Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 11.1654 Elias Paldanius Elias Samuelis, Ostrobotniensis U235. Vht: Paltamon kirkkoherra Samuel Paldanius (Samuel Thomæ, † 1651) ja hänen 1. puolisonsa Brita Mattsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 11.1654 Elias Samuelis [Paldanius Bothnienses]. — Iisalmen pitäjänkirjuri 1663, Kuopion 1673. Omisti Kuopion Savilahden. † 1678...1686.

Pso: 1660 N.N. (jäi leskeksi).

Veli: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Poika: Kuopion kappalainen Johan Paldanius 2635 (yo 1678, † 1693).

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 29.6.2010 (Elias Samuelssonin häitä viettiin Kuopiossa kapteeni Anders Johanssonin luona talvella 1660, lähteenä Kuopion käräjät 10.–12.7.1660, mf. FR 136); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kuopion käräjät 10.–12.7.1660 (Framstegh Caplans Her Christers [Kuopion kirkkoherra 1667–68 Christiernus Gabrielis Lackman] Hustru, H: Julia Lars dotter, och gaf rätten tillkenna klageligen, hurusåsom Prosten Her Per Fabricius hade nästförledne Wintter på Elias Samuelssons Bröllop hoos Capten Anders Johansson (vertaa 2633) uthi månge ährlige Mäns närwaru kallat henne en hora. Der till be:te Prost nu inthet neka kunde, uthan förebar sigh sålunda uthi dryckes måhl och ijfrigheet sagt hafwa, doch nu säijandes och sigh rättandes, sigh inthet annat än ähra och gott weta medh Henne ... Prosten till öfwerflödh samma gång strax effter någras affträde hade kallat be:te H: Julia Cuopioklåcka, såsom Capten Anders Johansson nu bekände. Denne saak hafwer och in visitatione warit framme för H: H:Wyrd:t Biskopen ... Altså fälttes åfftabe:te Prost för denne oqwädens ord till böther 6 m:r och H: Julia dömbdes för sådan beskyllning aldeles Frij effter 20 Cap: Ting B:), Kuopion käräjät 11.–13.6.1667 (Hans Taskinen i Sawilax Updrogh Eliæ Samuelson, sitt hemman om 1 Skattm:r i förbe:te by, på sätt och willkor som effterföllier. Nl:n att Elias ehrlegger till Taskinen 400 D:r K: M:t, och allenast derföre i Taskises Lijfs tijdh, tillijka medh Honom brukar Skogh och Uthmarck till Sweddielandh, icke tillåtandes någre främmande huggia. Item Uplåter Taskinen Eliæ någre Ängiar, Harjus nijttu och 2 små ängiar wedh Perojåki om 2 lass och Magnulan Peldo. Och Taskinen behåller den Öfrige Åker och Äng för sigh i sin Lijfztijdh, och gör sielf för hemmanet skatten. Hwilket accord nu Lagl:n Stadfästes och fast dömbdes. Och Uplystes 1 gången förbe:te Sawilax Hemman); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 7.–8.2.1673 § 11 (Elias Samuelsson insinuerade wed Conventet een Supplication, deruthinnan han tillkänna gifwer, huru såsom han förmedelst H:r Hopmans Medhdhelte Fullmacht, Dat: Idhensalmi d: 12 Julij 1663, hafwer warit Sochneskrifware uthi Idhensalmi Sochn, och een annan nu aff H:s H: Grefl:e N:de jämpte Lendzmans tiensten och så förmått bem:te hans Sochneskrifware Tienst; Ödhmiukeligen begärandes, att han med någon Tienste annorstädhes måtte försedt blifwa. Hopman förfrågade aff Befall:n Johan Ifwarsson om Lendzman i Cuopio som och der sammastädhes Sochneskrifware ähr, giör Rätt för bägge Tiensterna? Hwar till Befall:n swarade: Att han ingen hielp hafft eller hafwer uthi Skrifwande eller Längders förfärdigande, uthan någon hielp tillförende uthi Restens Opfordrande; Altså Dilationerades medh hans begäran till Cuopio Sommar Ting, då Hopman låfwade med Sochnen så laga, att Elias kan der blifwa antagen till Sochneskrifware, emedan Jonas Oloffsson nu eij heller war här tillstädhes); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 6.–9.7.1674 s. 112, 121, 131 (Emädan såssom Ländzman Jonas Olufsson och Sochneskrifwaren Elias Samuellsson haffwa en tijdh warit twestige om råå skilldnadhen emillan Muldamäckj Ländzmans Jordh, och Maunulamäckj Hans Taskinens jordh, som Elias nu possiderar), Kuopion käräjät 13.–16.1.1675 s. 36 (Förekom Elias Samuellson ifrån Cuopio by, och twistadhe medh Stephan Wänenen och hans consorter i Wäneläby om Sarisenierfwenranda Elia Samuellssons Jordh om 15 Capp:r och Teuspuolj Sarisenranda Wänäisen och hans consorter påfördh för 15 Capp:r landh), Iisalmen käräjät 17.–20.1.1676 s. 32, Kuopion käräjät 15.–18.1.1678 s. 17 (Sochne Skrifwaren Elias Samuelsson lätt för Ahlmogen läsa Sochne jämkningz Längden för Officerare och durchtogz Skiutzningar och Kåst håldh och belöper af 1 Skattm:r 2 D:r 4 ö: K:m:t), 24 (Att dhe som hafwa något emoth Elias Samuelsson om Wijnpenningars upbärandet, dhe måtte blifwa förhörde), 32; KA mf. ES 2004 (oo 6) Kuopion käräjät 14.–16.1.1686 s. 20. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 140; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 249. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1000 (Paldani(us) Taulu 3. Tässä puolison nimeksi mainitaan Maria Skopa. Vertaa 1845).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Paldanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U235>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.