Helsingin yliopisto

Tiedot

14.1.1665 Petter Carstenius Petrus Henrici, Nylandus 1743. * Porvoossa noin 1647. Vht: Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Schmidt. Ylioppilas Turussa 14.1.1665 Carstenius Petr: Henrici Nyl _ 80. Respondentti 1667(?, Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. Respondentti 2.1668, pr. Jakob Flachsenius 787. Ylioppilas Uppsalassa 8.11.1668 Petrus Carstenius Nylandus. Aboa cum testimonio Episcopi accessit et juravit. Ylioppilas Rostockissa 10.1672 *Petrus Karstenius Wyburgensis. Respondentti Rostockissa 22.3.1673 pro gradu, pr. fys. ja metafys. prof. Zach. Grapius. FM Rostockissa 12.11.1674. — Viipurin lukion logiikan ja fysiikan lehtori 1672. Viipurin triviaalikoulun rehtori 1673. Viipurin lukion kreikan ja heprean kielten lehtori 1675. Nevanlinnan kirkkoherra 1676. Rovasti (1678). Viipurin lukion 1. teologian lehtori, Viipurin kirkkoherra ja tuomiorovasti 1683, pidätetty virantoimituksesta laittomien vihkimisien takia 1707. Valtiopäivämies 1675. † 1712, ‡ Viipurissa (ruots. seurak.) 19.4.1712.

Pso: Katarina Abrahamsdotter Thauvonius (elossa 1714).

Appi: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679).

Poika: sotatuomari Henrik Carstenius U522 († 1732).

Poika: Säämingin kirkkoherra, FK Abraham Carstenius U528 († 1727).

Poika: rykmentinmajoitusmestari Petter Carstenius, myöh. Carsteen U529 († 1711).

Poika: Johan Carstenius 4671 (yo 1702).

