Helsingin yliopisto

Tiedot

1678/79 Johan Pacchalenius Johannes Thomæ, Kiskoensis 2681. Vht: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679) ja Kristina Agricola. Ylioppilas Turussa 1678/79 [Paccalenius] Johan _ 139. — Inkoon Fagervikin ruukinsaarnaaja 1688. † ruttoon Fagervikissa joulukuussa 1710.

Pso: 1:o (jo 1691) Anna; 2:o 1710 Anna Eriksdotter Berg (jäi leskeksi).

Lanko: Pohjan kappalainen Henrik Colliander 3143 (yo 1684).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; KA mf. ES 1884 (ll 8) Tenholan käräjät 22.7.1687 f. 181 ([Besöckiaren uti Hang Öö Jöns] Tegelsteens Fullmechtig Johan Paccalenius); KA mf. ES 1887 (ll 13) Inkoon käräjät 14.–15.10.1696 s. 514 (Brukz Predikanten Wällärde H:r Johan Pacchalenius); KA mf. ES 1887 (ll 14) Inkoon käräjät 6.7.1697 s. 491; KA mf. ES 1888 (ll 15) Inkoon käräjät 29.–31.10.1698 s. 706 (Predikanten widh Fagerwijkz Bruuk Wyrdige och Wähl Lärde H:r Johan Pacchalenius ... dess Swåger Petter Öhrn); KA mf. ES 1890 (ll 23) Inkoon käräjät 16.–17.10.1706 s. 661 (Brukzförwaltaren Wälbetrodde Robbert Helledaij begierte, att Bookhållaren Jacob Petre och Dreng Fougden Petter Kiellin 3718, måtte efter det högwyrdige Dom Capitletz i Åbo resolution af den 10 nästl: Julii, beswärja deres Attester, som den förra af den 29. och den senare af den 28 Martii nästwekne uthgifwet Öfwer Brukz Predikantens H:r Johan Pacchalenj uthlåtelse uthi des Predikningar senaste Påsk, och det han skulle hafwa warit drucken i Kyrkian); KA mf. ES 1891 (ll 24) Inkoon käräjät 16.10.1707 s. 708 (Bruukz predikanten H:r Johan Pacchalenius ... bem:te Pacchalenii Son Johannes Pacchalenius); KA mf. ES 1892 (ll 28) Inkoon käräjät 9.–10.5.1711 s. 140 (Uppå framl: Brukz Predikantens wijd Fagerwijk H:r Johan Pacchalenii dotters Anna Christina Pacchalenias wägnar, begierte med henne Caplanen i Poijo H:r Henrich Colliander, hwilcken såssom i Swågerlag med bem: Brukz Predikant, åtog sig Förmynderskapet för benembde hans dotter, att hon som är eenda Barnet effter honom Pacchalenius måtte komma till des qwarlåtenskap hoos hennes Stiuf Moder Pacchalenii senare hustru och effterlembnade Encka Anna Berg, effter som Anna Christinas Möderne woro och ännu inneståendes oafwittradt ... hafwandes [Anna Berg] trenne weckor för senaste Juhle helg blefwet med honom gifft, och han een weka der effter död); KA mf. ES 1892 (ll 28) Inkoon käräjät 7.–8.11.1711 s. 708. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 374; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5737 (1719, tytär).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2681>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.