Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Thauvonius Johannes Georgii, Halicoensis 13. * 5.10.1615. Vht: Halikon kirkkoherra Georg Thauvonius (Georgius Matthiæ, † 1650) ja Katarina Hansdotter Juusteen. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Tavonius Joh. Georgii _ 1. — Antskogin ruukinsaarnaaja Pohjassa 1648. Karjalohjan kirkkoherra 1656. † Karjalohjalla 7.2.1690.

Pso: Elisabet Kristersdotter Agricola († Suomusjärvellä 1723).

Serkku: majuri Jeremias Langman, aatel. 1653 Rosenklinga U96.

Veli: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679).

Veli: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 514 (yo 1645/46, † 1684).

Poika: ratsumestari Krister Thauvonius 1835 (yo 1665/66, † 1728).

Poika: Vihdin kirkkoherra Jonas Thauvonius 2738 (yo 1679, † 1715).

Lanko: Halikon kirkkoherra Mikael Steenbergius 12 (yo 1640, † 1681).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Vävy: Kiskon kappalainen Johan Winterus 1048 (yo 1654/55, † 1671).

Vävy: rykmentinpastori Johan Woivalenius 1801 (yo 1665/66, † 1689).

Vävy: katselmuskirjuri Bror Anberg 2188 (yo 1672, † 1692).

Vävy: kirjanpitäjä Jesper Sorrenius, myöh. Soreen 2616 (yo 1677/78).

