Helsingin yliopisto

Tiedot

14.3.1679 Karl Fabricius (Ottosson) Carolus Ottonis, Viburgensis 2701. Vht: Viipurin tullitarkastaja, rykmentinkirjuri Otto Botolfsson († 1672) ja Ebba Kaspersdotter Drycker. Ylioppilas Turussa 14.3.1679 [Fabricius] Car. Ottonis Vib _ 140. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679] d. 14. Mart. Carolus Ottonis Fabricius. [Vib.]. — Sortavalan vt. pormestari 1691, vakinainen 1693. † 10.1697.

Pso: (jo 1692) Sara Mether tämän 1. avioliitossa.

Sisarenpoika: Tyrön kirkkoherra Otto Bergman 3520 (yo 1688, † 1713).

Lanko: tullikirjuri, vänrikki Anders Mether 3401 (yo 1687, † 1736).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #139; KA valtakunnanregistratuura 8.8.1663 f. 273 (Confirmation för Regementz schrifwaren Otto Botolfsson på een Tompt i Wijborgz förstadh ... han A:o 1659 monde sigh tillhandla af Elias Haraldsson (katso 1958) hans gård vthi Wijborgz Norre förstadh, som eliest kallas Sikanehmi, belägen), 22.5.1686 f. 290 (Militiæ Auditeurs Fullmacht för Bookhållaren Otto Ottosson ... uti Wijborgz Ny Slåttz och Kymmenegårdz lähn ... han warandes på den orthen född haar ifrån barndomen låtit bruka sig för Skrifware); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–7.6.1678 f. 18 (Opå Sal: Regementzskrif:s Otta Bootolssons Erfwing:s wägnar, oplystes första gångon, Befallningzmannens Sahl: Gabriell Hanssons Ryttare Hemman i Helsingh Sochn, Norssiöö benembdt, emot 120 D: 10 2/3 öre Sölf Mynt, hwar emot ingen protesterade); KA mf. ES 1835 (jj 9) Äyräpään kihlakunnan käräjät 21.–24.1.1662 s. 15 (Majorens Petter Von Gärtens Ambtman Gärdt Botolfsson); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 19.–21.2.1663 s. 31 (Regementskrifwaren Wäl:t Otto Botolffsson); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 14.–16.3.1672 s. 61 (Inspectoren Wälb:de Otto Bottolsson begäradhe dedh motte ransakas, hwarest Staffan Puhaka hade fådt den swarta hästen, som Becallningzman Sahl: Hans Johansson aff honom sigh tillbytt hade); KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 29.–31.5.1673 s. 104 (Oppå fordom Tullnärens i Wijborg Sahl: Otto Botolffssons Enckias Hust:o Brijta Drykers begäran ransakades om dhe Tollhuus som ber:de Tollnär hafwer låtit opsättia wijdh Tollen för Lapwäsi Strandh, Uito ben:d); KA mf. ES 1838 (jj 23) Säkkijärven käräjät 3.8.1681 s. 52 (Effter föregången egen bekiennelse, sampt Gudfruchtigh hustru Ebba Casspers dåtters, Sons, Studentens Carl Ottosons, påstående, dömbdes Mårten Thomasson Sutarj, att bethala till bemelte hustru Ebba Drycker, Een T: Spanmåhl, med des 13 Åhrs wext á 5 Cap:r Åhrligen); KA mf. ES 1799 (gg 11) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 20.–26.10.1692 f. 102 (Arrendatoren och Gräntz Inspectoren Wälb:de Johan Mäther ... sin Mågh Borgmestaren Wäll:t Carl Ottesson); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 17.–23.2.1693 f. 24; KA mf. ES 1799 (gg 13) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 14.–20.2.1694 f. 30v, Salmin, Sortavalan ja Suistamon käräjät 1.–6.10.1694 f. 118v; KA mf. ES 1800 (gg 16) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 11.–16.1.1697 f. 3v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 173 (XXXIX); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 61 (I 23.2.1681 Vib.: "Carolus Fabricius [absens]"); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 21. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #302.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Fabricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2701>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.