Helsingin yliopisto

Tiedot

26.9.1651 Anders Ståhlfot Andreas Benedicti, Smolandus 828. Vht: Hammarlandin Eckerön kappalaisen talossa asunut Bengt Andersson (jonka veli Eckerön kappalainen 1632–42 Erlandus Andreæ yo Uppsalassa 3.1622 Smolandus) ja Gunilla Jönsdotter. Ylioppilas Turussa 26.9.1651 Ståhlfoot Andr. Bened:i _ 43. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1651] d. 26 Sept. Andreas Benedicti Ståålfoot. Stipendianomus 7.4.1652. Respondentti 5.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Stipendianomus 4.6.1652. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1652 (Jakob Forladiuksen sijaisena) – sl. 1652. Oraatio 20.3.1653. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. Respondentti 2.1655, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 10.11.1655 (Lidén ja Gyllenius), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. — Petter Waldin kirjapainon hoitaja Turussa tämän kuoltua v. 1653. Petter Thorwösten ruukkien (Antskog ja Mustio) saarnaaja Uudellamaalla (1658). Armovuodensaarnaaja Lokalahdella 1670. Tuomiokapitulin valtakirja Lokalahden kirkkoherraksi 1671, mutta ei saanut virkaa. Inkoon kappalainen 1672. † hukkui Inkoossa syksyllä 1676.

Pso: Märta Andersdotter Mansnerus († 1676).

Poika: Rõngun ja Tarvastun kirkkoherra Anders Ståhlfot 2520 (yo 1677, † 1715).

Veljenpoika: Erland Ståhlfot 4064 (yo 1694/95, † 1712).

Lanko: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Vävy: Inkoon kappalainen Jakob Lanaeus 1879 (yo 1666/67, † 1692).