Vävy: Pohjan kappalainen Henrik Colliander 3143 (yo 1684).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; KA valtakunnanregistratuura 20.5.1644 f. 311 (Öpet bref för Kirstin Erichsdotter på det hemmanet Förby I Biernö Sochn, att niuta fritt uthi sin lifztijdh); KA mf. ES 1747 (cc 7) Halikon ja Uskelan käräjät 3.–4.3.1651 f. 34 (S:ge Wälb. Paulus Justens Enkia hustru Kirstin Erichzdåtther, Maininiemi och Kimitto framladhe i Retten Eskell Peersons i Ammako handskrifft Daterat den 16 Junij Åhr 1640. lydandes at han hafwer tagit af sijn Leutnanpt Justen 7 Rijkzd:), 35; KA mf. ES 1881 (ll 3) Karjalohjan käräjät 5.3.1663 f. 5v (Framkom Manhaftigh Capitein Nilss Ollson ifrån Päldonkylä och Kiärdhe till Claes Erichson om hemmanet Lojantaipahl aff Siw stenger och Ett Mantall hujlcket han Claes af Merbe:te Capitens broder Casper Oluffson den 22. Maij 1652. för Trijhundrade Dahl: Enckelt Kopparmynt Kiöpt och nu sedermehra den 4. Augusti 1662. till Wyrdige H: Johan Thauvonium Kyrkieherde i Carisslojo såsom een fremmandhe för Fyrahundradhe Ottotijo Dahl: K:m:t opdragit och försåldt haf:r, begiärandes han Capiteinen, det han hemmanet såsom Rätt och Näste byrdeman för 300 D:r till sigh lösa och Byrda måtte), Inkoon ja Karjaan käräjät 4.–5.3.1664 f. 10; KA mf. ES 1882 (ll 5) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 7.–8.9.1670 f. 64v (Kyrckioherden i Carissloijo Wyrdighe och Wällerde H:r Johannes Thauvonius beswärade sigh öfwer dhe Tammisto och Kauckoila bönder, att dhe sin deel i Saris Stugun i Prästegården icke förfärdiga hwar af hans barn och Præceptoren om winteren stoor nödh lijda, emedan den gambla heel förfallen är), Karjalohjan ja Pohjan käräjät 29.–31.1.1672 f. 33v (Kyrkioherden Ehrewördige och Wällärde H:r Johannes Thauvonius inladhe i Rätten ett kiöpebreef Dat: d: 18 Septemb: A:o 1670 för mählandhe huru såssom han af Captein Lieutenampten Wälb: Johan Anders von d:r Pahlen sig tillhandlat hafwer Lohiantaipalo hemman för 500 D:r K:m:t ... och lätt han nu samma hemman första gången opbiuda, och war ingen som där emoth hadhe att säija. Myös 10.–11.6.1672 f. 36, 39v ja 27.–28.1.1674 f. 23v); KA mf. ES 1882 (ll 6) Karjalohjan käräjät 15.–16.6.1674 f. 27 (Emädan såssom Kyrkioherdens Ehrewördige och wällärde H:r Johannis Thauvonij Hustru dygdesamme Hustru Lijssbetha Christers dotter haf:r för 9 åhr sädan när Majoren wälb: Jeremias Rosenklinga war i Tysklandh stadder, tagit af Handelssman i Åbo wäl:tt Bengt Joenson 6 al:r grått klädhe á 5 D:r alnen giör 30 D:r K:m:t till een Ryttare kappa åth Majorens Swentiänare som för Mommola Ryttare Hemman uthredh), Karjalohjan käräjät 30.6.1675 s. 158, Karjalohjan käräjät 10.–11.9.1675 s. 170; KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 28.9.1685 f. 155 (Kyrkioherden Ehrewördigh och Wällärdhe H:r Johan Tavonius begärte att Rätten honom laga attest meddehla wille på dhen skada, som han A:o 1684 om hösten, genom wådeeldh lijda månde), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–21.7.1687 f. 170 (Låhiantaipal Ryttare hemmanetz bördzrätt uplystes nu tridie resan hwilket Kyrkioherden H:r Johan Wojvalenius af sin Swär Fader H:r Johan Thavonio för 800 D:r Kopp:r m:t kiöpt haf:r då framkom Kyrckioherdens Son Coadiutoren H:r Jonas Thavonius och begiärte att ingen Skiötning der å Extraderas måtte för än han munderingen betahlar, som ännu obetalt är), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 29.11.1688 f. 331 (Kyrkioherden uti Karisloijo Ehrewördig och Wällärde H:r Johan Thavonius upwijste Högwelborne H:r Landzhöfdingens resolution af den 15 Martij 1686, att hela heradet honom behielpelig wara skulle, till brandstod, hwarföre och emedan hela Nembden med tingzlaget bekende Elden af wåda wara löskommen uti en boda om dagen der ingen warit med Eld, och Kyrkioherden, förutan prästegårdz huussen, bårtmist öfwer 300 D: K:m:t; Altså bewilliades H:r Kyrkioherden brandstod af Karisloijo 3 ö: och Poijo S:n 2 ö: K:m:t eller 1 Kappa Span:l af hwar Röök, argm: 37 Cap: B: B: L: L:); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 5.–6.7.1689 f. 123v (Cronans lenssman anklagade Brita Thomasdotter i Karislojo Prästgård, för dett hon barn aflat med Jochim Johansson, Kyrkioherdens Son Ib:m hwilken nu berättas wara uti Rautalambi, och konan honom gärningen tillstår giort hafwa), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.1.1690 f. 11v (Kyrkioherden i Karislojo H:r Johan Thauvonius beswärade sigh öfwer Karislojo almoge, för det dhe intet opbyggia Prästegården effter huusse Syn ord:n uthan alle huussen odugl: äro, såssom och mycket motwillige finnas till att betala pastoralierne, begärandes att dhe derföre plichta måtte), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1691 f. 60 (Fältskäraren Mester Johan Wintler beswärade sigh nu som twenne tingh till förne, öf:r Hindrich Hindrichsson Ruth för dedh han för Några åhr sedan när han förnummit ded Fältskäraren begynte att frija till sin nu warandhe hustro Helena Tavonia, har ett skambligit tall begynt om henne); KA mf. ES 1886 (ll 10) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 15.–17.7.1693 s. 314 (Kyrkioheerdens Sahl: H:r Johan Thavonij Enckia dygdesamma hustru Elizabeta Agricola). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10 (1650. 22 Martii D:nus Georgius Thavonius Pastor Halicoënsis mortuus est); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 11 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. (278); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 259, 434. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 398; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1292 (Thauvonius Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #880D, 935D, 2784D, 2852D, 3765D, 3993D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3465D; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 154 (isä).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.