Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1678 Johan Paldanius Johannes Eliæ, Ostrobotniensis 2635. Vht: Kuopion pitäjänkirjuri Elias Paldanius U235 ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 1.7.1676 Johannes Eliæ Paldanius. Ylioppilas Turussa kl. 1678 [Paldanius] Joh. Eliæ Ostrob _ 135. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1678] Johannes Eliæ Paldanius. Ups. depos. — Kuopion 2. kappalainen 1693. † Kuopiossa 1693.

Pso: Anna Eriksdotter Brax tämän 1. avioliitossa.

Appi: Muhoksen kappalainen Erik Brax 411 (yo (1644), † 1698).

Vävy(?): Kuopion nimismies Henrik Hoffrén U580 († 1759).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #260; KA mf. ES 2004 (oo 6) Kuopion käräjät 14.–16.1.1686 s. 20 (Capitenen under denna Sockns Infanterie Wälb: H:r Erich Giööss framträdde och inlade 1685 åhrs indeelningz Jordebook, hwaräst Officerarnas booställe Specificeras, och ibland andra heeman upföres Safwilax heeman om 1½ skattm:r som Hans Pehrsson Taskinen eller H: Johan Paldanius åbor, som Capitenen till booställe anslaget är, beswärandes sig nu, att H:r Johan Paldanius uthi tillträdet och possessionen af samma hemman hinderlig är, och det twärt emoot höghwälborne H: Landzhöfdingens Immission af d: 9 Sep: förledet åhr, Anhållandes altså att Paldanius måtte der ifrån wijka, och heemanet medh dess pertinentier honom Cedera; H: Johan Paldanius inlade een Supliqve hwarutinnan han sin stoora fattigdoom, så wäll sin Gambla Moders och Syskons /: som een deel omyndige ähro :/ tillståndh beklagar, och begiärade han wedh sitt bördhe heeman laga fångh Manintineras måtte, Insinuerandes sahl: laglässarens Nicolaij Petrellij doom af d: 10, 11, 12 Jan: 1670 medh förmählan huru såssom Hans Taskinen hafwer försåldt sitt börde heeman till Elias Samuelsson, som ähr Paldanij Fader för 400 D: K:m:t hwilket kiöp den tijden Lagbudet och Lagståndet war ... Sentens ... dömes H:r Johan Paldanius sitt Laga fångh effter 1 Cap: Jorda B: L: L: till godo niuta, och sin bördz Rätt orubbat behålla); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 25.–28.6.1692 f. 61v (Capitein Wälb:ne Erich Göös berättade sigh optagit ett Cronohemman i Hanilax â ½ Skattm:r Räntta hwilcketz ägor äre samfelte medh Capplanens härsammastädes Wällärde H: Johannis Paldanij i samma by belägne börde hemmans ägor af Lijka Räntta och anhölte om deelning och skiffte dem emellan), Kuopion käräjät 26.–30.6.1693 s. 443 (Såsom Capitein Wälborne Erich Göös beklagadhe sigh än yttermera genom een inlagdh skrifft, att ehuru wähl det är bewilliadt skiffte emellan honom å des boostelles wägnar utj Safwilas och Cappellanens Sahl: H: Johan Paldani Erfwingar ib:m så wähl öfwer skogh som åker och Engh, som åtskillige Laga Förordningar utwijsa, att sådant Lijkwähl eij ännu wunnit sin framgångh ... Paldanj Enckia, Anna Erichz dåtter Brax ... [Paldanij 2 st: dreng] tagit hesten på en bönedag 1692 hemel: utur stallet, Första dag Pingst, hadhe Paldani broder Elias[!] under Kyrckiotijden giort det samma, och tridie gången Paldani Moor och hans hustrus Syster Beata på een Söndagh, sammaledes haar bem:te Esaias[!] åter nu i åhr på hel: Trefalldigheetz Söndaghen rånt hesten utur H: Capitains Stall), 450 (Munsterskrifwaren Under H: Öfwerstens Wälborne H: Joachim Von Cronmans Regemente och Capiteins Wälborne Erich Giööses Compagnie Carl Forstadius), Kuopion käräjät 18.–21.10.1693 s. 574 (Capellans Sahl: H: Johan Paldani Enckia hustru Anna Brax kärde till Capitain Wälb:e Erich Gööse, att han tillägnat sigh i åhr een hennes Skatte Engh á 4 Las); KA mf. ES 2007 (oo 8) Kuopion käräjät 23.–26.7.1694 f. 56 (Cappellanen Sahl: H:r Johan Paldani Enckia h:o Anna Brax inlade denne Rätz opskodtz domb af d: 23 October 1693); KA mf. ES 2008 (oo 11) Kuopion käräjät 15.–17.8.1698 f. 164 (Munster Skrifwaren Wählbetrodde Carl Forstadius, berättade sigh opå fordom Cappellanens, Sahl: Johan Paldanij Effterlefwerskas Hustru Anna Brax wägne ansökningar på åthskillige tijder försträcht Henne i desse framflutne swåre tijder, så till dess födo, som dess Börde Hemmans Safwilax maintin, dedh han betalt icke allenast så wähl Ordinarie som Extraordinarie uthskylder ... anhölt, att samme Hemman för dess fordran, honom fram för någon annan yppande Creditor till säkerheet inprotocolleras kunde); KA mf. ES 2008 (oo 12) Kuopion käräjät 21.–24.1.1699 f. 8 (Fordom Capellanens H:r Johan Paldanii hemman i Safwilaxby oplystes andra gången till des Successorem Matrimonii Munsterskrifwaren wählb:de Carl Forstadius, som dedh af Creditorerne sigh tillöst, hwar emot intet klandrades), 11 (Att dygdesamme hustro Anna Brasks nu mehra framledne Man Fordom Capellanen Sahl: Wyrdige och Wällärde H:r Johan Paldanius ähr för Fem Åhr sedan medh döden afgången och lemnat 2:ne barn som ännu lefwa, dedh besannade så wähl Prästerskapet som Nembden; Och som hon i förledne Novemb: Månadh trädt i annat giffte medh Munsterskrifwaren Wälb:de Carl Forstadius, Så bör hon /: hwillcket förr Wigselen bort skee :/ sedan Sahl: Paldanii gield lijkmätigt dedh 22 Cap: i Erfd: B: L: L: gulden ähr af den öfwerblifwande ägendomen gifwa sine barn i Fädernes Arf twå delar Secundum caput 16 i G: B: L: L: Anbelangande åfwannembde Sahl: Paldanii hemman, hwilcket Munsterskrifwaren Forstadius för Echtenskapet medh 600 D:r K:m:t sigh tillöst; Så haar han sigh till säkerheet, att oklandrat possidera dedh samma, att fortfahra des laglige opbiudande och sedan lagståndningen Exspirerat, sökia där å laga Confirmation och Skiötning), Kuopion käräjät 23.–24.5.1699 f. 61v (Tridie Resan opbödz); KA mf. ES 2009 (oo 14) Kuopion käräjät 2.–5.6.1700 s. 288 (till dömes Safwilax Bördehemman Munsterskrifwaren Carl Forstadius som des Lagfångna Egendom). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 241; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #260. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 435; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1001 (Paldani(us) Taulu 4).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Paldanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2635>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.