Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Johan Waenerus, myöhemmin (1656) Thuronius Johannes Thuronis, Kyroensis 662. * noin 1630. Vht: Hämeenkyrön kirkkoherra Turo (Thuro Theodori, † 1667) ja Valborg Abrahamsdotter. Hämeenlinnan pedagogion oppilas noin 1642. Porin triviaalikoulun oppilas noin 1643. Ylioppilas Turussa sl. 1648 Vaenerus Joh. Thuronis [Turonius _ 23‹¿›]. Merkintä Indexissä Thuronius Joh. Thuronis _ 33. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Johannes Thuronius, [Fratres, Kyroënses.] | Philosophiæ Magister et Rector Scholæ Triv. Biörneburgensis Vigilantissimus, hinc Præpositus et Pastor Cangasalensis emeritus. Obiit A:o 1702. Stipendianomus 24.10.1649. Respondentti 5.1650, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1650 – sl. 1651. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1652 – sl. 1654. Respondentti 1654(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 19.12.1654, pr. Abraham Thauvonius 14. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1655 – sl. 1655. Respondentti 19.4.1656 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 5.6.1656. Oraatio 18.1.1660. — Porin triviaalikoulun konrehtori 1659, rehtori 1666. Kangasalan kirkkoherra 1672. Lääninrovasti s.v. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1660, synodaaliväitöksen preeses 1672, saarnaaja 1690. Valtiopäivämies 1680. † Kangasalla 30.4.1701.

Pso: 1:o 1651 Kristina Henriksdotter (Juslenius) († 1668); 2:o Margareta Hansdotter Gode (elossa 1727).

Serkku: Ansekülan kirkkoherra Josef Mojerus 769 (yo 1650, † 1682).

Veli: logiikan ja metafysiikan sekä fysiikan professori, FM Anders Waenerus, myöh. Thuronius 663 (yo 1648, † 1665).

Veli: kihlakunnantuomari Henrik Thuronius 1514 (yo 1661/62, † 1676).

Poika: Kangasalan kirkkoherra, FM Abraham Thuronius 2439 (yo 1675/76, † 1714).

Poika: Turun hovioikeuden ent. asessori Johan Thuronius, aatel. 1719 Törnecreutz 2727 (yo 1679, † 1722).

Poika: Askaisten kappalainen, FM Petter Thuronius 4195 (yo 1696, † 1722).

Poika: hovioikeudenneuvos Henrik Thuronius 4196 (yo 1696, † 1746).

Lanko: Messukylän kirkkoherra Måns Wallaeus 111 (yo 1640, † 1686).

Lanko: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691).

Lanko: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Lanko: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Särki, myöh. Rubellius 1014 (yo 1653/54, † 1687).

Lanko: kamarikirjuri Gustaf Gode 2101 (yo 1670/71).

Vävy: Harjun kappalainen Påhl Boge 1941 (yo 1667/68, † 1695).

Vävy: Ruoveden kirkkoherra, FM Krister Frisius 2252 (yo 1673, † 1693).

Vävy: Harjavallan kappalainen Påhl Boge 2602 (yo 1677/78, † 1721).

Vävy: Karkun kirkkoherra Johan Enckell 2961 (yo 1681/82, † 1739).

Vävy: Kangasalan kirkkoherra Elias Enckel 2962 (yo 1681/82, † 1721).

Vävy: Spångan kirkkoherra, FM Henrik Alanus 3243 (yo 1685, † 1721).

