Helsingin yliopisto

Tiedot

19.2.1679 Lars Stachaeus Laurentius Zachariæ, Nylandus 2699. Vht: Pernajan kirkkoherra Zachris Stachaeus (Zacharias Johannis, † 1681) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Jakobsdotter Ruuth. Ylioppilas Turussa 19.2.1679 [Stachæus] Laur. Zachariæ Nyl _ 140. Oraatio 24.6.1682. Ylioppilas Uppsalassa 4.12.1685 Laurentius Stachæus Nylandus ex Acad. Aboënsi cum testim. Rect. huc accessit. Respondentti Turussa 17.12.1687 pro exercitio, pr. Simon Paulinus 2226. Respondentti 14.6.1688 pro gradu, pr. Anders Wanochius 2021. FM 26.7.1688. — Viipurin lukion ylim. lehtori 1688, matematiikan ja runousopin lehtori 1689. Porvoon kirkkoherra 1694. Rovasti (1695). Valtiopäivämies (Viipurin tuomiokapitulin edustajana) ja pappissäädyn sihteeri 1693. † Porvoossa loppuvuodesta 1696.

Pso: 1690 Helena Margareta Thorwöste tämän 1. avioliitossa.

Veli: vuokraaja Zachris Stachaeus 1046 (yo 1654/55).

