Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Klemet Mulinus Clemens Simonis, Satacundensis 2709. * noin 1657. Vht: Teiskon kappalainen Simon Mulinus 328 (yo 1643, † 1691) ja Valborg Gummerus. Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Molinus] Clemens [Simonis Satac. _ 140]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Clemens Mulinus. | Sacellanus in Teisko. Vihitty papiksi Hattulan kirkossa 1.1.1684. — Pirkkalan pitäjänapulainen 1685. Messukylän Teiskon kappalainen 1691. ‡ Teiskossa 13.4.1712.

Pso: Anna Eriksdotter Spoof († 1738).

Lanko: tilanomistaja Lempäälässä Matias Spoof 2712 (yo 1679, † 1737).

Vävy: Ahlaisten kappalainen Mikael Wahrenberg 4866 (yo 1705, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #248; Timo Verhon tiedonanto 10.2.2009 (Mulinuksen leski kuoli Ahlaisissa 31.1.1738); KA mf. ES 1967 (nn 9) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–24.2.1692 f. 41 (Caplan Wällärde H:r Clemet Mulinus); KA mf. ES 1970 (nn 14) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 3.–4.11.1697 s. 52 (Cappellanen utj Teiskola Cappellgiäldh H:r Clemet Mulinus upwiste nu höghwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens Resolution af d: 16 Septembris 1696 beträffande Order till Crono Befal:n Wählb:de Niels Weckman att hålla huusesyn uppå Crono hemmanet i Crattula som honom till Cappellans Bohl nådigt förundt ähr som Mattz Mattzsson tillförene åbodt); KA mf. ES 1970 (nn 16) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.10.1699 f. 235 (Cappellanen ifrån Messuy Pastorat och Teisko Cappellgiäld Wyrdige och Wällärde H:r Clemens Mullinus förekom, opwijsandes Cronones Befallningzmans Wälbet:de Claës Dettloffsons honom d: 13 Julii 1698 meddelte Immissions Skrift uthi Assmundila hem:n hwilket Clemeth Mattsson för detta åbodt och medelst sin dödel: afgång efter sigh Öde lembnat, anhållandes att om frijheetz Åhrens åthniutande determineras kunde), 237; KA mf. ES 1972 (nn 20) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 19.–20.2.1703 f. 100 (Ehuruwähl Cappellanen Wällärde H:r Clemet Molinus nu sökte om någon prolongation på frijheeten widh Asmundila Crono Hemman), 106 (till Cappellanen i Teisko Wällärde H:r Clemet Molinus kommit, hwarest Lecander 3445 præceptorerar), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.5.1703 f. 224; KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.5.1704 f. 290; KA mf. ES 1974 (nn 25) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–20.2.1706 s. 460; KA mf. ES 1975 (nn 26) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 11.–12.6.1707 s. 802 (Johan Clemetssons egen Fader Cappellanen H:r Clemet Mulinus uthj dryckenskap och wredesmodh kallat sin Son till Kyrckiotiuff). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 175 (XXXIX); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Clemens & A [Henricus?] Mulini Absentes"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #248. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 257, 294; T. Miettinen, Johan Alftanin sukukronikka. Genos 82 (2011) s. 182 (katso 2925).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Klemet Mulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2709>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.