Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1680 Petter Hoffrenius, myöhemmin Hoffrén Petrus Henrici, Ostrobotniensis 2834. Vht: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710) ja Elisabet Carlander. Ylioppilas Turussa kl. 1680 Hofrenius Petr. Henrici Ostrob _ 145. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1680] Petrus Henr. Hoffrenius. | Son till Kapellanen i Sotkamo, sedermera Kyrkoherden i Idensalmi Henr. Hoffrenius. Blef Advokat-Fiskal i KammarCollegium. Respondentti Uppsalassa 5.1689, pr. ruots. oik. prof. Car. Lundius, resp. Pet. H. Hoffrén. Svean hovioikeuden auskultantti 25.9.1689. — Svean hovioikeuden protonotaari 1696. Kamarikollegion kanneviskaali 1697. † Tukholmassa (Klara, själringning) 12.6.1699.

Pso: N.N. Karlsdotter Lundius.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #276; RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1627–1689 f. 183; KA mf. ES 2010 (oo 23) Iisalmen käräjät 3.–4.2.1709 s. 98 (Bårgmästaren Högwällachtad Gabriel Cortte 4259 opwijste Rätten en Renoverad Obligation uthgifwen den 25 Februarii 1689 af Sahl: Cammar Fiscalen wällb:de Petter Hoffreen på 124 D:r K:m:t, som Sahl: Borgmästaren Henrich Cortte honom och des Bror Mag: Aron Hoffren 3961, då de i Upsala Studerade, har försträkt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 182 (XL); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #276; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 82 #276 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 25 (22.2.1688, Opläses en ifrån consist:o eccles:o ankommen remiss, angående den emellan h. Peder Hoffrenium U413 och Brita Erichzdotter verserade ächtenskapz saak), 116 (14.12.1688, Rector anmälte, att ... i anledning af Hans HögGrefl. Excell:ces Illustrissimi Cancellarii remiss till [stipend:m] facult:m juridicam. Petrus Hoffrenius uthi Israel Stickmans 2655 ställe), 151 (10.4.1689, Petrus Hoffrenius begärer in facult. juridica disputera de collatione præceptorum Noachidarum cum jure naturali), 184 (15.6.1689, Item [begärer testimonium] Petrus Hoffreen som alla wäll kände och mycket berömde. [Bewilliades]), 259. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 331; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 805 (Lithovius Taulu 11); A. Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän (1899) s. 184; J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 127; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1462D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6096; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1918–1921, 1984, 2248G, 2440G, 2442R, 2770.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 25.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Hoffrén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2834>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.