Helsingin yliopisto

Tiedot

1666/67 Jakob Lanaeus Jacobus Jacobi, Nylandus 1879. Kotoisin Uudeltamaalta. Ylioppilas Turussa 1666/67 Lanneus Jac Jacobi Nyl _ 90. — Inkoon kappalainen 1677. † Inkoossa 1692.

Pso: noin 1681 Helena Andersdotter Ståhlfot tämän 1. avioliitossa († 1738).

Pson seur. aviomies: Inkoon kappalainen (Pohjan nim. kirkkoherra) Jakob Wendalius 2619 (yo 1677/78, † 1721).

Appi: Inkoon kappalainen Anders Ståhlfot 828 (yo 1651, † 1676).

Poika: varalaamanni, asessori Anders Lanaeus 4922 (yo 1706, † 1747).

Poika: Norrtäljen ja Östhammarin pormestari Jakob Lanaeus 5120 (yo 1709/10, † 1730).

Vävy: Inkoon kappalainen Henrik Astenius 4498 (yo 1700, † 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; KA valtakunnanregistratuura 24.1.1684 f. 32 (Confirmation på Hemmanet Uthanåkerby i Ingå Sochn till Capelans bord), 30.8.1689 f. 874 (Til Consistorium i Åbo, att Kongl. Maij:t agreerar, hwad de giordt angående Ingå Pastorats besättiande ... hwartill I förmählen Eder hafwa uti anledning af Kyrkio ordningen för någon tijd förordnat Capellanen uti Tenala H. Mathiam Krook 2161; men församblingen sig däremot satte för den orsaken, att bemälte H:r Mathias icke sökt deras vocation och laglige kallelse; begiärandes störste dehlen af dem, att deras egen Capellan H. Jacob Lanæus därtill befordras måtte); KA mf. ES 1884 (ll 7) Inkoon käräjät 23.3.1682 f. 59v (Effter Capellanens Wäll:de H:r Jacob Lanæi begeran blef Ransakat om Uthanåker hemmans legenheet effter han dedh nu optaga will, och bekende Nembden det warit uti 40 åhrs tijdh aldeles öde, alz inga huuss, under 1 Tunnas utsäde åker, och icke mer, alz intet Ängiar och ringa skogh. Och stelte desse för sigh i Borgen Clemet Matzson i Kusans och Erich Matzson i Westanqwarn), Inkoon käräjät 17.1.1683 f. 26v, Inkoon käräjät 8.2.1684 f. 36v, 37v; KA mf. ES 1884 (ll 8) Inkoon käräjät 16.3.1685 f. 42 (Capellanen uti Ingo Sochn Wällärdhe H:r Jacob Lanæus betackadhe på dhedh underdånigst hans Kongl: Maij:t för hans Kongl: Maij:tz Allernådigste Nådhe, i dhedt honom Caplans hemman i Ingo förundt är, men såssom dhetta hemmanet nu aldeles ödhe, och utan dhedh ringaste huus är; Altderföre bedher han att Sochnen wille wara honom behielpeligh, till att föra timber och upbyggia huus der på, Emedan Caplans bohl är lijka som Prästegården publique, och intet honom särdeles eller hans Erfwingar tillhörer; då swaradhe een dehl af Allmogen sigh willia hielpa H:r Jacob, medh Timberss förandhe och dagzwärken, allenast att dhedh blifwer dhem uti Längden till ingen tunga), Inkoon käräjät 24.6.1685 f. 95 (Caplan uti Ingo Wördigh och Wällärdhe H:r Jacob Laneus, beswäradhe sigh öfwer Morten Jönsson uti Utan Åker, för dhedh han utan låf, 1:o Nidrifwit och upbränt på Cronans hemman, som honom nu till Caplans bohl anslagit är, een stufwa och på samma tompt satt sitt stall igen. 2:do kastadt muldh och Grus på hans Humblegårdh, och humble stängren borttagit. 3:o Slagit Caplans bohletz Rydia, om ½ parm höö, nu uti 4 Åhrs tijdh, 4:to Skall Morten, på Caplans Boletz tegh, upgräfwit sin brun, och giordt sigh Humble Gårdh. 5:to Intager Morten, flere stänger Jordh, än honom tillkommer), Inkoon käräjät 8.–10.3.1688 f. 89v (Emedan Cappellanen i Ingo Wördig och Wällärde H:r Jacob Lanæus beswärar sig öfwer Bredz åbor för dett dhe uth hugga skogen som å hans Cappellans hemman delt är, och weden ännu å stranden ligger dher dhe ingen bördzrätt äga); KA mf. ES 1885 (ll 9) Inkoon käräjät 20.1.1690 f. 14v, Inkoon käräjät 26.10.1691 f. 169; KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 14.3.1693 s. 101 (Cappellanens framledne H:r Jacob Lanæi Enkia i Ingo hustru Helena Ståhlfoot, lät opwijsa ett Inventarium på den befindtelige egendoom effter bem:e hennes Mann, doch uthan werderingh), 103. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #94. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 373; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #729G, 4230D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lanaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1879>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.