Pojanpojan pojanpoika: kuopiolainen kirjakauppias, majuri Johan Anton Carstén, v:sta 1817 Karsten 12316 (yo 1810, † 1871).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 38b; KA valtakunnanregistratuura 27.6.1672 f. 277 (Recommendation till Biskopen i Wijborgh M:r Per Brommius för Petro Carstenio), 25.12.1676 f. 161 (Kyrkioherdhe Fullmacht widh Finske Församblingen i Stockholm för Aneberg 1644 ... för dhetta Capellanen i Nyen stadh hederlig och Wällärde Aneberg har nyligen fått Wår nådige Collation på Kyrkioherdhe tiensten dhersammastedes, dhet Wij doch sedan äre föranledde wordne at förändra), 21.3.1683 f. 159 (Collation för Mag. Petro Carstenio, att wara Dombprost och Kyrkioherde i Wijborg ... för detta Domb Probsten och Kyrkioherden i Wijborg Mag. Arfwid Forstadius 592 är nyligen genom döden afgången), 21.3.1683 f. 160 (Notification till Consistorium i Wijborg, om Mag. Petri Carstenij befordring till Domb Probsts och Kyrkioherde Embetet dersammastädes), 20.12.1683 f. 636 (Till Stats Contoiret för Magistro Petro Carstenio om dess rests afbetahlning), 7.8.1688 f. 457 (Till Statz Contoiret swar att Wijborgz doomkyrkia behåller tullfrijheeten på 2:ne åhmar wijn), 27.5.1690 f. 326 (Till Statz Contoiret för Dom Probsten i Wijborg Mag. Carstenius, att blifwa för des Liquide fordran betalt), 16.7.1690 f. 433 (Till Landzhöfd:n Lindhielm Swar om de till Domkyrkieklåckstapelens reparerande i Wijborg utlänte Materialierne), 27.6.1691 f. 312 (Till Domb Probsten Hindrich Carstenius Swar på des bref), 6.10.1692 f. 511–515 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution oppå Domprobstens och Kyrkioherdens i Wijborg Wyrdig och Wällärde Mag. Petri Carstenii underdånigst ingifne Ansökningar), 6.10.1692 f. 517, 6.10.1692 f. 518, 6.10.1692 f. 520 (Till Stats Contoiret för Domprobsten i Wijborg Mag. Petrus Carstenius), 8.11.1692 f. 612 (Till Cammar Collegium swar, angående Dom Probstens ansökningar i Wijborgh), 8.11.1692 f. 616 (Kongl. Maij:tz Nådigste Resolugion uppå Dom Probstens i Wijborg Wähllärde Magister Peri Carstenij insinuerade und. ansökningar), 8.11.1692 f. 619, 21.11.1692 f. 678 (Till Landzhöfd:n Lindhielm om Domprobstens Prästebohl i Wiborg), 29.11.1692 f. 699, 17.12.1692 f. 725 (Till Liqvidations Commission för Domprobsten i Wiborg), 14.1.1693 f. 38–42 (Kongl. Maij:tz Äntelige Resolution uppå dhe puncter af Domb Probstens i Wijborg, Wyrdig och Wällärd Mag. Petri Carstenii underdånigst insinuerade Memorial, hwilka till närmare undersökiande till Landzhöfdingen i Orthen äro blefne remitterade), 14.1.1693 f. 43 (Till Consistorium i Wijborg angående Domb-Probstens Carstenii så wähl som Biskopens U182 och samtl. Consistorialernes förseelser och emellan hwar andra upkomne twistigheeter), 14.1.1693 f. 45 (Till Dom Probsten i Wijborg Mag. Petrum Carstenium angående hans förseelse), 17.5.1693 f. 262, 24.10.1695 f. 609 (Till Landshöfdingen Anders Lindhielm angående tegel och kalk för Wijborgs klåsterkyrkia), 14.1.1698 f. 55 (Till Domb Probsten Carstenius swar, uppå des underdånige ansökiande att blifwa af Kongl. Maij:t benådat med Doctoris digniteten ... Wij hafwa erhållit Eder skrifwelse dat. d. 26 Novemb. sidstledne, hwarutinnan I underdånigst andrage, huru som Högst Sahl. Hans Kongl. Maij:tt Wår högtährade K. Herrafader af d. 26 Feb. förledit åhr Eder har giort den nådige tillsäijelsen, att I med Theologiæ Doctoris graden wid nästinfallande jubelfäst skulle blifwa ansedd och ihugkommen ...), 20.4.1698 f. 317 (Till Domb Probsten Carstenius om tillgifft för een gravation som giöres honom af Kyrkioföreståndarne. It. om ersättning för någon återstående Tijonde tertial samt om Stipendium för des bägge Söhner ... anhållandes för det sidste, att Edre trenne Söhner måtte förunnas Stipendium. Men som I så litet i det ena som andre stå att willfahras; Så hafwe I med wijdare ansökning dhärom att afstå); KA mf. ES 1725 (bb 18) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 1.–2.3.1697 s. 21 (Oplystes första gången et Börde hemman och Rusthåld som Dygdesamme Matrona Catharina Smidt emoth 1200 D:r Kopp:r M:t försåldt till sin Son Dom Probsten i Wijborgh Ehrewördige och Höghlärde H:r Mag: Petrum Carstenium, som Kiöpebreffwet af d: 23 Decemb: 1696 uthwisar, hwar emoth ingen något klander eller inkast giorde), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.11.1697 s. 180 (Särkjerfwi); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 14.–17.6.1684 s. 40 (Oppå doomprostens och kyrckioheerdens, höglärde M:r Per Carstenij anhollande, bewillijades att Lenssmann Aron Salast, med Lenssmann i Biörkö Jonas Pärsonn Brodde, sampt Nembdemennerne der sammastädes Sigfredh Peckas och Mårtenn Peuse, skola besee och Inventera tillståndet och Byggnadenn, på Albrechtz Öö Preste bool, såssom denn i nu, wed H:r doomprobstens tillträde sigh befinner), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 8.–13.12.1684 s. 66; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 28.–30.9.1686 s. 162, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 20.