Helsingin yliopisto

Tiedot

15.8.1688 Otto Bergman Otto Johannis, Viburgensis 3520. Vht: Lappeen kihlakunnan kruununvouti Hans Johansson († 1672) ja Brita Ottesdotter Fabritius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 15.8.1688 Bergsman‹¿› Otto Vib _ 177. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1688 d. 15. Aug:] Otto Bergman. — Sakkolan kirkkoherran apulainen (1694). Tuomiokapitulin valtakirja Hiitolan Ilmeen kappalaiseksi 1700 (menetti viran valituksen kautta ennen virkaan astumista). Armovuodensaarnaaja Ristiinassa (1701). Sakkolan kappalainen 1701, virassa vielä 1706. Joutui sotavangiksi (viimeistään 1708) ja vietiin Pietariin. Hoiti erinäisiä papintehtäviä Pietarissa ja Inkerissä, lopulta Tyrön kirkkoherra. † murhattu Tyrössä syksyllä 1713.

Pso: 1:o Magdalena Hermiger; 2:o 1713 Anna Maria Baumgart.

Appi(?): Sakkolan kirkkoherra Gabriel Hermigius, myöh. Hermigier U1222 († ~1679).

Eno: Sortavalan pormestari Karl Fabricius 2701 (yo 1679, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 21a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #229; KA mf. ES 1814 (ii 4) Lappeen ja Joutsenon käräjät 22.–25.2.1684 f. 331v (Sahl: Befallningzmans Haraldh Johanssons [Nauclerus] Enckia, dygdesamme Matrona hust: Brijta Ottesdotter); KA mf. ES 1815 (ii 6) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 15.–16.3.1689 f. 511v (Studiosus D:nus Otto Bergman inlade een skrifft emoth Vice Pastoren H: Johan Forsander (vertaa 3518), där utj han högeligen beklagar sigh öfwer Forsander att han honom och hans Slächt skall ährerörigt angripit. H: Mathias Ruthenius berättade att ... Kyrkioheerden som haar ondt i sine fötter kunde icke Comparera ... Studenten lärer här effter igen förreesa till Åbo ... Resolutio. Emedan Vice Pastor Forsander uthan Laga förfall sigh absenterat och icke effter skriffteligh Citation infunnit, dy fälles han till 3 m:r för swarslösn), Lappeen ja Joutsenon käräjät 19.–20.7.1689 f. 517 (Cronones Befalningzmans Harald Johansons Enkia Britha Ottesdotter ... H: Johan Buscherus efftersändes jempte Studiosus Otto Bergman sampt Jören Kijoins hustro aff hwilka desse twenen sidsta inttet warit hemma, men H: Johan infan sigh och berättade); KA mf. ES 1817 (ii 13) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.–11.1.1696 s. 16 (Såssom dygdesamma Matronan hust: Brita Ottesdotter Fabritia intet undandrogh sigh att willia betala till sin Swär Sohn Befallningzman Wälbet:de Hans Brotterum det han efter däss Öfwerlef:de Rächningh af d: 12 Septemb: 1693 af henne fodrar ... Hwadh Befallningzmans fodran á 65 D:r Kopp:r Mynt hoos Cappellan Wäll:de Petter Fornandro (vertaa 3518) wedkommer så emedan bem:te hans hustru Brita Fabritia på sin Mans wägnar tillstodh det wara än obetalt, dy pålades och han sådant wedh anfodran att fullgiöra), Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1696 s. 411 (Sahl: H:r Cappellan Påssas Enckia hustru Carin Bärg Man), 458 (Snickardottren Anna Persdotter Teito här i Lapstrand förekom och medelst däss inlagde skrift kungiorde Rätten huru som hon för een liten tijdh sedan är blefwen trolåfwad medh Brofogden Anders Kihlo ... [Kihlos fader] angifwit henne såssom wore hon berychtad för någon otuchtig beblandelsse med någon tillförena, Och såssom hon will bewijsa att detta är af idell argheet opdichtat af Kihlos föräldrar ... såssom skulle Een ben:dh Otte Bergman som säijes wara Coadjutor i Sakela S:n och Kexholms Lähn haft med henne att beställa ... det haar warit för någre Åhr sedan på taal att bem:te H:r Otte Bärgman skulle haft tanckar till henne då han här warit); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 11.–13.3.1672 s. 36 (Då framträdde Sahl: Hans Johanssons Enkia Hustro Brita Ottes dotter och klagade: att någre dagar effter dedh hennes Man medh döden, för någre wekor aff gick; hafwer Skräddaren Mårthen Hendrichsson, sedan han Lijk-kistan bedragit och een Sårge-kiortell för henne Skurit, men icke färdigh sömat, hade druckin, slicken och ondh luppit uthur hennes Gårdh, heem till Lapstrandh ... Målseganden medh sin Fader Inspectoren Otto Botolffsson), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 14.–16.3.1672 s. 61, Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–12.6.1672 s. 187, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.10.1672 s. 224; KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.5.1673 s. 92; KA mf. ES 1800 (gg 16) Sakkolan käräjät 12.–13.4.1697 f. 124v (Kyrckieherden Ehrewyrdige och Wällärde H: Hendrich Poppius 2422 genom Coadjutoren Wällärde H: Otto Bergmann beswärade sig öfwer Eskill Låbro), Raudun ja Sakkolan käräjät 22.–26.11.1697 f. 365v; KA mf. ES 1800 (gg 17) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 1.–10.12.1698 f. 248, 250 (Probstens och Kyrckioherdens här sammastädes H:r Hendrichz Poppij och Coadjutorens här sammastädes H:r Otto Bergmans af d: 2 Aprillis 1694 uthgifne Attestatum); KA mf. ES 1801 (gg 22) Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 14.–19.12.1703 s. 188 (Cappellan Wällärde H: Otto Bergmann); KA mf. ES 1801 (gg 24) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 9.–17.10.1705 s. 127 (Cappellan Wällärde H:r Otto Bergmann beswärade sig öfwer Kymmeneken Isaak Mattzssonn i Sackulla att han twärt emot Häradz Rättens Doomb af d: 27 Jan: 1694 begånget åwerckan å det Jordstycke be:d Capia Corpi som af forno Och Gammalt lydt och legat under Cappellans bohlet i Sackulla); KA mf. ES 1801 (gg 25) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 22.–27.1.1706 s. 5 (Johan Paippu i Haidermaa och Mattz Erichss:n Kinnuin if: Sackulla giorde fölliande berättelse utj Saaken angående den tiufnad Wilikala boer å Cappellans i Sackulla H: Otto Bergmanns egendoom 1703 om Winteren wed Fiendens ravagie, begånget), 7 (Cappellan Wällärde H: Otto Bergmann beswärade sig öfwer Kymmeneken Isach Mattzssonn if:n Haidermaa); KA mf. ES 1802 (gg 26) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 1.–7.12.1708 f. 160 (Cappellanens H:r Otto Bergmans, som nu förtijden i Ryssland fången är, hustro dygdesamme Magdalena Hermiger); KA mf. ES 1802 (gg 27) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 11.–14.5.1710 f. 271–274 (Lensman Wählförståndig Zacharias Amnorijn anklagade Fendrichen Wällb: Hindrich Johan Gyllenspångh, dett han begått med den nu för tijden uthi Ryssland Fängzlige Cappellanens H:r Otto Bergmans hustru Magdalena Hermiger Enckelt hor), 281v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 233 (XLIX); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 164 (4.2.1672, Befal. i Lapwesi Häradt, Hans Johansson, begr. i Sijkaniemi kyrckia); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 32. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 260; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 132; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #411.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Otto Bergman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3520>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.