Vävy: Harjun kappalainen Johan Lydius 3572 (yo 1689, † 1713).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b, 198b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #50; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (24.10.1649); KA valtakunnanregistratuura 26.7.1647 f. 244 (Bref till Cammaren för een Kyrckia opå 30 D. S. M:t ... Tafwaste Kyro Kyrkio, som nu skall wara i wärket, till hielp och des fortsättningh), 5.7.1672 f. 280 (Bref för Mag. Johan Thuronio på Præpositura och Pastorat i Kangasala vppå Consistorij recommendation), 15.5.1673 f. 80 (Till Biskopen och Consistoriales i Åbo för H:r Lorentz Creutz U27 om hans iure patronatus i Kangasala), 24.7.1701 f. 572 (Fullmacht för Magister Abraham Thuronius 2439 att wara Kiörckioherde wid Kangsahla Pastorat uti Åbo Stift uti framledne Magister Johannis Thuronii ställe), 19.1.1702 f. 34 (Till Consistorium i Åbo swar, angående Mag. Thuronij Enkias ansökning om nådeåhr); KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 22.–23.6.1655 f. 177v (Cronones Befallningzman Wällförståndigh Henrich Kalia Insinuerade i Rätten Trenne Studentens Johan Turonis Daniel Henrici 722 och Abrahami Ikalensi 766 supplication De Dato d: 20 Junij 1655 dess inehåld således lydde, at gestgiffware Matz i Punojby haffuer dem mz onyttige Mun öffwerfallit, tå dhe forderskap aff hono: begärade. Jatkuu 10.–12.10.1655 f. 195 Madz Punoj anhölthe aff Daniell [Henrici] förlikningh och Uthfäste 1 Stutt och 1 T:na Haffra, der mz Daniel war tillfredz och åthnöigder); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 6.10.1684 s. 38 (Oplystes första gångon Probstens i Cangasala Ehrwördige och Höglärdhe Magistri Johannis Thuronij här i stadhen Liggiande gårdh och grundh huilken han till Conrectoren H: Henricum Paulinum 1870 för 370 D:r Kopp: M:t försålt hafwer, som köpe brefwet Dat: Cangasala Prestegårdh d: 7 Januarij 1680 uthwijsar); KA mf. ES 1963 (nn 4) Hämeenkyrön käräjät 17.–18.11.1643 f. 29 (Cappellanen her Thuro Theodorici), Hämeenkyrön käräjät 5.–7.6.1645 f. 171 (nu warande Cappellanens her i Kyro wellerde herr Thures Theodorici Uthgifna skrift Dat: den 9 Septembris A:o 1636, förmelande opå Tookola hemman Under 3 öres Skat, som hans, herr Thures, hustrus Walborgh Abramsdåtters rette Federne ähr, huilcket förs:ne hemman, åftabe:te herr Thuro medh sin Kähra hustrus och barns godha Consentz och samptyckia, icke allenast Uthj be:te sin Uthgifna schrift Uthan och nu förrätta Muntligen tillstår och bekenner sigh hafwa tilsagt försålt och förährat sin kähra Swåger förbe:de Sal: herr Jören Erici och hans rette Ärfwinger, katso 769. Tuokkolan Naskin tilan omisti 1600-luvun alussa Valborgin isä, Hämeenkyrön kirkkoherra Abrahamus Henrici, † 1615); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 7.–9.6.1660 f. 493 (Kyrkioheerden i Kyro, Wörd:e och Wällärde H: Thuro Theodorici); KA mf. ES 2001 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 6.–7.6.1667 f. 1054v (Kyrkiohärdenn H:r Thuro); KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan käräjät 17.–18.6.1678 f. 291 (Probsten och Kyrkieheerden Höghwällärde Mag: Johannes Thuronius); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–30.9.1679 f. 670v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan käräjät 19.–20.6.1682 s. 571; KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 5.–6.9.1687 s. 357, 363, Kangasalan käräjät 18.–20.2.1689 s. 999, Kangasalan käräjät 20.–21.6.1689 s. 1105; KA mf. ES 1967 (nn 9) Kangasalan käräjät 16.–18.6.1692 f. 137; KA mf. ES 1968 (nn 11) Kangasalan käräjät 11.–12.6.1694 f. 246 (Capellanen utj Cangasala Wällärde H:r Johan Enkel kom nu för Rätta och klagade öfwer Fendrichen Wälb:ne Carl Rundel på sin Swär Faders Probstens och Kyrckioheerdens Ehrewyrdige Mag:r Johan Thuronij å Palo Ryttare hemmans wägnar); KA mf. ES 1972 (nn 21) Kangasalan käräjät 11.–12.3.1704 f. 230. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V), 42 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 422, 425, 467, 469, 470; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 46, 258, 263; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. (125); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 213, 219; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 131 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 349, 486, 487, 490, 499; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 345 (5.7.1672), 361 (15.5.1673); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #50. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4392; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 259, 268; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 272, 274; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 107; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 404 (Törnecreutz Tab. 1); H. Impiwaara, Antti Thuronius ja hänen sukunsa. SSV 26 (1942) s. 28; R. Sumelius, Några randanteckningar till släkten Thuronius' genealogi. SSV 31 (1947) s. 122; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #969D, 972D, 2031G, 2190D, 2599D, 2619D, 2778R, 3910R, 3914G, 3915R, 3959D, 4010G, 4208D, 4392R, 4420G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 54; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #310D, 901, 1252, 1695R, 2030, 2362, 2787D, 2946R, 3139G, 3320D, 3387, 3757R, 3785R, 3844–3846, 4255.

Doria gratulantti

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Thuronius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=662>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.