Helsingin yliopisto

Tiedot

23.6.1669 Ernst Gutzaeus Ernestus Jacobi, Carelius 2018. * noin 1656. Vht: Lapinjärven kirkkoherra Jakob Gudzeus (Jacobus Johannis, luult. yo Uppsalassa 2.10.1636, † 1686) ja N.N. Ylioppilas Turussa 23.6.1669 [Gutzæus] Ernest. Jacobi Carel _ 99. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1669. d. 23. Junii. Ernestus Jacobi Gutzaeus. Carel. — Lapinjärven kappalainen 1675. Hiitolan kirkkoherra 1689. Pakeni Akianderin mukaan isonvihan aikana Pohjois-Suomeen ja kuoli siellä, mutta Löfvingin mukaan jatkoi matkaansa edelleen Tukholmaan. Nauvon kappalainen 1713 (Strandberg). † ilmeisesti 1713...1715.

Pso: 1:o Märta Hansdotter Phoenix († 1703); 2:o 1704 Anna Maria Lilliesköld tämän 2. avioliitossa (mainitaan leskenä 1715–16).

Veli: Lapinjärven kirkkoherra Fabian Gutzaeus 1952 (yo 1668, † 1709).

Poika: Virolahden nimismies Ernst Gudzaeus 4878 (yo 1705, † 1744).

