Helsingin yliopisto

Tiedot

(1690) Gabriel Forssteen Gabriel Gabrielis, Nylandus 3716. * Helsingissä 18.2.1671. Vht: helsinkiläinen raatimies, manttaalikomissaari Gabriel Henriksson Forssteen († paon aikana Stora Malmissa 1720) ja hänen 1. puolisonsa Emerentia Jakobsdotter Lund. Mainitaan ylioppilaana konsistorin registratuurassa 6.11.1690. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1692 – sl. 1693. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1694 – kl. 1696. Respondentti 1.6.1695, pr. Magnus Steen 2499. Turun hovioikeuden auskultantti 1695. — Turun hovioikeuden notaari 1697, kanneviskaali 1703, asessori 1710. † Tukholmassa 24.5.1717.

Pso: ~1705 Anna Katarina Wargentin († 1730).

Serkku: matematiikan professori, FM Magnus Steen 2499 (yo 1676, † 1697).

Veljenpoika: anatomian prosektori, KK Lars Forstén U1274 († 1768).

Lanko: Nurmijärven kirkkoherra Samuel Mechelenius 3366 (yo 1686/87, † 1720).

Viittauksia: HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 49 (Consultissimi Dn. Professoris Juris ex Inscriptione d. 6 Novemb. A:o 1690 habita, Auditores: ... Gabriel Gabrielis); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 5.6.1703 f. 250 (Advocatfiscals fullmacht i Åbo Hofrätt för Gabriel Forsteen), 3.8.1721 f. 72 (Inrikes civilexpeditionen, Till Stats Contoiret, at anordna Anna Catharina Forsten 100 D:r S:mt etc. ... Hos Oss har framl:ne Assessorens uti Wår Åbo Håfrätt Gabriel Frostens efterlåtne änkia, A. C. Forsten i underdånighet anhållit, at till dess torftige tillstånd, hwaruti hon med sine omyndige Barn stadder är, blifwa benådat med en dehl af de Sal:e Mans innestående Löningzfordringar); KA mf. ES 1887 (ll 14) Kirkkonummen käräjät 5.–6.3.1697 s. 247 (Råd Mannen och Mantahls Commissarien Wälbet:d Gabriel Hinderssonn anhölt igenom des insände Skrifft och Son Lorentz Forsteen om Laga Uthslag Uthi Saken med Rusthållaren Mattz Hindersson i Ingewallsby om det tahl som han bracht för Rådmannen och till förene här wid Retten är angifwet); KA mf. ES 1889 (ll 19) Kirkkonummen käräjät 8.–10.2.1702 s. 94–99 (Befallningz Mannens Sahl: Elias Backmans (katso 4709) ... effterblefne Enckia dygdesamme Margreta Arensbeck, som nu mera är gifft med Crono Befallningzmannen wälbetrodde Petter Forsten); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 26.11.1659 (Dito anklagade Hendrich Sigfredhsson Månss Steen (katso 2499) at han medh sin Broder och 2 sine Swågrar hafwer öffwerfallit honom på gathan medh hugg och slagh, hwilcken trätt bleff skutin till förlijkningh. Månss Steen och hans broder ähre medh Hendrich Sigfredsson förlijkte men hans Swåger Gabriel Hendrichsson be:dh som tienar hooss Regementz Skrifwaren Lunden är inthet tillstädes, ehuru wäll han är lagligen blifwen Citerat, så hafwer han lijkwäll icke Comparerat eller teedt sine Laga förfalls witne); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 8.5.1680 (Rådhmenner blefwo i Sahl: Erich Clemetzons stelle Hendrich Jabel, och i Mårten Johansons stelle Gabriel Hendrichsson), Helsingin RO 16.8.1682 (bleff Rådman Wäl:t Gabriel Hindersson, Härdagzman för denne Staden), Helsingin RO 27.6.1683 (18.9. Rådhm:s Gabriel Hindrichzssons hustru Emerentia Jacobs dotter ... Rådhm:s Hindrich Hinderssons hustru Margeta Isackzdotter Twillingh (katso 2616)); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 8.12.1686 (Sahl: Margeta Hindersdotters Arfwingar Rådhmännerne Claess Hindersson, Hindrich Hindersson, Agneta Hindersdotter, Sahl: Rådmans Larss Hinderssons och Sahl: Rådmans Måens Steens Arfwingars Fullmächtige wäl:tt Gabriel Hindersson å sin och deras wägna framsteegh betackade Rätten för meddeelt Citation i går på wäfwaren Johan Hausman ... deras Sahl: Systers ägendom ..., 15.12. Rådstugu Rättens utslag emellan Sal: hust:o Margeta Hindersdotters Arfwingar kiärande, och hennes Sal: mans framledne