Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1680 Hans Preutz Johannes Laurentii, Ostrobotniensis 2861. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Lars Preutz (Laurentius Johannis, myös Prytz, yo Uppsalassa 19.3.1643 ja Saksassa, † 1692) ja hänen 1. puolisonsa Maria Eosander. Ylioppilas Turussa sl. 1680 Preutz Johan [Laurentii Ostrob. _ 147]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1680] Johannes Laur. Preutz. | Sacellanus in Pedersöre, obiit 1695. Ylioppilas Uppsalassa 19.9.1682 Johannes [Laurentij PreutzI Fratres O-Both. ex Acad. Aboensi.]. — Pietarsaaren pitäjän 2. kappalainen 1685. † Pietarsaaren pitäjässä 1695.

Pso: Maria Nilsdotter Bergudd tämän 2. avioliitossa († 1735).

Pson edell. aviomies: Kalajoen kappalainen Gabriel Mathesius 1636 (yo 1663, † 1692).

Pson seur. aviomies: Saloisten nimismies, raatimies Johan Tammelander 1424 (yo 1660/61, † 1702).

Serkku: luutnantti Nils Giers 4075 (yo 1694/95).

Veli: sihteeri Magnus Preutz 2862 (yo 1680).

Lanko: manttaalikomissaari Erik Bergudd U338 († ~1694).

Lanko: Kokkolan kirkkoherra, FM Jakob Falander 2166 (yo 1672, † 1720).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Johan Gezelius U374 († 1714).

Lanko: Vaasan pormestari Lars Rivelius, myöh. Rivell 2713 (yo 1679, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #280; KA valtakunnanregistratuura 19.12.1662 f. 409 (Collation för M:r Larss Prytz, att wara Pastor i Pederssöhre Församl.), 19.12.1662 f. 410 (Till Bispen och Capitulares i Åbo, för M:r Lars Prytz att han är förordnadt Kyrkeherde i Pederssöhre, medh anhängd förtröstan att blifwa resolverat på huadh dhe proponerat haffwe), 24.9.1675 f. 206 (Remissorial till Landzhöfdingen uti Österbotten om Kyrkioherdens Laurentij Prytz klagan emot Inspectoren Erich Tawast, katso 2497), 29.12.1682 f. 954 (För Kyrkioherden i Persöre Mest:r Lars Preutz på ett hemman i des och des hustros lijfztijdh ... det hemmanet i Strömsnäs by, som han af öde uptagit hafwer, under samma wilkor för sig och sin hustro, som framledne Grefwinnan Fru Ebba Brahe, då den orten under Hennes disposition war, förmedelst sitt bref af d. 4 octobris 1668 honom effterlåta månde), 28.11.1689 f. 1129 (Till Landzhöfdingen Gustaff Grass remiss för Kyrkioherden Laurentio Preutz), 14.7.1690 f. 432 (Besittnings Rätts breff på hemmanet Strömsnäs, för Mag. Lars Preutz ... utaf öde har uptagit Chronohemmanet Strömsnääs i Löföby och förbe:te [Peder Söre] Sochn), 19.5.1692 f. 270 (Kyrkioherde Fullmacht för Mag. Joh. Gezelio U374 på Pedersöre Försambling); KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan ylim. käräjät 29.–30.7.1681 s. 384 (och slagit dher widh Inspectorens [Lars Giers] hustros Syster Son Dn: Johannem Preutz, hwilken då haft sitt tillhåldh på Laurila hemman); KA mf. ES 2079 (ss 3) Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.–6.2.1675 s. 82 (Kyrkioherden H:r M:r Larss Preutz); KA mf. ES 2027 (qq 3) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.9.1680 s. 186; KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.2.1687 s. 69 (Wellerde H:r Hans Preutz ... är beskyllter för lönske läger medh Lijsa Michels dåtter); KA mf. ES 2083 (ss 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 31.7.–2.8.1690 s. 157; KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–7.2.1691 s. 155; KA mf. ES 2084 (ss 14) Pietarsaaren pitäjän käräjät 2.6.1692 s. 53; KA mf. ES 2084 (ss 15) Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.–18.2.1693 s. 303; KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 112 (Secreteraren S:r Magnus Pryttz framkom och klandrade på Arfskifftet effter des Sahl: Fader, som i förledne wåhr uthi des frånwaru emellan des Stiufmoder Sahl: hustru Sara Jörans dåtter och hans Syskon hållit är), 113 (Sedermehra anhölt wälbemelte Secreterare Pryttz, som nu uppå sin reesa stadder är, att Förmyndare å Möderne för des Sahl: Systers Helenas (katso 2713) effterlemnade dåtter Maria Rivelia. Så emedan inga å Möderne närmare woro änn Kyrckioherden i Cronoby Magister Jacob Falander och Pastor Loci Mag:r Johannes Gezelius. Altså fann Rätten skiähligt, dhem der till förordna att föresee hennes Goda i des Omyndige Åhr); KA mf. ES 2085 (ss 17) Pietarsaaren pitäjän käräjät 1.–2.3.1695 s. 299 (Fordom Capellanens Ährewyrdige och Wällärde Sahl: H:r Haans Preutz Enckia); KA mf. ES 2085 (ss 18) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.2.1696 s. 335 (Sahl: H:r Hans Preutzes gårdh); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–13.8.1664 f. 563 (Framsteg Pastor Loci Magister Laurentius Preutz och angaff Prophossens Hans Mårtenssons hust: Lijsbeta Mårtens dåtter, det hon medh een dödh meniskios huffwudh skalla hafwer brukadh widh skepellsse, i det hon be:te huffwudh skulle af kyrkiogården, uthur Cammaren der dee dödes behn äre förwarade, tagit bårdt medh sig till sitt heemwist och i sitt Kåål Landh nedgrefwit, på det hon skulle fåå och bekomma mehra och bettre Kåål än till förende), Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–19.8.1665 f. 774v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 13–15.1.1669 f. 205v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 31.1.–1.2.1670 f. 362; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–23.1.1672 f. 36v, 40v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 11.–13.8.1673 f. 456v (Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Mag: Laurentius Preutz framstegh för Rätten gifwandes tillkänna huruledes honom wore af H:s Höghgrefl: Nåde, den Högborne Grefwinna och Frw, Frw Ebba Brahe effterlåtit at uptagha och excolera Erik Larsons Ödes hemman i Strömsnäset om 1 M:l Skatt, på sätt och willkor som Högbem:te H:s Nådes bref af d: 4 Octob: 1668 det förmähler, Och anhölt nu Kyrkioherden om ett Laga bewijs huru medh bem:te hemma nwar beskaffat, då han det tillträdde, 463v (Trulldohm). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 245, 326; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 15; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 279; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #280; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 256 (5.3.1684, Inkom Philipp El[l]is och præsenterade en förlijkningz skrifft af d. 21 Decemb. 1683, inrättadt emellan sig och Prytz O-Bothniens. den han bekiände af sig så wara injurierat, som samma skrifft utwijsar. Men klagade nu att Prytz hade sedermehr gifwit honom eller hans poike onda ord och således brutit förlijkningen ... Resolverades at det må blij widh förlijkningen och at Pryttz gifwer till de fattige 2 dr koppar:nt); Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 117 (20.5.1685, Printz [Preutz] Ostroboth. begär och testimonium, gafz honom gott wittnesbördh af inspectore nationis och altså honom bewilliades). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 98; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #703, 2019D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Preutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2861>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.