Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1680 Magnus Preutz Magnus Laurentii, Ostrobotniensis 2862. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Lars Preutz (Laurentius Johannis, yo mm. Uppsalassa 19.3.1643, † 1692) ja hänen 1. puolisonsa Maria Eosander. Ylioppilas Turussa sl. 1680 [Preutz] Magn [Laurentii Ostrob. _ 147]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1680] Magnus Preutz. Ylioppilas Uppsalassa 19.9.1682 Magnus [Laurentij PreutzI Fratres O-Both. ex Acad. Aboensi.]. — Sihteeri (1694).

Veli: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Hans Preutz 2861 (yo 1680, † 1695).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #281; KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan ylim. käräjät 29.–30.7.1681 s. 375 (Johan Preutz ... Johannis Brodher Dn: Magnus Preutz); KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 112 (Secreteraren S:r Magnus Pryttz framkom och klandrade på Arfskifftet effter des Sahl: Fader); KA mf. ES 2085 (ss 18) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.2.1696 s. 334 (Länssman wehl:tt Jacob Beckman föredrogh Retten, huru såsom wedh Tinget d: 1 Martij 1695 een kåna Anna Matzdåtter i Sarijerfwj som ett Oächta barn födt, warit Angifwen hwilken då bekändt, som skulle S:r Magnus Preutz wara Barna Fadren ... S:r Preutz effter laga Stämningh infann sigh till swars disputerandes dedt som Anna under förra Ransaachningen bekändt ... Sentens ... dömbdes Preutzen för detta Angifwandet frij). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 245, 326; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 279; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #281; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 38 (10.2.1686, Samma dag inkom ryttaren Erich Lindh och anklagade studiosos Laur. Stakæum 2699 och Magnum Prytz för det dhe honom öfwerfallit i går 14. dagar sedan), 62, 75, 110, 129, 258 (22.12.1686, Oplästes Kongl. Hoffrättens domb uthi Laur. Stakæi saak, hwar uthi han och Magnus Preutz frijkännes ifrån them af Consistorio ålagde böter, skolandes allenast Stachæus böta 12 mk söllfr:tt), 267, 274. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3309D (?).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Preutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2862>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.