Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Gustaf Boge Gustavus Pauli, Satacundensis 767. Vht: Harjun (Ylöjärven) Mäkkylän omistaja, kapteeni Påvel Kristoffersson († 1637) ja Elisabet Kristoffersdotter tämän 1. avioliitossa. Kasvatusisä: Messukylän kirkkoherra Severinus Matthiæ Birkelman († 1660, katso 3024). Ylioppilas Turussa sl. 1650 Båghe Gust. Pauli _ 39. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1650/51] Gustavus Boge. | Sacellanus in Cumo, tandem Pastor Ibidem. Obiit A:o 1688. Respondentti 19.12.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Stipendianomus 20.6.1655. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1655 – sl. 1655. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1657. — Messukylän kirkkoherran apulainen Teiskossa 1657. Kokemäen kirkkoherran apulainen 1662. Harjavallan kappalainen 1668. Kokemäen kirkkoherra 1674. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Kokemäellä loppuvuodesta 1688.

Pso: Anna Simonsdotter Gjös († 1693).

Isäpuoli: Messukylän kirkkoherra Måns Wallaeus 111 (yo 1640, † 1686).

Poika: Harjavallan kappalainen Påhl Boge 2602 (yo 1677/78, † 1721).

Poika: Kokemäen pitäjänapulainen Simon Boge 2603 (yo 1677/78, † 1732).

Poika: vouti Gabriel Båge 2964 (yo 1681/82, † 1728).

Veljenpoika: Harjun kappalainen Påhl Boge 1941 (yo 1667/68, † 1695).

Sisarenpoika: ylioppilas Jonas Sarin 3156 (yo 1684, † 1691).