Lanko: hovimestari Petter Thorwöste 3041 (yo 1682/83, † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 179a; KA valtakunnanregistratuura 17.8.1688 f. 511 (Till Consist:m i Wijborg om Eloqventia Lectionen wid Gymnasium i Wijborg för Mag. Laurent. Stachæo ... Såsom Wij Nyligst för detta hafwe förordnat Lectorem Eloqventiæ wid Gymn. i Wiborg Candidaten Mathiam Martinum 2637 till Log. och Physices Lect:n hwarigenom dess för detta hafde Lection är kommen till att vacera), 6.5.1689 f. 559 (Swar till Consist. i Wiborg at installera Laurentium Stachæum till det därsammastädes för tijden ledige Lectorat), 25.6.1692 f. 298 (Til Landshöfdingen Lindhielm om någon twist om rangen i Wijborgs Consistorio), 16.4.1694 f. 280 (Till Consistorium i Wijborg swar angående vacancen wid Borgo Stadz Pastorat), 7.7.1694 f. 417 (Fullmackt för Mag. Laurentio Stacheo att wara Kyrkioherde uti Borgo Stad och Sochn i Nyland ... Kyrkioheerde Embetet uti Borgo Stad och Sochn i Nyland förmedelst mag. Johannis Albogii 1609 dödelige afgång är wordit vacant och ledigt), 28.10.1694 f. 632 (Fullmacht för Mag. Nicolaus Limatius 3131, at wara Lector in Mathesi vijd Wiborgz Gymnasium ... förmedelst Lectoris Mag. Laurentiæ Stachæi befordran till Kyrkioherde Embetet i Borgo, dess förträdde Lectorat wijd mathematiske Lectionen uthi Gymnasio i Wijborg, ähr kommen at blifwa vacant och ledigt), 31.12.1696 f. 757 (Till Öfwerste Maidell angående Bänke dehlningen i Borgo Körckia. Mut. mut. Till Biskopen Laurbeck ... Wij förnimme att Kyrkioherden i Borgo Stackæus intet skall wara nögd med den bänckedehlning, som Kongl. Rådet och Præsidenten Grefwe Carl Bonde uti samma Körckia har giordt, då Edert anförtrodde Öfwerste Säte Gamblegård en wiss och särskilt Bänck är blefwen tillagd, utan påstår bemelte Kyrckioherde att sådant bör förrättas utaf Biskopen ...), 26.2.1697 f. 50 (Fullmackt för Arfvid Alopæus 2548 at wara Kyrkioherde i Borgo Församling ... medelst Kyrkioherden Stachæi dödelige afgång Borgo Pastorat är kommit at blifwa vacant), 12.7.1697 f. 455 (Till Öfwerste Maijdell swar angående Mag. Stackei Enckia); KA mf. ES 1890 (ll 23) Karjaan käräjät 22.–23.2.1706 s. 249 (Dhet giorde Brukzförwaltaren Wälbetrodde Erich Ståhlhammar påminnelse om des Stiufdotters Jungfru Catharina Stakæas Fädernes afwittring, efter hennes fader fordom Kyrckoherden i Borgo Sahl: Magist: Laurent: Stakæus, som han och der om genom des bref till Underteknadt af d: 15 nästl: Decemb: anhållet, på det så bem: des Stiufdotters, som hans hustrus andelar af ägendomen, måtte kunna wederbörl: disponeras, berettandes sig wähl ahnmodat Probsten och Kyrckoherden i Perno högwällärde H:r Per Serlachius och handelsmannen i Borgo Wähl:t Herman Detterding, såssom warande Kyrckoherdens Stackæi Swågrar, att antaga Förmynderskapet för merbenembde hans dotter, och infinna sig till afwittringen); KA mf. ES 1890 (ll 24) Karjaan käräjät 18.–19.2.1707 s. 245; KA mf. ES 1724 (bb 16) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.10.1695 s. 220 (Probsten och Kyrckioheerden i Bårgo Sochn H:r Mag: Laurentius Stachæus); KA mf. ES 1724 (bb 17) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–17.2.1696 s. 54, 98, 117, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.7.1696 s. 248, 297 (Härkepä Bördzrättz Ryttarehemman i Perno, katso 2320), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 12.–13.11.1696 s. 391 (Anbelangande dhe Prästerättigheeter som Probsten och Kyrckieheerden H:r Laurentius Stachæus för år 1695 och 1696 har af Humbelsundh gård att fordra), 392, 393, 395; KA mf. ES 1725 (bb 19) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–26.2.1698 s. 16 (dygdesamme Probstinnans Helenæ Torwitz Fullmächtige Samuel Gisenkårs ... Sahl: Probsten Ehrewördige H:r Laurentius Stachæus), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 205 (Nådårs Prädikantten Wällärde Carl Gustaf von der Heidhe 4229); KA mf. ES 1726 (bb 21) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.2.1701 s. 45 (Tullnären Wälbet:de Samuel Gisselkors å Madam Torvöstz wägnar); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 24.1.1683 (8.9. Comparerade intet hustru Carin Ruuth ... instelte sigh Studiosus Laurentzius Stakæus); KA mf. ES 1173 (b 7) Porvoon RO 17.2.1702 (Då oplästes hans Ehrewördighet Probstens och Kyrkioherdens i Perno H:r Pehr Serlachij 2320 och Handelsmans Herman Detterdingz inlagde Supplication der uthi dhe begiära att deras Swägerska Sahl: Probsten och Kyrkioherdens här i Borgå Församblingen hustro Helena Torwöst nu mehra Brukzbokhollarens Mons: Erich Ståhlhammars K: hustro kunde påläggias till een wiss tijdh att icke allenast i Person här på Rådhuuset sigh att inställa utan och då gifwa ifrån sigh