Helsingin yliopisto

Tiedot

3.9.1679 Nils Krook Nicolaus Benjamini, Viburgensis 2763. Vht: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Benjamin Krook 1691 (yo (1664), † 1675) ja hänen 2. puolisonsa Kristina Nycopensis tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 3.9.1679 [Krook] Nic. Benjamini Vib _ 143. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679 d. 3. Septbr.] Nicolaus Benjamini Krook. Vib. Pastor in Saarjärvi. obiit. — Mainitaan pappina Lapinjärvellä (1685). Apulaispappi Hiitolassa (1689) ja Viipurissa (1691). Karjalan ratsuväkirykmentin eskadroonansaarnaaja 1692. Saarijärven kirkkoherra 1704. Sokeutui 1714. † Saarijärvellä 8.2.1722.

Pso: 1692 Margareta Pettersdotter Couper († 1743).

Tyttärenpoika: Ilomantsin kirkkoherra Henrik Reinhold Stenroth 7192 (yo 1746, † 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 108b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #154; KA valtakunnanregistratuura 24.2.1704 f. 19 (Kyrckioherde fullmackt för Nils Krook ... medelst Claudii Thaniandri 2538 afgång i anseende till dess begångne brått och förseelsser Kyrckioherde Embetet wid Sarijärwi församling uti Wiborgz Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Viitasaaren ja Saarijärven käräjät 19.–22.9.1706 f. 185; KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–14.11.1691 s. 148 (dhen Supplication som Doomprobsten och Kyrckioherden här i Wijborgh, Högährewyrdige H:r Pehr Carstenius läth genom sin Medhielpare wed Wijborgz Sockne-Kyrckia, H:r Nils Krook uti denne Rätten insinuera); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 18.–23.5.1696 s. 107 (Esqvadrons Prästen H:r Nielss Krook if:n Tapiola och Säckjerfwi S:n ... icke haar inställt sigh att swahra Brijta Thomasd:r if:n Tapiola Byy; Altså och lijkmätigt 1695 Åhrs förnyade Rätteg: Proc:s 2 saakfältes H:r Niels Krook till 1 D:r S:m:t pro Absentia); KA mf. ES 1841 (jj 32) Säkkijärven käräjät 25.–27.8.1697 s. 108 (ett Kiöpe Breef ell:r contract, hwarmedelst des Fader Doom Proubsten Erewördige och Höglärde H:r Pähr Carstenius 1743 uthaf Regementz Cappellanen wyrdige och wähllärde Niels Krook sig tillhandlat ett Ryttare Hemman utj Säckjerfwi Sochn och Tapiola By), Säkkijärven käräjät 22.–23.11.1697 s. 252 (Tapiola); KA mf. ES 1797 (gg 6) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 7.–12.3.1687 f. 94 (Lijkwähl haar Kyrckioheerden her Peer Petrinus med een annan Prestman her Niels Krock för 2 Åhr sedhan ungefähr gådt uthj deeres Kyrckia der i Lapin Lax byen ...); KA mf. ES 1798 (gg 8) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 11.–16.11.1689 f. 194v (Coadjutoren her Niels Krok, katso 2018). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 194; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 61 (I 23.2.1681 Vib.: "Nicolaus Krook absens doch i Staden"); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 22. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 251; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 733 (Krook. Pähkinälinnan suku. Taulu 2); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 131; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2218.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Krook. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2763>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.