Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Henrik Hourenius, myöhemmin Hoffrenius Henricus Johannis, Ostrobotniensis 655. * noin 1629. Vht: oululainen raatimies Hans Persson ja Magdalena Jönsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1648 Hurenius Henr. Joh _ 33. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Henricus Iohannis Hurenius. Oraatio 1.12.1650. — Sotkamon kappalainen (Turun hiippak.) 1652. Iisalmen kirkkoherra (Viipurin hiippak.) 1671. Rovasti (1684). † noin 1710.

Pso: Elisabet Henriksdotter Carlander.

Veli: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686).

Poika: Kuopion kirkkoherra Henrik Hoffrenius, myöh. Hoffreen U333 († 1718).

Poika: kamarikollegion kanneviskaali Petter Hoffrenius, myöh. Hoffrén 2834 (yo 1680, † 1699).

Poika: Iisalmen kirkkoherra Jakob Hoffrenius 3888 (yo 1692, † 1733).

Poika: Rautalammin kirkkoherra, FM Aaron Hoffrén 3961 (yo 1693, † 1718).

Lanko: Lohtajan kappalainen Johan Carlander 1252 (yo 1658, † 1686).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kappalainen Gustaf Neostadius 1649 (yo 1663, † 1702).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Forsman 2365 (yo 1674/75, † 1707).