ett Fullkombligit Inventarium utöfwer den Egendom som hon effter sin Sahl: Man tillträdt och i boet effter hans dödh anten funnitz eller och sedan influtit, hwar aff hans Endaste dotter för sitt fäderne bör afwittras och dhe såssom närmaste aff Fädernes Slächten böra hafwa insende öfwer, som det affskrifften ad acta ligande wijdlyfftigare är att inhemtas och resolverades, att såssom Pröbsten och Kyrkioherden Sahl: M:r Lars Stakæus uthom Stadzens Jurisdiction både bodt och dödt Enkian iämwähl sedermehra der uthi hade sin åthnutne nådåhrs tijdh hafft sitt tillholdh undantagandes att hon seder mehra een lijten tijdh wistat här i Staden innom hwilken ingen henne uthi något sådant tilltalt, altså will det nu mehra intet anstå Magistraten att handtera een sådan saak ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 177 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 125, 126, 391; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 299; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #154; Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 328 (2.12.1685, Proponerade Rector dhet han låtit citera någre studiosos, som af wachten äro angifne för någon föröfwad excess uthe på gatan, ibland hwilcka är och een wijd nampn Stakæus, som fuller här wid Acad:n warit någon tijdh, kommen ifrån Åbo, dher han seyer sig wara deponerad, men hafwer än intet låtit immatriculera sig. Laurentius Stakæus inkallades, och tillfrågade honom Rector huru länge han warit här widh Acad:n, och hwij han icke låtit inskrifwa sig in album studiosorum. Han swa:de att förleden höst ett åhr sedan reste han till Stockholm ifrån Åbo på sin moders wägnar, men som han intet fick expediera sitt ärende, uthan måste förblifwa här på ortten öfwer winttren, reste han hijt, mäst för experience skuld, och blef så här imedlertijdh, sade och sig skrifwit effter viaticum till Åbo, men fick dhet intet för än i sidstleden Majo, då han war på resan, effter sin moders befallning hem, och kom nu igen först för 5 a 6. dagar sedan, hafwandes han nu ärnadt producera dhet samma, men blifwit tills detta förhindrat. Rector frågade huru han kom till att giöra excess förleden natt mellan söndagen och måndagen. Han swar:de sig som och Gavelius U408 och Sillieström blifwit budne till Carlander 2978, samma affton opwijsandes då han Carlander ett par pistoler som han kiöpt, dhem wij proberade, och sköt till 10 à 12 skått medh. Wachtmestaren påstodh att dhe skutit mehr, och hördes 3 à 4 skått på radh, hwar medh dhe så continueradt till kl. 12 om natten. Och förmente wachtmest:n att dhe fuller hafft mehr än ett par pistoler, effter dhe skutit någre skått å radh. Studiosi samptl. inkallades nembl. Laur. Sillieström, Nicolaus Gavelius och Laurentius Carlander ...), 331, 337; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 38 (10.2.1686, Samma dag inkom ryttaren Erich Lindh och anklagade studiosos Laur. Stakæum och Magnum Prytz 2862 för det dhe honom öfwerfallit i går 14. dagar sedan), 62, 75, 110, 129–133 (28.4.1686, Resolutio), 134 (28.4.1686, Stakæus inkom och offererade Gabriel Grau 2818 sin landzman till cautionist för böterne), 204 (24.7.1686, Berättade Rector att 3. dagar förr än han afreste till Stockholm, ankom ifrån Kongl. HoffRätten een supplique, som Stakæus dher inlefwereradt och klagat öfwer Consistorium att skulle han warit för hårdt dömbdt uthi dhen saak han hafft med ryttaren Erich Lindh), 205, 212, 258 (22.12.1686, Oplästes Kongl. Hoffrättens domb uthi Laur. Stakæi saak, hwar uthi han och Magnus Preutz frijkännes ifrån them af Consistorio ålagde böter, skolandes allenast Stachæus böta 12 mk söllfr:tt), 267, 272, 273, 274 (27.1.1687, Berättade Rector att Stachæus giordt ansökning, dhet måtte hans relegation blif:a uphäfwen), 402 (3.8.1687, Hac occasione notificerade Rector att Stachæus anhåller och om testimonio, men hafwer honom thet samma wägrat i Consistorio att föredraga i anledning af dhe gravationer honom öfwerhänga för dhess förhållande. Consist. tyckte honom detta icke communiceras kunna reb. hic stantibus). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 456; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 321, 325; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 107; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2742R, 3787G, 4187G, 4203R, 4241G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8713; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 135; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #833G, 1274, 2819R, 3429, 3451, 4265, 4313R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Stachaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2699>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.