Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Johan Alftanus Johannes Abrahami, Tavastensis 2925. * Taivassalossa 14.12.1661. Vht: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697) ja hänen 1. puolisonsa Emerentia Torsk. Turun katedraalikoulun oppilas 12.10.1672 (in cl. I colleg., Johannes Abr. Alftanus Töfsalensis). Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Alftanus] Joh. Abrahami Tav _ 149. Vihitty papiksi Hattulan kirkossa 1.1.1684. — Armovuodensaarnaaja ja vt. kirkkoherra Pyhämaassa 1684. Hattulan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1686. Inkoon kirkkoherran apulainen 1689, armovuodensaarnaaja s.v., apulaispappi (coadjutor) 1691. Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Ribbingin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1691 (valtak. 1693). Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Bernh. Rehbinderin rykm.) rykmentinpastori 1698. Karjaan kirkkoherra 1703. Pakeni sotaa Ruotsiin syksyllä 1713. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1698 ja 1708. † Kirkkonummella 3.2.1721.

Pso: 1690 Elisabet Krook tämän 2. avioliitossa († 1712).

Appi: Inkoon kirkkoherra Johan Trosander, myöh. Krook 432 (yo 1644, † 1671).

Pojantyttären poika: Turun katedraalikoulun lehtori, FM Isak Nordberg 9188 (yo 1774, † 1797).

Poika: katselmuskirjuri Abraham Alftanus, myöh. Alftan 5067 (yo 1708/09, † 1739).

Poika: turkulainen tullisyökäri Israel Alftan 5398 (yo 1723, † 1740).

