij at swara be:te Organisten, katso 2214), Naantalin RO 2.6.1675 s. 21 (Ähn klagar Tulnären Oloff Larsson 643 öf:r Hendrich Simonsson beskyllandes honom, att han sender här ifrån uth sijn noot aff Staden, och när Gudh gif:r them lijtet fisk, så förtulla the thet litzla fisk. Men när the fåå någon större Summa, föra the them till Guldranda och intet uthi Staden, begiärandes att the hålla theras bååt och noot under Guldranda och intz uthi Staden. Affsades att Hendrich Simonsson niuter sijn fiskwatn under guldranda särskilt obehindrat lijka medh andra luondomaa Inbyggiare otullat), Naantalin RO 12.6.1678 s. 12 (Jörön Jörönsson Gestgifware i Nådendahl kärde till Hendrich Simonssons Söner, Hendrich, H:r Peer, Samuel, Axel och Sal: Hanses Son Hendrich, om om wälde uppå een åker Täppa, som effter Landzhöfdingens skrijfwelsse war Inrymt under gästgifwaren Jörön Jörönsson, der aff halfwa the nederhuggit gården, then bårtfört, hwar till sigh, och låtit aff Boskapen nedertrampa Brådden, Jörön till skada; Hendrich Hendrichsson swarade uppå sijna Bröders wägnar ...), Naantalin RO 22.1.1679 s. 1 (Ibland andra ährender kom för rätta Dn: Petrus Henrici Kyrckioherre i Nyby Sochn, och tiltalte sin Broder Hendrich Hendrichsson (katso 3651) om insatte saker som aff theras Fader Wäl:t Hendrich Simonsson är tillfallen aff arf skiffte uppå hans anpart, begiärandes dem löös, och sijn Fader må sielff effter sijn wilia handtera dhem ... Men effter Ehrewyrdige och höglärde Professor och Pastor Loci Mag: Andreas Petræus medh sijn skrijfwelsse tillijka medh Kyrckiowärden begiära aff Rätten att Hendrich Simonssons saker Arresteres hoos Hendrich Hendrichsson, hwadh hoos honom ähro, till des att thet blifwer Clarerat om Kyrckiones geld, för een muradh graff i Munckechoren innom gallerwärcket, och medh dhem, det och bleff aff Rätten bewiliat. The saker som ähro hoos Axel Hendrichsson 2214 i een kista både pening:r gull, Sölf:r och Koppar skola Inventeras för ähn the uthtages, och aff them som them taga böör lengden underskrijfwas), Naantalin RO 22.1.1679 s. 2 (Hwadh peningar belangar som i Ståckhålm är tagit till läns uthaff Hendrich Simonssons Söner, det upskiutes till Consistorium Academicum, der Dn: Mag: Andreas Petræus 540 är sielff personligen till swars), Naantalin RO 22.1.1679 s. 2 (Dn: Petrus Henrici klagar sigh att han medh sijna bröder haf:r åffta Molesterat sigh för Kyrckioherrens geld, men icke des wijdare kommit, begiärandes ett Attest, att han kan wijdare sökia sijn Rätt i Consistorio Ecclesiastico), Naantalin RO 28.3.1679 s. 6, Naantalin RO 2.4.1679 s. 7, Naantalin RO 24.2.1682 f. 3 (Hindrich Hindersson begäradhe Arest på den kistan som står hoos Jören Kollonen, och skall S: H:r Per Wallio tilhöra, Emedhan som han förebär, sigh hafwa at fordra af H: Peer, ährflytandes af Sahl: Samuels arff), Naantalin RO 29.9.1682 s. 49 (Kyrkioherdhens i Nyby Sahl: H:r Per Wallj Son Samuel b:d beklagadhe sigh öfwer sin fader broder Axell Hindersson 2214, det han den 27 huius om afftonen kalladhe honom in i sin Stugu, der han straxt begynt honom afkledha, Jämwähl hår rifwit och slagit, så at han et blånat hafft på Axelen, hwar effter han medh bara Skiortan måste uthi gran gårdhen rymma, För uthan sådant hadhe han, och tagit hans hatt i går af hufwudhet på gatan, wetandes der till ingen skiäligh orsak), Naantalin RO 2.4.1685, Naantalin RO 30.5.1685 (Qvartermestaren Matthias Hässlingh, dhen så wähl på sine egne som sine Intressenters dhe Saxla boors medh flere andre byiars wägna, föredrogh, huru såsom för någon tijdh sedhan hafwer warit een twist medh Sal: Tullnären wäll:t Hindrich Simonsson, den eet hemman i Guldranda possiderade, om des Notedragandhe under Pölle). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI), 104 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 503, 507, 508; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 28; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. (220); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. (361). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 432, 435; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 206.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Wallius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1426>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.