Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1684 Henrik Colliander Henricus, Rimitoensis 3143. Kotoisin Rymättylästä. Ylioppilas Turussa kl. 1684 [Colliander] Henric. Rimitoens _ 160. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.5.1694. — Apulaispappi Paimiossa 1694. Armovuodensaarnaaja ja vt. kirkkoherra Tammisaaressa. Pohjan kappalainen 1696, ero 1726. Pysyi virassa isonvihan yli, toimi tällöin venäläisten asettamana veronkantomiehenä Pohjan pitäjässä ja ajoittain myös pappina Tammisaaren kaupungissa. Siirtyi nähtävästi asumaan Seilin hospitaaliin noin 1730.

Pso: 1696 Elisabet Johansdotter Thauvonius tämän 2. avioliitossa.

Appi: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Äidin isä: Rymättylän kirkkoherra Henrik Colliander U32 († 1671).

Poikapuoli: Kirkkonummen kirkkoherra Johan Drysenius 2923 (yo 1681, † 1725).

Lanko: Fagervikin ruukinsaarnaaja Johan Pacchalenius 2681 (yo 1678/79, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 26.5.1683 f. 283 (Till Stats Contoiret för Ryttmästar Roux änkia Sara Hindriksdotter), 5.6.1683 f. 300 (Till Landshöfdinge Creuts för Ryttmästarens Roux enka), 8.9.1684 f. 572; KA mf. ES 1844 (kk 4) Rymättylän käräjät 30.6.–1.7.1658 s. 71 (Luutnantti Jean Rouxin vaimo Ingeborg Marten on vihitty toiseen avioliittoon hopmanni Henrik Bertramin kanssa luutnantin ollessa owetandes i Fiendelandh, huilken ähnnu skall i Lijfwet wara. Jatkuu 18.–19.10.1658 s. 108 ja 21.–22.1.1659 f. 13); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 6.–7.4.1691 s. 26 (Studenten Mons:r Henrich Colliander esiintyy todistajana), 29 (Studenten Mons:r Henrich Colliander begärte å dygdesamme Matronans hustro Sara Henrichzdotters wäg:r på Ajola), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 23.–24.7.1691 s. 186 (Wälb. Gabriel Leijonbergh, beswärade sigh där öfwer att Ryttmesterskan på Ajola dygdesamma Matrona hustro Sara Henrichzdotter ... Mons:r Henrich Colliander på hennes wägnar Fullmächtigat); KA mf. ES 1847 (kk 10) Rymättylän käräjät 1692 f. 5 (Ryttmesterskans dygdesamme Matronas hustru Sara Henrichzdotters Syster Son Studenten Dns: Henricus Colliander), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 7.–8.2.1693 f. 29, 29v; KA mf. ES 1852 (kk 24) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26.–27.2.1706 f. 46 (Det uppwijste nu i Rätten på Cappellanens i Poijo wyrdige H:r Henrich Collianders wägnar Advocaten Henrich Henrichson ett Testamente Daterat Ajola d: 30 Januari 1706, som framl: Ryttmästarens Jean de Roucks efterlefwerska Fru Sara Henrikzdotter Coliandra giordt, hwarutinnan hon af wählbetänckt mod, i anseende till åthskillige anförde motiver till bem: H:r Henrich Colliander såsom sin Systerson Testamenterat all sin egendomb, och efter dess dödh befintel: qwarlåtenskap, nämbnandes i synnerheet Rusthållen Ajola och Kuusniemi, jempte alt annat i löst och fast); KA mf. ES 1887 (ll 13) Tammisaaren RO 6.2.1696 s. 90 (Vice Pastoren H:r Henrich Colliander), Tammisaaren RO 30.10.1696 f. 593; KA mf. ES 1887 (ll 14) Tammisaaren RO 9.–10.2.1697 s. 134 (å Nådåhrs Predikantens nu mehra Capplanens i Poijo H:r Henrich Colliandri wegnar), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 1.–3.7.1697 s. 439, 444; KA mf. ES 1887 (ll 15) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 31.1.–1.2.1698 s. 49, 53, Tammisaaren RO 9.2.1698 s. 106–118 (H:r Johan Drysenius), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 19.–20.5.1698 s. 290 (Dalkarby), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–22.10.1698 s. 647 (att syna hemmanet i Dallkarby som Henrich Henrichsson Dahlman afträdt till Capplan H:r Henrich Colliander); KA mf. ES 1888 (ll 16) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.1.–1.2.1699 s. 102 (Dallkarby), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 11.–12.5.1699 s. 383 (Dahlkarby Capplans bohl); KA mf. ES 1888 (ll 17) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 27.–29.10.1700 s. 575 (jatkuu (ll 18) 23.–26.2.1701 s. 142); KA mf. ES 1890 (ll 21) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 6.–8.10.1704 s. 396; KA mf. ES 1890 (ll 22) Tenholan käräjät 1.