Vävy: Inkoon kappalainen (Pohjan nim. kirkkoherra) Jakob Wendalius 2619 (yo 1677/78, † 1721).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 180b; HYK ms., Smål. osak. matr. #62; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (7.4.1652, 4.6.1652); KA valtakunnanregistratuura 8.4.1673 f. 37 (Remiss till Biskopen i Åbo för ehn Caplan ... hurusåsom Grefwe Gustaff Leijonhufwudh, hafwer Oss underdånigst ingifwit, at een Prästman H. Andreas Stoolfoot, är emooth hans willia satter till Caplan i hans Grefskapp uthi Ingå Sochn, och dhen han dijt ärnade Hinricus Elosinius 972 blefwin derifrån hindrader, anhållandes vnderdånigst att denne wedh Capelans tiänsten erhållas må); KA mf. ES 3233 (Åland 5) Hammarlandin ylim. käräjät 3.1.1642 s. 88 (Framträdde för sittiande rätt Brijta Hans Hindrichssons Stiuffdottär i Booda, och gaff tillkänna att H: Erlandus Andræ Sacellanus i Ekäröö Haffwär Hänne besoffwit i Diäkänböle i förledän pingzdagh 1641), Hammarlandin käräjät 28.3.1642 s. 90 (Sijdst framhades her Erland för rätten, och alfwarlig:n förmantes i Jesu nampn att bekänna rätta sanningen, då sade han: inthz är iagh barnfadren. Tillspordes honom, om han då hade beställa mz Kånan, då swarade han: litet eller alz inthz ... fältes Her Erland effter Gudz Lagh Levit: 20 V. 10 såsom och effter Werldzligh Lagh Högm: B: C: 5 till döden. Her Erlandz hustro fälte månge tårar, och wille icke honom förskiuta ... och badh om nåder och icke rätten. Doch uti all underdånighz och ödmiukhz hemstält alt detta gudj och den högl: Kongl: Hoffrätt i Åbo, och önsker här opå en nådigh och önskeligh resolution); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Ahvenanmaan maakäräjät 23.8.1658 f. 145v (För allom som detta mitt öpne bref hända at få läsa eller läses höra betyger och Witterligit gjör iag Nielss Persson Psilander, detta som Rettan Heredzhöfdinge på Ålandh åt åhr effter Christj bördh 1658 d: 23 Aug:, när alment Heredzting hölts opå Castelholms Slott etc. Framtredde för sittiande Retten skickelige Unge Person Ehrlandh Bengtsson Ståhlfoot (katso 4064) gifwandes tillkenna huru han een rum man tijdh hade warit till tienst och läro, hoos een Kannegiutare uthj Åbo Stadh och fattat lust widh samme Kannegiutare Embete at Continuera och framherda ... Witnesbördh ... blef af samptlige Nembden eenhälleligen witnat och betygat det förbenembde Ehrlandh Bengtsson ähr her opå Åhlandh i Hammarlandz Prestegieldh och Cappelans gården opå Ekeröen af een Ehrlig och ächta seng född, och at hans Fader hafuer warit Ehrlig och beskedelig Mann Sal: Bengt Andersson, sampt hans Modher Gudfruchtige och Hederlige S: H: Gunila Jönssdotter, huilka strax effter födelsen hafua låthet honom fram hafua till doop och Christendom, der till faddrar och witnen haf:r warit fordom Kyrkioherden der i Hammarlandh, Wyrdige och nu Sal: H: Matthias Simonis sampt Larss Nielsson i Torp, Henrich Person ib:m och Jacob Clemmetzson ib:m); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Kumlingen käräjät 17.9.1686 s. 64 (M:r Erland Stålfoot å sine bröder barns, Sahl: H: Anders Stålfootz arfwingarz wägnar, katso 1297); KA mf. ES 1881 (ll 3) Inkoon ja Karjaan käräjät 4.–5.3.1664 f. 10v (och i Caution stelt Bruks Predjkanten H: Anders Ståhlfoot), Inkoon ja Karjaan käräjät 2.–3.5.1664 f. 24v (Wällerde H: Anders Ståhlfoot); KA mf. ES 1882 (ll 6) Karjaan käräjät 26.9.1674 f. 80 (Sacellanus i Ingo H:r Andreas Ståhlfoth gaf tillkänna huru såssom han hafwer i Bellarby opbygdt een Stuga den tijdh han Bruukz Predikandt war, hwilken han ännu icke haf:r affördt till Ingo, för den owissheet som medh Cappellans tiensten där sammastädes alt här till warit hafwer, nu förledne Sommar hafwer någon elack menniskia gått in i Stugan), Inkoon käräjät 14.–15.6.1675 s. 88 (Cappelan här i Sochnen H:r Andreas Ståhlfoot inlade i Rätten dee Haga och Wästerkulla boers skrift dat: Martij 1675, af innehålldh, det dee hafwa efterlåtit H:r Anders, som i Sochnen inttet booställe hafwer, efter här inttet Caplans bohl finnes, att byggia i Wästerkulla by så månge Huuss som han nödhtorfteligen pröfwes kunna behöfwa, såssom och att hafwa sitt mullbete för sin ringa booskap); KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 14.3.1693 s. 101 (om 112 D: Kopp:r m:t Rest af Sahl. Kyrkioheerdens H:r Johan Krookz 432 E:a för det bem:e Ståhlfoot Predikat nådåhret för henne); KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 19.7.1693 s. 322 (witnes bördh om Daniel Andersson Ståhlfooth, som nu skall wara i Gullsmedz lära i Räfle ... hans fader Cappellan, nu mehra Sahl: H: Anders Ståhlfoot och Modren hustru Märta Mansnera); KA mf. ES 1924 (mm 11) Vehmaan käräjät 20.–21.3.1674 f. 10 (Kannegiuterij M:r Erlandh Bengdtsson ifrån Åbo Fullmechtigh af sin Brodher Caplaan uthi Ingo, Wyrd:ge och Wällärde H:r Andrea Benedicti Ståållfooth, kärde på bem:te sin Broders wägnar till fordom Pastoris uthi Låkalax, Sahl: H:r Erici Jacobi Schraderi Enckia, Hust: Walborgh Laarsdot:r om refusion och betahlningh för dhen Kåst och Förtäringh, der medh han Ståålfooth af egne medell ifrå d: 1 Maij 1671 då första nådeåhret exspireradhe, och till Septembri Månadh ejusdem anni, wedh Gudztienstens uppehållande uthi Låkalax, bådhe sigh såssom och Hustru och barn etc: uppehölt medh, dijt han af det Högwyrdighe Consistorio för en Pastore förordnadt och inlyst blef, in till dess bem:te Enckia Kongl: Maij:tz Allernådigste bref edt annadt Nådeåhrs prolonga:on och förordningh ifrå Ståckholm heemkom, begärandes effter som han i medler tijdh, som han af Consistorio till Pastoratet insadtes, hwarcken Pastoralia eller någon annan löön, in till dess Enckian om Hösten ifrå Ståckholm medh Kongl: bref af dato 10 Aug: 1671 heemkom, uthnööt, uthan alle tijdhen medh egen Spijss och medell sigh uppehölt, och straxt der efter mådte flydtias och begofwa sigh derifrån, adt han nu emoot Kåsten någon wedergälningh få kunde; Häremoot swaradhe Enckians Son Henricus Erici 1752 på sin Moders wägnar, adt Consistorium skulle hafua giordt emoot Kongl: Maij:tz bref af dato 17 Maij 1671 då dhe H:r Anders insadhe, sadhe adt hans Modher hadhe een annan nembl: H:r Johan Finnonium 1068 sin egen Mågh till Gudztiensts förrädtande); KA mf. ES 1925 (mm 12) Vehmaan käräjät 18.–19.10.1680 f. 51v. — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 229 (10.11.1655, respondens), 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 516, 521, 527, 548 (30.3.1653, suppl. att få succedera sal. M:r Peer Waldh), 574; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 36; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 15 (D:nus Andreas Ståhlfoth designatus pastor i Lokalax); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 223–224; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 289; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 359 (8.4.1673); P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #62. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 230 V#4417; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 168, 373, 380, 384; G. G. Molin, Smolandi Upsalienses I 1593–1625 (1955) #182; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2834R, 2884R, 4412G, 4417R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 54; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #814, 1362, 1528, 1582R, 2887R, 3003R, 3491; J. Pousar, Ståhlfot. Genos 73 (2002) s. 119.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Ståhlfot. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=828>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.