Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Jakob Wendalius Jacobus Jacobi, Nylandus 2619. Kotoisin Uudeltamaalta. Turun katedraalikoulun oppilas 18.3.1672 (in cl. I colleg., Jacobus Jacobi Lojoensis. ‹Tämä?›). Ylioppilas Turussa 1677/78 Wendalius Jac. Jacobi Nyl. _ 135. — Perniön Kosken ruukinsaarnaaja. Inkoon kappalainen 1692. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Pohjan kirkkoherra 1720 (kuoli ennen virkaan astumista). Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1705. † 1721.

Pso: ~1693 Helena Andersdotter Ståhlfot tämän 2. avioliitossa († 1738).

Pson edell. aviomies: Inkoon kappalainen Jakob Lanaeus 1879 (yo 1666/67, † 1692).

Appi: Inkoon kappalainen Anders Ståhlfot 828 (yo 1651, † 1676).

Veljenpojan pojanpojan pojanpoika: kihlakunnantuomari Albert Johan Lignell 13012 (yo 1817, † 1873).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 14.3.1693 s. 101 (Sahl: H:r Anders Ståhlfootz Arfvingar eller i des wegnar Cappellanen uthi Ingo Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Wendalius); KA mf. ES 1886 (ll 12) Inkoon käräjät 13.–14.3.1695 s. 223; KA mf. ES 1887 (ll 15) Inkoon käräjät 26.–27.1.1698 s. 6 (Cappellanen Wyrdige och Wähllärde H:r Jacob Wendalius anhölt om een Närmare werdering å dhe Saker och Pertzedler, som Inspect: Wälbet:de Robbert Höijer Låtit angrijpa efter dess Skrifware Cappellanens Swåger famledne Erland Ståhlfoot, för dhen giäldh han blifwit till Höijer Skyldig), 8, Vihdin käräjät 2.–4.3.1698 s. 226 (Såssom Capplanen Wyrdige och Wähl Lärde H: Jacob Wendalius befinnes hafwa kostat å dess Broders Gårdz Fougdens wijd Kourla framl: Gabriel Jacobssons Begrafning förl: Wåhras, till 40. D:r Kopp:r M:t, med hwad Kyrkian bordt för Lägerstad och annat, sampt Kyrkioherden för Testamente och Lijk Predijkan, och dhet mera han uthlagdt tillsamman räcknat; Altsså och emedan hwarken dhe andre Gabriels Arfwingar /: warandes han ogifft och Barnlöös :/ Broder Sonen Carl Henderssonn i Pullola och Syster Sonen Henrich Mattson i Surniemi eller Leutnanten Wälb:ne Lorentz Hästsko, hwilken effter dess tillstående och opgifwen Lista innehafwer Gabriel Jacobssons Qwarlåtenskap), 227, Lohjan käräjät 7.–8.6.1698 s. 333 (Carl Henderson i Pullola fordrade 16 D:r K:m:t med Interesse, af Johan Carlsson i Jachoa, som Carls Swär fader Erich Nielsson, 1690. Lähnt honom), Vihdin käräjät 25.–27.6.1698 s. 407 (Uppå Capplahnens H:r Jacob Wendalij och Carl Henderssons i Pullolla wijdare anhållan, såssom närmaste Arfwingar effter Leutnantens Wälb: Lorentz Hästskoos Fougde widh Kourla framl: Gabriel Jacobssonn, att komma till Richtigheet med bem:te herr Leutnant, om hwad ägendom effter honom blefwet och Leutnanten innehafwer); KA mf. ES 1888 (ll 16) Inkoon käräjät 23.–24.1.1699 s. 14 (Effter Capplanens Wyrdige och Wähllärde H:r Jacob Wendalii anhållan, blef det Ransakatt om det hemmanet i Uthan Åker af Ingo Sochn, som skall wara indehlt till Capiteins Boostelle), Inkoon käräjät 24.–25.5.1699 s. 474 (Caplans Bohlet Uthanåcker ... Brandstodh); KA mf. ES 1889 (ll 20) Karjaan käräjät 2.–3.6.1703 s. 314 (Cappellahn i Ingo Försambling Wyrdige och Wähllärde H:r Jacob Wendalius anhölt om Bördzbref för een Ung dreng benembd Gabriel Matsson ifrån Suurniemi by af Karis Sochn och Karis Loijo Pastorat, som skall wara uthi Kannegiutare Lähran i Åbo, Och Såssom twenne ährl: och Boofaste Män Henrich Johansson och Isach Johansson if:n Pafwola by Eedel:n intygade och dhe af Nembden och andre tillstädes warande, hwilcka der om Underrettade woro, iembwähl wed handen gåfwo, att bem: Gabriel Matsson, är Födder af ächta Säng och ährlige Förälldrar i benembde Suurniemi by och hemman, warandes Fadren Bonden dersammastädes nu mera Framl: Matz Henrichsson och modren hans hustru Anna Jacobzdotter, som effter honom blefwet Enckia och nu är i Lifwet sampt å merbem: Suurniemi hemman boandes, hwilcka hans Förälldrar hafwa uti dhe yngre åhren hafft denne deres Son der hemma hoos sig, men å dhe senare åhren haar han warit hoos des Moder Broder ofwannembde Cappellan Wendalius, der han till Läsande worden hållen och informerat, och kunde ingen annat säija eller förebära, än han stelt sig tillbörl:n och wähl; Altså blifwer detta till Laga bewijs der öfwer Uthdeelt); KA mf. ES 1889 (ll 21) Inkoon käräjät 14.5.1704 s. 216; KA mf. ES 1891 (ll 25) Inkoon käräjät 29.–30.10.1708 s. 900 (Capplanens H:r Jacob Wendalij hustru Elena Ståhlfoot); KA mf. ES 1892 (ll 26) Inkoon käräjät 23.10.1709 s. 503 (Elldzskada. Myös 20.–21.1.1710 s. 98); KA mf. ES 1892 (ll 27) Karjaan käräjät 15.–16.6.1710 s. 544; KA mf. ES 1892 (ll 28) Inkoon käräjät 9.–10.5.1711 s. 140 (Det tillkänna gaf Capplanen H:r Jacob Wendalius, att han eij wijdare kan eller förmår bruka och förestå Capiteins Bostellet Uthanåcker, än till nästa Laga Fardag, efter som des Follk förl: höst uthi den inkombne Farsothen och smittosamme siukdomen med döden afgådt, Upsäijandes Fördenskull samma hemman), Inkoon käräjät 9.–10.5.1711 s. 177 (Sand till de Lijkz mera betäckning som af de hwilcka uthi den Smittosamma Siukdomen och farsothen denne tijden afgådt, blefwet begrafne å Kyrckegården och i Kyrckan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 461 (Jac. Vendelius), 462 (Johannes Wendelius); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #151; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 11; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 169 (1678:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 373, 382, 407; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 156, 201; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1609 (1714), 2797 (1715), 4035 (1716), 6038 (1720).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Wendalius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2619>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.