Pojanpojan poika: notaari Johan Abraham Alftan 9935 (yo 1782, † 1797).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; KA valtakunnanregistratuura 23.3.1691 f. 94 (Till Öfwerste Ribbing swar ang:de Alstanum hwilken han till Regementz präst föreslagit ... Såsom I uti Eder d. 13 huius dat. skrifwellse underdånigst föreslån till Predikant wid Edert i Nåder anförtrodde Regemente uti Johan Gåsmans 2651 ställe, hwilcken erhullit Wår Nådige Fullmacht på Haubo Pastorat, en Persohn Johan Alstanus ben:de hwilken den förre Biskopen uti Åbo tillförende hoos Eder har recommenderat; Altså länder Eder därpå till Nådigt swar, det hafwe I till Oss att insända nu warande Biskopens och Consistorii attestatum och wittnesbörd om bem:te Alstani Capacitet och skrickeligheet till detta Embetetz förträdande förr än han af Oss med någon Fullmacht därå kan benådas), 24.6.1693 f. 350 (Esquadrons predikantz fullmackt för H. Johan Alftanus ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att såsom förmedelst H. Johan Gåsmans 2651 befordring till Kyrkioherde Embetet i Hauho Försambling, Esquadrons predikantz tiensten under Wårt Nylandz och Tafwastehuus lähns Cavallerie Regemente är kommen att blifwa vacant och ledig och oss till dess ärsättiande för dess goda Studier, wackra gåfwor och gudfrucktige lefwerne underdånigst recommenderas ock föreslås wällärde H:r Johan Alftanus; Altså wele Wij hermed sampt i krafft af denne wår öpne fullmackt nådigst hafwe bestält och förordnat honom Johan Alftanus at wara Esquadrons predikant ... Hafwandes han samma löhn ock underhåld at åthniuta effter 1692 åhrs utfärdade aflöhningz lista för ofwanbem:te Regiemente), 14.1.1698 f. 54 (Fullmackt för Johan Alstano att wara Pastor wid Åbo lähns Cavallerie Regemente ... Regements Pastoris Embetet förmedelst Nils Procopæi 2865 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 21.7.1698 f. 488 (Esquadrons Predikantz fulmakt för David Hirn 2889 under Nylandz och Tafwastehuus Cavallerie Regemente ... medelst Johan Alfstani befordran till et Pastorat, och Mathiæ Tammelini 2953 transport i dess ställe till Öfwerste Lieutnantens Esquadron, Esquadrons Predikantz bestellningen vnder Wårt Nylandz- och Tafwastehuus läns Cavallerie Regemente och Majorens Esquadron kommer at blifwa ledig), 13.7.1703 f. 263 (Kyrckioherde fullmackt för Johan Alftanus ... medelst Magni Netzelii 3537 dödelige frånfälle, Caris Pastorat uti Åbo Stift, för någon tijd sedan är kommit at blifwa ledigt), 1.7.1720 f. 62 (Inrikes civilexpeditionen, Till Stats Contoiret at låta Kyrkioherden Alftanus få betalning för des wid Nykiöping upbrände Skuta); KA mf. ES 1926 (mm 13) Taivassalon käräjät 7.–8.3.1684 f. 683 (Studiosus D:nus Johannes Alftanus), Laitilan käräjät 20.–21.10.1684 f. 727 (Oppå Vice pastorens i Pyhäma Wyrdige och Wällärde her Johannis Alftanij begiäran och beswähr, förmantes Samptel: Pyhäma Kyrkiegeldz Inwånare att förnöija Sahl: pastoris Ib:m 1068 Enckia dygdesamme h:o Elisabeth Schradera om Strömmingz fiske och Tijonde); KA mf. ES 1850 (kk 18) Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–13.2.1701 f. 11 (Regementz Pastoris Bostelle Tammisto här i Sochnen); KA mf. ES 1885 (ll 9) Inkoon käräjät 12.3.1691 f. 76v, Inkoon käräjät 11.5.1691 f. 101 (H:r Johan Alptanus begärte ad notam tagas kunde dett han will fälla swidieland inom Bredz ägor), Inkoon käräjät 26.10.1691 f. 168 (Wördig och Wällärde H:r Johan Alftanus framlade Högwälb: H:r Barons ohc Landzhöfdingens remissorial aff d: 25. Junij nästledne, hwar med remitteres til Häradzrättens ransakning Bredz hemmanet, som Kyrckioherden Sahl: H:r Hinrich Hagerus aff öde uptagit, och där på Tuu åhrs frijheet nutit; begärandes nu H:r Johan prolongation uppå frijheeten, berättandes sigh intet så hastigt för ett sådant förlamat och utmärglat hemman kunna skatta); KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 14.3.1693 s. 101 (Sahl. Kyrkioheerdens H:r Johan Krookz E:a ... hennes Swär Son Predikanten under Cavalleriet H:r Johan Allftanus); KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 19.7.1693 s. 320 (Esqvadrons Predikanten Wyrdige och Wällärde H:r Johan Alftanus, som nu mehra hafwer förra Kyrkioheerdens i Ingo Sahl: H:r Henrich Hageri Enckia till hustru, fordrade effter den Fullmacht som ber:de Kyrkioheerdens Bröder honom af d: 26 förledne Junij meddehlt, redo och Orichtigh giörellse af Kyrkioheerdens Sahl: H: Mathiæ Krookz 2161 Enckia hustru Ingebor Etholenia, för det förmynderskap hennes framledne Mann, warit anförtrodt, för H:r Johans Stiufbarn, och hwadh Kyrkioheerden Krook af deras egendoom om händer hafft, och ännu intet blefwet uthlefwererat, eller behörigen clarerat före. Myös (ll 11) 1.6.1694 s. 218); KA mf. ES 1886 (ll 11) Inkoon käräjät 1.6.1694 s. 209 (Esqvadrons Predijkanten Wyrdige och Wällärde H:r Johan Alftanus, hwilcken nu i een tijd förestådt Gudz tiensten i Ingo); KA mf. ES 1887 (ll 13) Inkoon käräjät 14.–15.10.1696 s. 508 (Emedan Esqvadrons Predikanten Wyrdige och Wällärde H:r Johan Afltanus, som Rustar för Bredz, anhåller att få fälla till Swedie, det Skogz stycket Under samma hemman); KA mf. ES 1888 (ll 15) Inkoon käräjät 29.–31.10.1698 s. 727 (Regementz Pastorens [H:r Johan Alftanus] Barns Præceptor Stud: Erich Hafwerberg 3915); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Hattulan ja Lehijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 631v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 187 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 246–248, 249–250; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 12; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 168 (1677:II), 170 (1678:II), 171 (1679:I), 176 (1681:II). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 377; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 32 (Alftan Taulu 5); Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 10 (Alftan Tab. 10); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 20; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 162; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2319 (1714), 3288 (1715), 4446 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3149D; J. Kaleva, Alftan-kronikka. Genos 79 (2008) s. 51; T. Miettinen, Johan Alftanin sukukronikka. Genos 82 (2011) s. 176, 182 (Johan Alftan kertoo kronikassa omista vaiheistaan: 1680 blef jag Deponerat. Jos oletetaan että alkuperäinen ylioppilasmatrikkeli Album oli täysin kronologisesti järjestetty, niin kaikki Indexissä mainitun sivunumeron 149 ylioppilaat olivat kuitenkin kevätlukukaudelta 1681. Myös Turun katedraalikoulun teinirahaluetteloiden (Blomstedt 1973 s. 176) mukaan Alftanus sai koulusta viimeisen teinirahan pro valedictione 16.12.1681. Siten oikea deponointi- ja ylioppilaaksitulovuosi on todennäköisesti 1681. Kronikan mukaan: 1687. [pitänee olla 1684] d. 1. Januarii blef jag ordinerat i Hattula Kyrka tillika med den Clementio Maltino 2709 och försänd til Pyhimaan at predika in Januariis Sahl. Pastoris Hr: Joh: Finneri 1068 Enkas Nådåår).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Alftanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2925>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.