–2.6.1705 s. 367 (Hindrich Tallqwist ifrån Swenskby ... des Moders Syster Cappellanens Colliandri hustru); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 4.1.1696 (Förekom Vice pastor Wyrdige och Wällärde H:r Henricus Coliander, och Upwijste een affwitringz och föreningz Skrifft huru Sahl: Kyrkioherdens fordom Erwyrdige och Wällärde H:r Mathiæ Simonis Änkia, dygdesamme hustru Elisabet Tavonia, haar afwitrat sine barn medh Sahl: Kyrkioherden medhan han H:r Hinrich medh henne ärnar Inträdha uthj ett Christeligit Echtenskap, katso 2844), Tammisaaren KämnO 9.3.1696 (Frantz Devitz förekom och sig beswärade huru han har hafft een lijten handel medh Sahl: Kyrkioheerdens änkia sampt och nu med hennes kiäre Man Vice pastoren H:r Hindrich Colliander, och kan ey komma till Lijqvidation ell:r förening), Tammisaaren KämnO 27.3.1696 (Vice pastoren ell: Nådhåhrs Predikanten Wyrdige och Wällärde H:r Henricus Coliander förekom och begiärte eet Laga Attestatum om sine Predikningar och Lärdom), Tammisaaren KämnO 15.8.1696 (Då kom för rätta wyrdigh och wällärde H:r Hindrich Colliander, beswärandes sig öf:r wyrdig och wällärde H:r Nielss Stigelio 2973 dett han hafwer låtet upskära hans gärda och bortföra rågen honom owitterlig), Tammisaaren KämnO 28.9.1696 (Sacellanus Wyrdig och Wällärde H:r Hindrich Colliander), Tammisaaren KämnO 25.11.1696 (hans Grefl: Exell:tz höfwälb:ne H:r presidentens och Landzhöfdingens utskrefne Execution af d: 20 Januarij A:o 1696, på 150 D:r Kop:r M:t som H:r Johans 2923 styfmoder dygdesamma hustru Elisabet Tavonia bör till honom effter hans afwitringh betala), Tammisaaren KämnO 19.12.1696, Tammisaaren KämnO 22.10.1697 (Såssom Cappellan i Caris Wällärde H:r Johan Drysenius 2923 har låtit Citera Wällärde H:r Hindrich Colliander, sampt sin styffmoder til denne Dato, här In loco Klok: 8 att swara til hans fäderne och möderne), Tammisaaren KämnO 1.12.1697, Tammisaaren KämnO 8.2.1698, Tammisaaren KämnO 22.2.1699 (Såsom H:r Hendrich Colliander har begiärat ett Bördzbreff åt Sahl: Kyrkioherdens H:r Mathias Simonis Son som ähr hans Styfson Gabriel Ekströhm (katso 2844) som nu gifuit sigh i Gulsmedz lähra uti Åbo dedh honom eij kan förnekas), Tammisaaren KämnO 21.5.1702; KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 4.6.1690 (Kyrkioherdens Wyrdige och Wällärde H:r Matheas Simonis hustru, hust: Elisabet Tavonia beswärade sig öfwer hustru Brita Matzdotter (katso U113) i Österby som hon skall hafwa Berychtat henne hafwa hafft olofligit Samlag medh Bemälte Britas Måg Johan Wulff), Tammisaaren RO 14.6.1690, Tammisaaren RO 18.6.1690, Tammisaaren RO 26.11.1690, Tammisaaren RO 4.3.1691, Tammisaaren RO 26.11.1694 (Och såsom om Kyrkians beteckning nu skall proponeras, war och nu tilstedes Vice pastor D:s Henricus Coliander och Skohlmest:n D:us Nicolaus Stigelius), Tammisaaren RO 30.3.1695, Tammisaaren KämnO 8.7.1695. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 203 (XLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 172–173 (main. Jean Roux); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 385; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 389; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #104. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 383; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 348 (Colliander Taulu 37) (sijoitettu virheellisesti Rymättylän kirkkoherran pojaksi); V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 83 ("Pohjan pitäjän kappalainen Henrik Colliander oli Ojalan [Ajola] ratsutilan, Rymättylässä, edesmenneen omistajan, ratsumestari Routzin [Jean Roux] lesken Sara Heikintytär Colliandran sisarenpoika, eikä niink. Sukukirjassa y.m. ilmoitetaan, tämän veli"); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1437G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 201; S. Colliander, Pieniä löytöjä – Små fynd. Om släkten Colliander i Sverige och Finland. Genos 57 (1986) s. 211; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #874.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.8.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Colliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3143>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.