Vävy: Puumalan kirkkoherra Arvid Thoranius U553 († 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #75; Asko Rautioahon tiedonanto 8.2.2008 (Nauvon kappalainen on todennäköisesti sama henkilö kuin Hiitolan kirkkoherra eikä vuoden 1705 ylioppilas, kuten Lagus on olettanut); KA valtakunnanregistratuura 13.3.1689 f. 181 (Till K. Rådet och Gen. Gouverneuren Sperling om Hyttola Pastorat ... Hoos Oss hafwer Biskopen i Wiiborgh Doctor Petrus Bång ibland andre ansöckningar wid Ständernes sammanwarelse ochså andragit om Församblingen Hyttola i Kiexholms lähn, hwilken genom Pastoris (katso 2539) swagheet är mechta af sig kommen ähn hon kan af en vicario uprättas, föregifwandes att så intyga dhe förnämbste i Försambl., så wittna gemeene, och så är det funnit in visitatione Episcopali, hwarom med Eder både munt- och Skrifftel. dheröfwer är Communicerat wordet, och af Eder det swaret erhållit, att Consistorium skulle see på Församblingens bästa; härpå skola dhe förnämbste wara gångne till nova rota men intet blefwit om novo Pastore eense, mästedhelen hafwa lijkwähl reflecterat på Sacellanum uti Laptresk D: Ernestum Gutzæum, att han skulle till Successionen komma, som är en skickelig Man, meriterat och med både Språken wähl bekanter, dhen och dherföre af Wårt Råd och Præsident H.r Gr. Wrede för en tijd sedan till Consistorium, till en annan lägenheet är recommenderat, lembnandes Biskopen således under Wår Nådige Förordning om dhen gamble Pastor effter dhen Nye Kyrkioordningen kan accommoderas med underhåld af halfwa intraderne, och denne Gutzæus komma till Successionen och Församblingens styrellse och opbyggellse ...), 25.5.1689 f. 612 (Till Kongl. Rådet Gr. Sperling Swar at H:r Ernest Gutzæus blijr Kyrkioherde i Hittola Försambling ... Såsom Wij förmärkie utur Edert underdånige Swar af d. 8 hujus angående Pastoratet Hittola i Kexholms lähn, at därmed för Pastoris dels ålderdom dels andre tilfallande förargeliga swagheter skull, skall wara så aldeles slätt at det intet tienar eller kan wara slättare; Fördenskull och hög tijd wore, at med samma Försambling skeer någon ändring, efftersom menigheeten som i den Landsorten dessutan skall wara inclinerad till Gudlösheet, elliest lätteligen torde blifwa så däruti fördiupad at deras bättring sedan skulle blifwa swår; Förmodandes I därjempte at H:r Ernest Gutzæus hwilken biskopen till Successionen föreslår, så myckit mehr lähr wara capabel igen at uprätta det förfallna i Fösamblingen, som honom af andre et godt Låford tillägges), 25.5.1689 f. 620 (Collation för H:r Ernest Gutzæo på Hittola Pastorat), 28.9.1719 f. 167 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Arwid Thoranius U553 på Histola Pastorat i Carelen ... medelst Ernest Guzæi dödel. frånfälle Histola Pastorat i Carelen är blifwit ledigt); KA mf. ES 1722 (bb 12) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 18.–19.2.1687 s. 46 (Emedan såssom Wällärde H:r Ernest Gutzæus hafwer een swår klagan emoth sin fördetta dräng på Kappelby i Lappträsk Socn Johan Ersson ben:d angående olaga afträde och tyfwerij, så och een hästz förderfwande); KA mf. ES 1814 (ii 1) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 14.–15.1.1664 f. 412v (Kyrckieheerdens her Jacobz i Lapträsk barn ... Ernest om sine 7 åhr, katso 1952); KA mf. ES 1814 (ii 3) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 2.9.1678 f. 148 (Cappellanen j Lapträsch S:n Wällärde Hr: Ernest Gudzæus föredrog sigh låtit Citera Sahl: Laghläsarenss Dalmans Effterlefwerscha, H:stro Gertrud Swensdott:r om Någre Twistige Rächning:r, Men eij Comparerat), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 21.–22.2.1679 f. 167 (Sedan företrädde Cappellanen i Lapträsch Wällärde H:r Ernest Gudseus och å sin Swärmoders fordom Bookhållarens Sahl: Hans Johanss:ns Enkias dygdesamme hustro Susanna Olofzd:rs wägna giorde witterligit, huruledes Ryttmestaren Edel och Manhafftigh Reinholt von Hagen /: nu boende i Ingermanlandh :/ hafwer ungefär för 16 åhr sedan pantsatt till Sahl: Hans Johanss: desse effterfölliande Saker. Kirjanpitäjä Hans Johansson mainitaan usein Elimäen käräjillä), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 21.–22.2.1679 f. 169, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 23.–25.6.1679 f. 183v; KA mf. ES 1814 (ii 4) Elimäen käräjät 17.–18.3.1681 f. 43 (Sacellanus i Lappträsk Wäll:de H:r Ernestus Gutzeus ... hans Swärfaders, Bookhållarens Sahl: Hans Johanssons Gäldhbook), 43v (Wyrd: och Wäll:de H:r Ernesti Gutzei begäran å dess Swärmoders, dygdesamme hustru Susanna Sparmans (vertaa 1336) wägnar), 46, Vehkalahden ja Kymin käräjät 10.–11.3.1682 f. 94v (fordom Bookhållarens Sahl: Hans Jonssons Änckia dygdesamme hustru Susanna Olofzdotter Sparman, katso 959), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 10.–11.3.1684 f. 356 (Förekom Cappellanen wyrdige och wäll:de H:r Ernest Gudsæus och å sin faders weg:r kärde till Öfwerstel: H:r Herman Mellijn om een gäldzprætension), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 3.–4.9.1684 f. 434v (ett gammalt Lagmans doom och Råå bref ... Anno epter Gudz bördh MCDXIIII sabbato ante Dominicam reminiscere); KA mf. ES 1815 (ii 5) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 18.–20.6.1685 s. 27, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.2.1685 f. 325, Elimäen käräjät 19.–21.2.1685 f. 365; KA mf. ES 1815 (ii 6) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 31.1.–1.2.1687 f. 2, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.7.1688 f. 225 (Hans Johanson, katso 1952); KA mf. ES 1817 (ii 13) Pyhtään käräjät 30.–31.10.1696 s. 613 (Sammaledes fältes och Per Jordansson if:n Linkåski till Een Dahl:r Sölf:r M:t pro absentia wedh opropandet E:t Kyrckioheerden H:r Ernest Gutzeum ang:de Jordtwist); KA mf. ES 1798 (gg 8) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 11.–16.11.1689 f. 194v (Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde her Ernest Gutzæus beswärade sigh högeligen, att ehuruwähl han borde effter Kongl:e Maij:tz honom allernådigste meddeeltte Fullmacht niutha icke allenast intraderne af Prestebohlet i Hijtola, Uthan och huuss och Hemfredh för sig och sin hustro och barn, Lijkwähl så haar Coadjutoren her Niels Krok 2763 welat honom dett hööth honom fråntaga, som han af Prestebohls äng till ett lass låtit nu till sitt behoff afhempta och taga, såsom och öf:r fallandes honom med Myckit hånlige och neeslige ordh uthj sitt huuss och der uthj pastoratet); KA mf. ES 1798 (gg 10) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 14.–19.9.1691 f. 163v, 164 (Kyrckieheerden Ehrwyrdige och Wällärde H:r Ernest Gutzæus föredrogh Rätten, huru som Pædagogus här uthj Hijtola Försambling Andreas Zetreus haar honom hoos hans höghwyrdigheet H:r Biskopen traducerat, som skulle Kyrckieheerden Wälbem:te H:r Biskopens Förordningar Contumaciter violerat, hwar på H:r Biskopen resolverat att denne Zetreus skulle deprecera och afbön göra hoos Kyrckieheerden, som ok denne Zetreus dett nu här för Rätta inständigt och ödmiukeligest giorde), 168 (huru som Gudh bettre, nu i detta åhr genom stoor heta och Torcka i synnerheet wåhr säden på Prestebolet är alldeles förderfwat); KA mf. ES 1799 (gg 11) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 17.–23.3.1692 f. 74v, 78; KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 78v (På Consistorij wägnar såsom dess Fullmechtigh instelte sigh och pastor Hitolensium Ehrwyrdige och Wällärde H: Ernest Gutzæus), Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 9.–14.10.1693 f. 136v; KA mf. ES 1799 (gg 13) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 5.–10.2.1694 f. 23, Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 19.–26.10.1694 f. 156v; KA mf. ES 1799 (gg 14) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 23.–30.9.1695 f. 158v; KA mf. ES 1799 (gg 15) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 1.–3.10.1696 f. 49 (Kyrckieherden Ehrewyrdige H: Ernest Gudzæus beswärade sigh högeligen öf:r dhe Ilmes boer); KA mf. ES 1800 (gg 16) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 10.–13.3.1697 f. 106 (Ilmeis), Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 338; KA mf. ES 1801 (gg 21) Tiuralan. Räisälän ja Kurkijoen käräjät 15.–20.12.1702 f. 164; KA mf. ES 1801 (gg 25) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 26.1.–3.2.1706 s. 33. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128 (XXX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 12; G. G. Molin (†) och P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses II 1626–1645 (1968) s. 490 #518 (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 103 (Nauvon kappalaisten sarjassa: Ernestus Gudzæus, 1713. Lärer aflidit 1720?); M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 196, 460; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 97, 191; F. Nyberg (förord och bearb.), Stefan Löfvings dagbok 1689–1720 (1986) s. 67 (Löfving kertoi 1715 tulleensa kuutisen vuotta sitten Karjalasta Hiitolan kh Gutzaeuksen kanssa, joka Gutzaeus matkusti sittemmin Tukholmaan); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3550 (1715, Anna Maria Lillienschiöldh, Kyrkioherde Enkia), 4683 (1716, samoin).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ernst Gutzaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2018>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.