Hindrich Hinderssons Bagares måg Linwäf: Johan Hausman swarande, angående arf de Twista om ... hennes Sal: mans Hindrich Hindersson Bagares Arfwing:r och dotter barn af den första hustrun ...); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 8.4.1689 (Förekom Rådman Gabriel Henderson och gaf Rätten til kienna huruledes Rådman Jacob Reimers (katso 4473) honom hoos h:s N:de H: Landzhöfd:n angripit till heder och ähra), Helsingin RO 2.9.1689 (Häradzskrifwaren Aron Valstenius (katso 266) Inlade i Rätten en Suppliqve beklagandes sigh om sin hustrus Möderne som icke skall wara afwittradt för än som hans Sal: Swärfadher Rådman Hendrick Henderson trädde i Andra gifften, der hoos begierandes ett Extract af Inventariumet hwar om Enckian blef tilsändt igenom Rådman wäll:t Gabriel Henderson at swara på samma Inlaga ..., 25.9. Styf Swermodher Margeta Twillingh ... Rådmannen Gabriel Henderson ... sin Sal: Broders el: Vallsteni Swärfaders begieran i sin lifztijdh); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 30.3.1691 (Gabriel Henderson å sin Swägerskas hust: Margreta Twillingz wägnar ..., 26.10. Sahl: Rådmans [Hindrich Hindersons] Sohn Petter Hinderson); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 8.7.1695 s. 117 (framledne Rådmans Hendrich Hendersons Arf:r ... å Sterbhusetz weg:r h:r Gustaf Tönnerus 2582 och h: Petter Henderson); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 18.6.1698 s. 159 (Erich Sten (katso 2499) ... sin sahl: Morsysters h:o Agneta Hinders dotters Sterbhuus ... sahl: Stakens E:ia), Helsingin RO 26.10.1698 s. 177 (Rådman Gabriell Hindersson Insinuerade Inventarium öfwer sin sahl: Systers h:o Agnetha Hindersdotters qwarlåtenskap, lydande på 5119: 28 ö: k:m:t), Helsingin RO 29.10.1698 s. 220 (Emedan dygdesamma h:o Såphia Arfwedzd:r Favonia (katso 1422) bewijste sigh uthlagt till sahl: Anders Michelssons Begrafningz omkåstnat 15: 3: k:m:t dett dess qwarlåtne E:ia h:o Anna Claessd:r sielf skrifftel: tillstådt; Altsså bör sådana 15: 3: k:m:t af det arf uthbetalas som henne effter dess sahl: Fahrsyster h:o Agneta Hindersdotter tillfallit); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 8.2.1699 s. 10 (hust:o Anna Claesdotters medarfwingar utj Sahl: hust:o Agneta Hindersdotters Sterbhuus ... Altsså blefwo dhe Närwarande Arfwingarna här om tillsporde, som woro Erich Steen och des Syster Son Måns Crantz (katso 7114), Item Gabriell Forsten och Aron Wallstenius (katso 266)), Helsingin RO 9.12.1699 s. 30 (Sentens Uthi denn wed Kiembners Rätten afdömbde och under denne Rätten lagwalde Saaken emellan Rådmannen Wähl:t Gabriel Hinderssonn å des Broders dotters, hust: Anna Claesdotters wegnar, med dess Mans Houtboistens Johan Holms Consens, Fullmechtige, sampt å sine egne, som och Interessenternes wegnar kärande, och Welb: Fru Beata Gyllenhierta, Swahrande, angående Gieldzfordran), Helsingin RO 11.2.1699 s. 66 (Alldenstundh een dehl uthaf framledne hust: Agneta Hindersdotters arf:ar, Nembligen Befallningzman Petter Forsten med dess Broder Gabriell, förre heredzskrifwaren Aron Wallstenius och Erich Steen för detta anhållit att alla dhe som hafft ägendomen under hender skulle des uprichtige handterande Edeligen betyga ...), Helsingin RO 15.3.1699 s. 93; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 3.2.1700 s. 6 (Gabriel Henderson Forsteen förmantes afläggia Borgare Eedh det han och lofwade med dett första effterkomma), Helsingin RO 21.4.1700 s. 94 (Rådhmannen Wähl:t Gabriel Henderson ... des framledne Systers hustru Agneta Hendersdotters Gårdh ... samma gårdh effter det her i Rätten inlagde inventariumet befinnes wara på dhe Fyra hufwudarfwingarne fördelt som är Rådhmannen Hendrich Hendersson, Gabriel Henderson, Clas Hendersson och hustru Elisabeta Hendersdotter 1/4 dehl på hwardera ... Mantahls Commissarien Forsteen), Helsingin RO 14.5.1700 s. 106 (Mantahls Commissarien Magnus Forsteen), Helsingin RO 12.1.1701 s. 2 (Oppå Gabriel Fårstens ansökande blef honom bewilliat Burskap ..., 13.2. upkom bem:te Forsten och stälte i Caution Rådhman Gabriel Henderson och Petter Burgman på 6 åhr, och aflade så Borgare Eedh, niuter Ett Åhrs Frijheet och betahlar Buhrpenningar Fem dahl:r Sölf:r m:t emedan han är Borgare Son), Helsingin RO 23.3.1701 s. 54 (Emedan Rådhman och Kämbnärs Præses Wähl:t Gabriel Henderson, såssom een af dhe Älste här i Staden, lärer hafwa bästa underrättelsen om Råågången här om kringh Stadz Skougen, som Landtmätaren Wälbet:de Niclas Avander 3801 har nödigt, till Carthans inrättande; Altså förordnas merbem:te H:r Rådhman till samma förrättningh, adjungerandes sig till hielp de af denne Stadz Borgerskap och inwånare, som han förmenar der widh någon underrättelse kunde widh handen gifwa); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 2.3.1703 s. 13 (framl: Rådman Hindrich Hinderss:s Arf:r dygdesame Matrona hustro Margeta Twilling och dess Stiuf Son Seg:r Gabriel Hindersson); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 30.1.1704 s. 16 (Nybårgaren Hindrich Hinderson Forsten instälte sig medh sine Cautionister handelsmännerne Gabriel Forssteen och Magnus Crantz, hwillka uthfäste gå för honom i bårgen på 6 åhr, aflade sin Edh, will ehrnära sig genom handell, niuter ett åhrs frijheeth ifrån näste Walburgi); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 10.7.1705 s. 89 (Krigzmans huus Bookhållaren Erick Hellsing (katso 3892) ... Cämbnär Præses, Rådman Gab: Hinderson ähr medh honom i Swågerlag), Helsingin RO 16.8.1705 s. 148–168 (2.12. Uthi Saken emellan Schallmeijblåsaren Sahl: Johan Holms Enckia Hustro Anna Claesdåtter, kärande, och Collega Scholæ H: Daniel Kijl 3630a Swarande, Angående dedh hon påstodh och angif:t Kijlen hafwa med henne Afladt dedh af henne d: 17 Octob: 1702 Födde Barnet, ähr detta Rådhstugu Rättens dohm afsagdt i Hellsingfors d: 2 Decemb: Anno 1705. Dedh har fuller Rådhman Wähl:t Gabriel Hinderson å sin Broordåtters Skallmäijblåsaren Sahl: Johan Holms Enkia hustro Anna Claesdåtters wägnar ... Anna Claesdåtters Man Skallmäijblåsaren Johan Holm blifwit i Nyenskantz begrafwen d: 2 Februarij 1702 som och eij tillfyllest 8 dagar tillförne skall hafwa aflijdit ...); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 1.7.1707 s. 79 (Handellsman Caspar Ewerding tillhandlat sig Sahl: handelsman Arfwed Bergmans Styf Söners Erich och Hindrich Forsteners gårdh), Helsingin RO 26.8.1707 s. 97 (handelsman Sahl: Hindrich Hindersons Söner Erich och Hindrich Forstener, Såsom sielf myndige); KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 16.3.1708 s. 23; KA mf. ES 1173 (b 9) Porvoon RO 13.6.1704 (Mantahls Commissarien Måns Fårsteen befullmechtigat aff sin Swärfader Herman Detterding, katso 2683). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 245 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 56, 144, 204, 205, 265, 322, 408, 444, 445, 524, 593; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 136, 291, 297; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 121 (5.2.1730, ‡ enckiefru); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #221. — F. Landgrén, Släkten Forssteen från Helsingfors. SSV 5 (1921) s. 75; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 397; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 204; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2175G, 2606G, 3641R, 4263G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 153; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #9000 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #22, 968, 971, 1332, 3463R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Forssteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3716>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.