Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Jesper Sorrenius, myöhemmin Soreen Jesperus Georgii, Nylandus 2616. Vht: Mustlahden Sorrin talollinen Karjalohjalla Jöran Klemetsson († 1676) ja Valborg. Ylioppilas Turussa 1677/78 Sorrenius Jesp. Georg:ii Nyl _ 135. — Ahvenkosken kartanon kirjanpitäjä Pyhtäällä (1703). Omisti Kirkkonummen Sperringsin rusthollin vuodesta 1706. † 1711...1715.

Pso: 1:o 1697 Katarina Johansdotter Thauvonius tämän 3. avioliitossa († 1698); 2:o (jo 1703) Anna Katarina Twilling († 1750).

Pson edell. aviomies: katselmuskirjuri Bror Anberg 2188 (yo 1672, † 1692).

Appi: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 178b; KA mf. ES 1755 (cc 25) Kemiön käräjät 30.9.–3.10.1698 s. 446 (På Bruuckz-Förwaltarens Johan Thorvöstz wägnar föredrog dess Fullmechtige Jesper Soreen); KA mf. ES 1884 (ll 8) Kirkkonummen käräjät 28.2.–1.3.1687 f. 48 (Ryttmestaren Edel och Manhaftigh Isach Twillingh); KA mf. ES 1886 (ll 12) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 13.–14.6.1695 s. 389 (Puukslagaren Christian Granbo fordrade effter des Swågers Corporalens Isach Twillingz bref af d: 11 Maij 1694 af Chergianten Axel Nyman); KA mf. ES 1887 (ll 15) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 31.1.–1.2.1698 s. 45 (Framledne Swen Hendersons Enckia hustru Catharina Thauvonia ... Enckians nu warande Man Jesper Soréen); KA mf. ES 1889 (ll 18) Inkoon käräjät 30.–31.10.1701 s. 695 (Dhet androg Mons:r Jesper Soreen ifrån Fagerwijk, huru som Ombudzmannen wid Antskog och Fiskiars Bruuk Wähl:t Henrich Henrichssonn, haar ... låtet Stemma honom till detta Ting att swara till den gield af 155 D:r Kopp:r m:t som bem: Henrich Henrichssonn af honom fordrar); KA mf. ES 1890 (ll 23) Kirkkonummen käräjät 9.6.1706 s. 477 (Dhet tillkänna gaf Bookhållaren Wähl:t Jesper Soreen, att han intet mera kan förblifwa eller hålla sig wid det Contract, som den 8. nästl: Janu: blefwet Uprettadt emellan honom och des nu mera framl: Swär Fader Ryttmestaren Isaac Twilling, angående Sperringz Rusthåld, efter som han Förnimmer som han eij förr afwetadt, eller wid Contraherandet blefwet anförmält, att samma Rusthåld häfftar för 50 D:r 17 ö: 1 p: Sölf:r m:t och 28 Cappar Spannemåhl Kongl: Maij: och Cronones rest, derföre bem: Sperringz redan twenne gånger wordet Upbudet); KA mf. ES 1892 (ll 27) Kirkkonummen käräjät 11.–12.2.1710 s. 263; KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 15.1.1706 s. 34 (H:r Bokhåll:s Sorens Attest af den 24 Aug: 1705); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 27.6.1683 (18.9. Rådhm:s Hindrich Hinderssons (katso 3716) hustru Margeta Isackzdotter Twillingh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171 (XXXVIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #149. — A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 28; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3558 (1715, Anna Catharina Tvilling, Inspectors Enkia), 4696 (1716).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jesper Soreen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2616>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.