Lanko: kornetti Gabriel Gjös 112 (yo 1640).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 17a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #64; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (20.6.1655, s.d.); KA valtakunnanregistratuura 27.2.1689 f. 110 (Fullmackt för H. Hindrich Paulinus 1870 , at wara Kyrkioheerde i Cuhmå Försambling ock Åbo Stifft ... såsom Cuhmo Försambling i Åbo Stifft är förmedelst Kyrkioheerdens H:r Gustaf Boijes dödelige afgång nyligen worden utan Siälesöriare); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 9.–10.7.1674 f. 21 (Vice Pastorens Wyrdige och Wällärde H:r Gustavi Boges Attest den 9 Julij 1674), Kokemäen käräjät 17.–18.12.1674 f. 81v (Kyrkieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Gustaff Boge), Kokemäen käräjät 16.–17.7.1675 f. 38 (Matthias Jöransson Lipponius ifrån Biörneborgh fordradhe nu hoos Kyrkieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Gustavum Boge 10 D:r 16 ö: Kop:r m:t som han för en Hatt hans Sahl: brodher D:no Johanni Lipponio 1865 skall skyldigh blifwit); KA mf. OS 489 (1a) Kokemäen käräjät 30.–31.7.1677 f. 115 (warit Landbonde på Kyrkieheerdens Wällärde H:r Gustaf Boges Hemman i Williä), Kokemäen käräjät 7.–8.9.1677 f. 168; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 26.–27.5.1679 s. 66 (Cappellanen här i Sochnen Wällärde H:r Simon Polfviander 1584 förekom nu och gaff Rätten tillkänna, huru såsom Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Gustaf Boge hafwer nästledne tridie dagh Påske opå ett Bröllop i Cauckaritza by öfwerfallit honom medh skamlösa ord), Kokemäen käräjät 20.–21.1.1680 s. 12 (Cronones Befal: Wälbet: Erich Kempe förekom nu och på Kyrckioheerdens Wörd: och Wällärde H: Gustavi Boges wegnar framtedde den Högl: Kongl: Hofrättz resolution af d: 7 Aprilis 1679 der uti förmäles at Klockarens Son Daniell Larsson skall för sin beskylningh emot Kyrckioheerden Lagföras och dömas. Jutun käsittely jatkuu ylim. käräjillä 5.5.1681 s. 163), Kokemäen käräjät 20.–22.9.1680 s. 72, Kokemäen käräjät 7.–8.6.1681 s. 269; KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 8.–9.12.1682 f. 233; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Kokemäen käräjät 11.–13.3.1685 f. 71 (Williä); KA mf. ES 1927 (mm 18) Kokemäen käräjät 5.–7.8.1689 s. 299 (wällärde H:r Paulus Boge opå sin Moders dygdesamma hust: Anna Simonsdotters wägnar, hwilcken nu efter sin Sahl: Man Nådeåhr åthniuter), 305, 324; KA mf. ES 1963 (nn 4) Vesilahden käräjät 20.–21.2.1646 f. 240 (i Mäkikylä, hoos Captens S: Påll Christåffersons efterlefwerska, H: Lijsbeta Christoffersdåtter); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan käräjät 12.–13.7.1658 f. 259 (H: Gustavi Pauli i Runsas drengar), Pirkkalan käräjät 14.–15.2.1659 f. 327 (Kärde Johan Påfwellsson i Mäkikylä till Wälborne Sal: Arfwedh Wittenbergz Ombudzman Elias Berdtram om eett Hemmans bördzrätt i Keijerfwi som hans Moder H: Elizabeth Christophersdotter till Lijfztidh hade warit donerat, men efter Hoon trädde till annat gifte, Haf:r hoon det mist, och sedermera af H:s Mai:t H:r Gustaf Wrangell donerat, och sedan genom Kööp kommit Under högb:te Gref Wittenbergh), Pirkkalan käräjät 14.–15.2.1660 f. 456 (Beswärade sigh H:r Gustaus Paulij i Runsas Boge öfwer Thomas Erichsson i Swoiais, huru såsom han i förleden Sommars hånom twänne hans Brax nät Uthur deres Samfälte Fiskewatn i Wahando Under sin Skogzteegh, Hattaron Uthmark skall aff händt hafwa, begiärandes han derföre Lagligen plichta måtte, der emooth protesterade Swoiainen Läggiandes i Rätten för detta Lagläsarens Wäl:t Anders Michellssons Doom breeff deruthinnan hånom tilldömes een teegh i be:te Hatturin Uthmark), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 23.–24.2.1660 f. 476 (Förekom D:nus Gustaus Båge på dhe Runsas boers aff Birkala Sochn wägnar, och framladhe Lagmans doomen ågongen emellan dhem och dhe Lemmakala boer aff Kyro Sochn aff Dato den 6 Feb: 1658), Pirkkalan käräjät 23.–24.11.1660 f. 523v (Capellan H: Gustaf Pauli), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 22.–23.2.1661 f. 546v (Framkom för Rätten H:r Gustaus Pauli coadjutor uti Teisko Cappelgeldh), 547; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.2.1669 f. 20v (Företrädde Leut: Manhafftigh Gabriell Carllsson ifrån Härmälä, och på Bängt Jönssons wegna, kärde till Johan Pållss: i Mäkikylä om Hans Hustrus Arff, som effter Hennes brodher Sal: Påhll Phållsson qwarblefuet är, Huilket alt aff Johan Phållsson Possideras, och icke derföre andra sijna syskon något beskeedh giordt, Huar till han swaradhe och sade sin brodher weedh Utreesandhet 1655 på Pålandh, Skänkt och giffuit Hans dotter Kirsten be:d Alt huadh som effter honom bliffua skulle, förebärandhes icke mehra warit ähn 5 Nöött och 4 T:or Rågh, des för uthan Hans brodher H: Göstaff 1 oxe, 1 Häst och 2 T:r Rågh uthi hans från waro tagit), Ylim. käräjät Messukylän pappilassa 25.9.1671 f. 365 (emellan Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Måns Wallæum och hans Stiufbarn, angående den förlijkningh som Johan Påålsson Båge i Mäckylä haf:r klandrat Uppå och der om äre twistige ... deres Sal: Moder); KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.9.1680 f. 884 (Ombodzmannen på Tammerfors Johan Jacobsson Båga, katso 2304); KA mf. ES 1964 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 31.5.–2.6.1681 s. 175 (Kyrckioherden i Cumo Wyrd: och Wällärde H: Gustaf Båge ... Nothedrächt under Limola Åker); KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20–.24.3.1684 s. 1377. — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 516, 543, 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 23, 31, 36; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 21, 23, (30); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 37, 42; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #64. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 206; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2866R, 4001D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2362, 2868R, 4255.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Boge. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=767>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.