Vävy: Pielaveden kappalainen Erik Mechelin 4639 (yo 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 94b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #62; KA valtakunnanregistratuura 24.7.1699 f. 244 (Collect för Idensalmi försambling till en ny kyrkias upbyggiande ... den igenom en häfftig Liung Eld afbrände kyrkian); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Paltamon ja Sotkamon käräjät 23.6.1659 (Framstegh Caplan i Sotkamo Her Henrich Hourenius, och gaf Rätten tillkänna, huru såsom han förr några åhr sedan hafwer kiöpt af Jören Salmund ett hemman uthj Öfwer Sotkamo beläget, för 100 D:r K: M:t doch för Ryske Feigdens skull medh sådane förord, att han wille allenast halfwa hemmanet emoth honom behålla, och derföre pro quota skatta, till wijdare beskedh, såsom be:te Salmund sielf tillstodh. Sedermera hafwer Hans Määttä kiöpt af be:te Jören det andra halfwa hemmanet; deremoth be:te her Henrich nu sade, förebärandes der ingen lägenheet wara till twenne hemman); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 9.–11.2.1671 § 21 (Kyrckioherden ifrån Sotkamo Wällärde H:r Erich Cajanus 541 insinuerade sin Supplication, der uthinnan han förmeler, huru såssom hans Comminister Dn: Henricus Håfrenius ähr vocerat och Confirmerat till Idensalmi Pastorat, och Sacellania der i Sotkamo nu ledig blifwer); KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–28.3.1674 s. 82 (Hanss Trumbell fullmächtig af Kyrkioherden wällärde H:r Hindrich Hoffrenio kärdhe till Oluf Kärnä i öfre Såtkamoby, at han nedhuggit en Hollma, som är belägin när in wndher hans gårdh), Iisalmen käräjät 28.–30.8.1676 s. 103 (Kyrckioherden Wörd:ge H:r Hendrich Hofrenius lätt förste gången upbiuda itt skatt hemman om 3/4 Skattm:r som han nu i Sommar aff Matz Matzson Asikain och hans Son Oluf sigh för 200 D:r K: M:t tilhandlat hafwer), Iisalmen käräjät 22.–24.1.1678 s. 43 (katso 3273), 59, Iisalmen käräjät 17.–19.6.1678 s. 126, 136 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Henrich Hoffrenius kom för rätta, begärandes Skötningh och Faste breef opå ett hemman om 3/4 Skattm:r uthj Uhlmala by beläget hwilket han Åhr 1676 af Matz Asikain för Twhundradhe D:r K: M:t sigh tilhandlat ... Altså dömbdes förbem:te Asickala hemman om 3/4 Skattm:r Lagbudit och Laghståndit), Iisalmen käräjät 1.–4.9.1679 s. 155; KA mf. ES 2114 (tt 2) Iisalmen käräjät 21.–23.6.1680 s. 137 (Kyrckioherdne Wördige H:r Henrich Hoffren androg för Rätten den oseedh som Almogen her widh Kyrckio Stranden om Fäster och Helige dagar föröfwa medh drickande och bannande, försummandes dher igenom Gudz ordz hörande; Altså blef Kongl: Maij:tz Sabbatz brotz ordningz 9 Punct för Allmogen Publicerat, medh Förmaningh, att hwar och een weet sigh dher effter regulera och rätta widh dhet Straff, Som dher utinnan expresse förmäles), 151; KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Iisalmen käräjät 28.–30.8.1684 s. 123 (Probsten och Kyrkeherden, Ehrewördig och wällärdhe H:r Henricus Joh: Håfren, igenom Caplanen H: Henricus Henricij Hoffren in lade acta visitationis medh Idensalmj Sockn, d: 31 Martij hållen), Iisalmen käräjät 7.–9.1.1685 s. 4, Iisalmen käräjät 7.–9.1.1686 s. 11, Iisalmen käräjät 20.–22.6.1687 s. 147, 149, Iisalmen käräjät 9.–11.1.1688 s. 15; KA mf. ES 2005 (oo 7) Iisalmen käräjät 29.–31.7.1689 s. 307, Iisalmen käräjät 15.–17.10.1691 s. 28; KA mf. ES 2006 (oo 7) Iisalmen käräjät 22.–24.11.1692 s. 238, Iisalmen käräjät 3.–6.7.1693 s. 520, Iisalmen käräjät 11.–14.10.1693 s. 537; KA mf. ES 2007 (oo 8) Iisalmen käräjät 30.–31.7.1694 f. 67, Iisalmen käräjät 3.–6.7.1695 f. 156v; KA mf. ES 2007 (oo 9) Iisalmen käräjät 25.2.–4.3.1697 f. 40v; KA mf. ES 2008 (oo 12) Iisalmen käräjät 7.–13.2.1699 f. 18v (Probsten och Kyrckioherden härsammastädes HögEhrewyrdige och Högwällärde herr Hinrich Hoffrenius opwiste ett, emellan honom och Capitain wälb: Johan von Meurman A: 1698 d: 27 Februarij oprättat kiöpebref om ett Skattehemman Karhola a 1 Skatte m:r ränta, belegit i Idensalmi byy), Iisalmen käräjät 1.–3.6.1699 f. 72 (Såsom Idensalmi Sochne Kyrckia i Lill Safwolax Häradh d: 3 Junii detta åhr igenom een olyckelig händelse som af een häfftig liung Eldh sig tilldrog afbran, hwilcken skada bestiger till dedh ringaste till 1000:de D:r Sölf:r Mynt, Föruthan Soldaternes Kläder, een fana, kruut, lodh, wärior, Musquetter och een dehl af Kyrckians tillhörigheter som då tillijka blefwe i aska lagde); KA mf. ES 2008 (oo 14) Iisalmen käräjät 5.–6.2.1700 s. 15; KA mf. ES 2010 (oo 20) Iisalmen käräjät 13.–16.10.1706 s. 141; KA mf. ES 2010 (oo 21) Iisalmen käräjät 11.2.1707 s. 57; KA mf. ES 2010 (oo 23) Iisalmen käräjät 6.–7.10.1709 s. 303; KA mf. ES 2035 (rr 19) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1682 s. 169 (Hans Ehrewyrdigheth Kyrckioheerden H:r Henrich Hoffrenius ifrån Idensalmi gaf Retten tillkenna, det han eij kunde winna Johan Olofsson Kåikånen ifrån Öfwer Sotkamo till Retta hwilken A:o 1679 d: 12 8bris Kyrckioherdens hemman haf:r afhandlat och effter obligations innehåld förobligerat sigh femtio dal:r åhrlighen afleggia, men han det icke effterkommit), 171 (Ehrewyrdige herren Kyrckioheerden, ifrån Idensalmi Sochn inlade Erich Peerson Lochtanders (katso 1099) Contract af d: 25 Januarij 1675 om Kyrckioherdens restz emoothtagande för åtherstående Caplans renttan i Sotkamo, hwarföre meerbem:te Kyrckioherde honom tridie parten i wedergellningh försekrat, och såsom detta allredan i 7 åhr stått och Erich Peersson ej till liquidation på något kunne wara att förmåå, Och böndren som resten hoos är, skiuta på Erich Peersson at hafwa opburit; Ty afsades att Erich Peersson effter Executions Stadgans 5:te puncten innom 4 måna: ifrån detta dato giör reda fr sigh med betalningen till Kyrckioheerden, effter han tijdhen med uthfordrande här uthinnan försummat); KA mf. ES 2036 (rr 21) Sotkamon käräjät 10.–12.7.1684 s. 50; KA mf. ES 2036 (rr 23) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1686 s. 15 (om Matalachti hemmans kiöph), 22, 31; KA mf. ES 1801 (gg 22) Pielisjärven käräjät 23.–28.2.1703 s. 40 (Probsten i Idensalmi Ehrewyrdige H: Hindrich Hoffreen war och nu här tillstädes såssom Ven: Consist: Wijborgensis Constituerad fullmächtige). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 466; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 307 (2.3.1670, Recommendationsbref att blifva Kyrkoherde i Idensalmi); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 148; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #62. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 226; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 269; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 224; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 804 (Lithovius Taulu 11); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2333D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6060; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 47; H. Soininvaara (†), Hoffrén-suvun Savon haara. Genos 64 (1993) s. 103; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1917.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hoffrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=655>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.