–23.6.1687 s. 70; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 50 (Sedan förehades Dom Probstens och Kyrckioheerdens här i Wijborgh, Höghlärde Mag: Petri Charstenij inlagde Skrift, dher uthi han anhåller 1. Om Ett Godt Tingz bewijs angående den ringa Lägenheet som till Wijborgs Sochns Prästebohl uthi Åker, Ängh, Skogh och Fiskewatn befinnes. 2. ...), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–15.5.1689 s. 54 (Sedan förekom Domprobsten och Kyrkioheerden Höglärde Mag: Petrus Charstenius, Andragandes att såsom Bonden på dess Lectoratz Hemman i Huistuppula, Christer Lippoin, har wijst emoth honom ett och annat föracht, lembnat ränttorna Obetahlte, och dess utan klagat öfwer honom, hoos Högwälborne H:r Landzhöfdingen, så wille han och hafwa honom ifrå samma Hemman, afsagdt); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–14.11.1691 s. 148; KA mf. ES 1841 (jj 32) Säkkijärven käräjät 25.–27.8.1697 s. 108–110 (Kom för Rätta Studiosus Henricus Carstenius opwijsandes ett Kiöpe Breef ell:r contract, hwarmedelst des Fader Doom Proubsten Erewördige och Höglärde H:r Pähr Carstenius uthaf Regementz Cappellanen wyrdige och wähllärde Niels Krook 2763 sig tillhandlat ett Ryttare Hemman utj Säckjerfwi Sochn och Tapiola By, begiärandes å sin H:r Faders wegnar det bem:te hem:n motte nu förste reesan opbiudas), Viipurin pitäjän käräjät 15.–17.11.1697 s. 235 (Uppå Doom Proubstens Ehrewördige och Höglärde H:r Petri Carstenij wegnar Insinuerade utj Häredz Rätten D:m:us Studiosus Krööhl 4266 Een Inlaga bestående á 7 puncter), Säkkijärven käräjät 22.–23.11.1697 s. 252 (Tapiola); KA mf. ES 1842 (jj 36) Säkkijärven käräjät 3.–5.10.1699 s. 274; KA mf. ES 1842 (jj 41) Viipurin pitäjän käräjät 25.–27.2.1702 s. 69; KA mf. ES 1877 (kkk 1) Kelton ja Spasskin käräjät 27.–29.2.1684 f. 32 (Proubst och Kyrkioherden i Nyen Ehrewyrdige och Höghlärde H:r Mag: Petrus Carstenius), Ylim. käräjät Nevanlinnassa 24.3.1684 f. 52v (uppå Præp: och Past: Ehrewyrdige och Höghlärde H:r Mag: Pet: Carstenij wägnar såsom Fulmechtigh Rector Scholæ H:r Olaus Lundin); KA mf. ES 1877 (kkk 2) Kuivaisin, Korpiselän ja Kelton sekä Spasskin alaosan käräjät 23.–26.3.1685 f. 45v (effter för detta Past: och Præposit: H:r Mag: Carstenij antagande); KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 49v (Förmyndare, katso 3864). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 138; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 106 (XXV), 115 (XXVII), 483 (Tillägg och rättelser. XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 515; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 264; Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 252; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 201; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 185; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 226, 227; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #82, 93; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 475; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 73 (19.4.1671, en annan studentz Petri Carstenii signete, katso 1674), 268 (11.5.1672, nobilium præceptores), 294 (29.6.1672, Bewiljades Petro Carstenio Wiburgensi testimonium), 181 (13.9.1673, katso 1362). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 262; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 58 V#2588; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 281; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 318, 322, 323, 326; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 410; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 297 (Carstenius Taulu 3); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #246; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 692 (Karsten, Carstens Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 116D, 880D, 912R, 1478D, 1521D, 1848D, 2195D, 2341D, 2588R, 2612D, 2614D, 2615D, 2638D, 2946D, 3239D, 3356D, 3747G, 3837D, 4017D, 4203D, 4250D; E. Koskenvesa, Viipurin tuomiorovasti Petrus Carsteniuksen kuolinaika. Genos 47 (1976) s. 10–13; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 141; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 41; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 76; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #65; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #965; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 98; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #236 (1712, leski), 1527 (1714, leski), 2721 (1715, leski), 3952 (1716, leski), 6008 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #820D, 831–837, 929D, 972, 1187R, 1518R, 2427, 2614R, 3098D, 3416D, 3465D; S. Heininen, Vanhan Viipurin hiippakunnan henkilöhistoriaa. Genos 72 (2001) s. 129; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 133.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Carstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1743>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.