Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Påhl Boge Paulus Gustavi, Satacundensis 2602. Vht: Kokemäen kirkkoherra Gustaf Boge 767 (yo 1650, † 1688) ja Anna Gjös. Ylioppilas Turussa 1677/78. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Paulus Boge. | Sacellanus in Cumo. | obiit 1721. — Kokemäen kirkkoherran (isänsä) apulainen 1687. Harjavallan kappalainen 1690. Kokemäen vt. kirkkoherrana isonvihan aikana 1713–21, joutui tällöin pahoinpidellyksi kieltäydyttyään naittamasta tytärtään eräälle venäläiselle luutnantille. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1712. † Kokemäellä 1721.

Pso: 1:o (jo 1687) Maria Johansdotter Thuronius († noin 1704); 2:o (?) Elsa.

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Vävy: ratsutilallinen Porissa Jeremias Stenius 4633 (yo 1701, † 1764).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #232; KA mf. ES 1926 (mm 14) Kokemäen käräjät 5.–7.7.1687 s. 190 (Kyrckioheerdens härsammastädes Son Wällärde H:r Paulus Boge), 213; KA mf. ES 1929 (mm 22) Kokemäen käräjät 11.–12.1.1692 s. 30; KA mf. ES 1931 (mm 33) Kokemäen käräjät 18.–19.1.1698 f. 8v; KA mf. ES 1932 (mm 35) Kokemäen ylim. käräjät 28.11.1699 s. 1116–1153 (emellan Johan Grelsson Teini, med dess Fader Grels Grelsson ifrån Rytzälä by, och Cumo Sochn, och Cappellanen dersammastädes Wördige och Wähllärde H:r Påhl Boge, angående någon tiufnad. Jutussa mainitaan myös kappalaisen lasten præceptor Studenten Andreas Häggbergh 3784); KA mf. ES 1932 (mm 36) Kokemäen käräjät 7.–8.5.1700 s. 550; KA mf. ES 1932 (mm 37) Kokemäen käräjät 25.–26.6.1701 s. 685 (opå Cappellanen Herr Påhl Boges wägnar dess Swåger Landt Fiscalen Wälbetrodde Engelbrecht Stare); KA mf. ES 1933 (mm 37) Kokemäen ylim. käräjät 16.9.1701 s. 49; KA mf. ES 1851 (kk 20) Kokemäen ylim. käräjät 7.8.1703 f. 249–251v (emellan Cappellan Wällärde H:r Paul Boge Kärande, och för detta Bonden på ett Hemman i Rytzelä Grels Johansson Teini sampt des Son Johan Grelsson Swarande, angående någon hoos Cappellan A:o 1697 om Wåhren begången tiufnad som bemälte Swarande äro angifne före, och dömbde att Restituera, sampt Böta 3 dubla Böter); KA mf. ES 1935 (mm 44) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1705 f. 318, Kokemäen ylim. käräjät 13.5.1705 f. 598v; KA mf. ES 1967 (nn 9) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–24.2.1692 f. 50v (Capitein Wälborne H.r Jacob Finckenberg opwijste Kiöpebrefwet om Runsas Ryttarehemman dat: d: 30 Julij 1691, hwar medelst Caplan j Cumo wällärde H:r Paulus Båge, sin Bördz och Rustningzrättigheet försällier till wälbem:te H:r Capitein för 600 D:r K:m:t, begärandes att det lagl:n opbiudas måtte, hwilcket honom bewilliades och Runsas hemman första gångon Lagligen opbödz, hwar emot Gustaff Eskelson j Niemis och Carl Gabrielson j Härmälä, som nästa Byrdemän giorde inspråk), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–5.7.1692 f. 174v; KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 22.8.1698. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 21–22, 31; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #232. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 208; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 169.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Påhl Boge. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2602>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.